Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1342-2014

Р Е Ш Е Н И Е № 27

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр.Видин 13.02.2015г.

 

            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на     петнадесети януари две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                       Председател: В. Станкова                                       

при секретаря В.У. и в присъствието на прокурора ................................                           като разгледа докладваното от съдия Станкова АНД № 1342по описа за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.

              Образувано е по жалбата на  Б.Д.К., ЕГН:**********,*** против Наказателно постановление № 14-0953-000587/08.07.2014г. на   НАЧАЛНИК  сектор „ПП”  към ОД на МВР-ВИДИН, с което на жалбоподателя  на основание чл. 179,ал.2 във вр. с ал.1,т.5 от ЗДвП му е наложена „ГЛОБА” в размер на 100лева, на основание чл.179, ал.1, т.5от ЗДвП му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 50лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.

              Иска се от Съда да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление № 14-0953-000587/08.07.2014г. на   НАЧАЛНИК  сектор „ПП”  към ОД на МВР-ВИДИН

Жалбоподателят – редовно призован   се явява лично.

            За административно – наказващия орган – редовно призовани –  явява  се редовно упълномощен процесуален представител.Иска от съда потвърждаване на НП, като правилно и законосъобразно.

                        Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:

Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.

Разгледана по същество се явява  основателна.

На 05.06.2014г.  мл. автоконтрольор Б.Б. е съставил АУАН фабр.№ 634507 на жалбоподателя за това, че на същата дата  около 20,20ч.при  извършена проверка е установено, че същият  не е съобразил поведението си на пътя, става участник в ПТП

На 08.07.2014г. НАЧАЛНИК  сектор „ПП”  към ОД на МВР-ВИДИН е съставил Наказателно постановление № 14-0953-000587/08.07.2014г., с което на жалбоподателя  на основание чл. 179,ал.2 във вр. с ал.1,т.5 от ЗДвП му е наложена „ГЛОБА” в размер на 100лева, на основание чл.179, ал.1, т.5от ЗДвП му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.

От разпитаният в съд. заседание -актосъставител –Б. се установи, че същият е  съставил АУАН след като е  бил изпратен в с.Градец по сигнал за настъпило ПТП.Същият не е очевидец на случилото се.Актът е съставен в дома на жалбоподателя, по данни на собственика на лекия автомобил и негови близки, които упътили свидетеля.

Съдът дава вяра на показанията на този свидетел, тъй като същите са логични , житейски обясними, подкрепят се от останалите материали по делото.

В процедурата по цялостно изследване на законосъобразността на издаденото НП съдът установи, че същото подлежи на отмяна, поради неспазването на законово определени императивни изисквания, относно процедурата по установяване и налагане на административно наказание. Допуснатото нарушение на процесуалните правила  обуславя  неговата

незаконосъобразност. Законодателят е определил, че по съставянето на актовете за установяване на административни нарушения по този закон се прилагат разпоредбите на ЗАНН. За да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно, е необходимо стриктно спазване на изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление и в тежест на наказващия орган и задължение на съда е да докаже и установи в хода на делото по безспорен начин, че това е точно така.Не е установено и доказано по несъмнен начин извършването на нарушението и по-точно същото не е конкретизирано.

            Подобно на обвинителния акт в наказателното производство, наказателното постановление слага рамките на предмета на доказване в административно-наказателното такова.Същото следва по недвусмислен и ясен начин да описва извършеното нарушение и съответно нормата, която задължава административно-наказателно отговорното лице да извърши определено действие или пък запретява извършването на такова.

            В настоящия случай е налице и  нарушение на императивната разпоредба на чл. 57, ал.1,т.5 от ЗАНН, която разписва, :” Чл. 57. (1) Наказателното постановление трябва да съдържа: 5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават...”.

Видно от разпита на актосъставителя, както и от АУАН е, че същият е съставен на лицето по данни на собственика на пострадалия автомобил  и негови близки.

Нито в АУАН, нито в НП са описани обстоятелствата, при които се твърди, че е извършено нарушението, които да се подкрепят с надлежно събрани доказателства. По преписката липсват снети обяснения от собственика на автомобила и други лица очевидци.Липсват и каквито и да било данни за същите/дори липсват данни за самоличността на собственика на автомобила/.

В същото време жалбоподателят твърди, че ако действително е ударил въпросният автомобил пораженията биха били много по-големи, тъй като култиватора закачен за трактора е дълъг четири метра и половина.

Липсва и протокол за оглед на местопроизшествие, както и протокол за ПТП, от които да може  да се установи действителната фактическа обстановка, за да могат да се изведат  и съответните правно релевантни факти, които да се подведат под съответните текстове от закона-ако осъществяват такива.

Същите представляват съществени процесуални нарушения и то от категорията на абсолютните, тъй като  ограничават правото на защита на лицето уличено в нарушение.Същото е лишено от пълна възможност да реализира ефективна защита, поради липсата на точно и ясно формулирана фактическа обстановка, както и конкретните норми, които са нарушени.

По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателното постановление  следва да бъде отменено.

              Водим от горното Съдът,

 

                                     Р             Е            Ш            И :

 

                        ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 14-0953-000587/08.07.2014г. на   НАЧАЛНИК  сектор „ПП”  към ОД на МВР-ВИДИН, с което на жалбоподателя- Б.Д.К., ЕГН:**********,***   на основание чл. 179,ал.2 във вр. с ал.1,т.5 от ЗДвП му е наложена „ГЛОБА” в размер на 100лева, на основание чл.179, ал.1, т.5от ЗДвП му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 50лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.

 Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.        

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници