Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1889-2014

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 28

гр.Видин , 17.02.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видински      районен         съд               гражданска колегия  в  

публично  заседание на  двадесет и първи януари

през две хиляди и  петнадесета година , в състав:

 

                                                                   Председател:Нина Николова

 

 

при секретаря  М.Петкова               и в присъствието  на прокурора      като разгледа  докладваното от съдията  Николова  гр.дело № 1889 по описа за 2014г., и за да  се произнесе взе предвид следното:

                Предявените искове е с правно основание чл.327 ТЗ и чл.294 ТЗ във вр.с чл.86 ЗЗД .

  “И.” ООД,с ЕИК ********** със седалище гр.К.,ул.М. №* е предявило против  „АВ К. 2010 ” ЕООД с ЕИК ********* със седалище и адрес на управление с. Н., общ.Видин , ул.С. №* Видин  иск за сумата  501.45  лева, представляваща част от стойността на доставени стоки.

                Поддържа се, че ищеца е продал на ответника стоки, за което са издадени фактури № 0600000631 от 24.02.2012г. на стойност 265.21 лева, 0500001046 от 05.05.2012г.,на стойност 448.54 лева и  № 0500001287 от 09.06.2012г. на стойност 422.91 лева. Ответникът   е изпълнил  част от задълженията си по фактурите , като е заплатил сумата от 635.21 лева. Не е заплатил остатъка от задълженията си по издадените от ищеца фактура за заплащане на продадените стоки в размер на 501.45 лева.

               Иска се , след допуснато изменение в размерите на предявените претенции, Съдът да постанови решение , с което да осъди ответната страна да заплати сумата от 451.45 лева, ведно със законната лихва, считано от предявяване на иска до окончателното издължаване, както и да заплати обезщетение за забавено плащане върху размера на неизплатеното задължение , за периода 09.06.2012г. – денят на падежа на вземането по последната издадена фактура до предявяване на претенциите на 03.10.2014г. в размер на 106.57 лева. Иска се да бъдат заплатени и направените разноски по делото . В съдебно заседание представител на ищеца    се е явил и е поддържал исканията. Направено е искане за постановяване на неприсъствено решение и такова е допуснато  с определение , постановено в открито съдебно  заседание.

               Ответникът не е отговорил на исковата молба в срока по чл.131 ГПК. Не се е явил и представител на същия в съдебно заседание, не е направено и искане за разглеждането му в отсъствие на представител.

Събрани са писмени доказателства, изслушано е заключението на назначена съдебно-счетоводна експертиза.

Съдът, като взе предвид предявения иск , съобразявайки представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и допускането на постановяване на неприсъствено решение, намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение ,съгласно чл.239, ал.1 ГПК .На ответника с определение от 22.10.2014г. са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и неявяването на представител на ответника в съдебно заседание. Искът е вероятно основателен, с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

С оглед изхода на делото, и на основание чл. 78 ГПК, следва да се присъдят направените от ищеца разноски -   ДТ в размер 100 лева, възнаграждение на вещо лице в размер 120 лева и адвокатско възнаграждение в размер 300 лева.

            Воден от горното, Съдът

 

                                                       Р  Е  Ш  И:

 

ОСЪЖДА „АВ К. 2010 ” ЕООД с ЕИК ********** със седалище и адрес на управление с. Н., общ.Видин , ул.С. №*  да заплати на  “И.” ООД, с ЕИК ********** със седалище гр.К.,ул.М. №*  сумата от 451.45 лева, представляваща част от цената на получени стоки, съгласно  фактури № 0600000631 от 24.02.2012г. ,0500001046 от 05.05.2012г. и  № 0500001287 от 09.06.2012г. , ведно със законната лихва, считано от 03.10.2014г. до окончателното издължаване, както и да заплати обезщетение за забавено плащане  за периода 09.06.2012г. до 03.10.2014г. в размер на 106.57 лева и разноски в производството - ДТ в размер 100 лева, възнаграждение на вещо лице в размер 120 лева и адвокатско възнаграждение в размер 300 лева.

            Решението не подлежи на обжалване.

Решението  подлежи на отмяна от ВОС в едномесечен срок от връчването на страните по реда на чл.240 ГПК.

 

               РАЙОНЕН СЪДИЯ: П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници