Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1189-2014

Р Е Ш Е Н И Е №11

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр.Видин  12.02.2015 год.

 

 

 

 

Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на тринадесети януари през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                       Председател: Мариела Йосифова                                     

при секретаря К . И. и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Йосифова АНД № 1189 по описа за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Административно-наказателното производство е с правно основание по чл.59, ал.1 и сл. от ЗАНН.

Производството е образувано по постъпила жалба от П.Р.П. *** против наказателно постановление  №748/18.09.2014 год. на Директора на Регионална дирекция по горите Берковица , с което на жалбоподателят на основание чл. 266, ал.1 от ЗГ е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 лева за нарушение на чл. 213, ал.1 т.1 от ЗГ -  затова, че като собственик и управител на „Про Бул 2006” ЕООД гр.Враца на 03.09.2014г. в ремарке с рег. № ВР 8124 ЕА в землището на с.Ивановци обл.Видин съхранява 13 пр.м.3 дърва за огрев от цер и благун, немаркирани с контролна горска марка.  В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на наказателното постановление. Моли съдът да отмени  наказателното постановление.

Представител на административно наказващия орган, оспорва жалбата. Представя преписката по проведеното производство и моли наказателното постановление като правилно и законосъобразно да бъде потвърдено

Съдът счита жалбата за допустима, предявена в предвидените процесуални срокове, от лице активно легитимирано и имащо правен интерес от атакуване на наказателното постановление.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

           Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на АУАН №748/09.09.2014г. от актосъставителят И.Р. , затова че П.Р.П. *** като собственик и управител на „Про Бул 2006” ЕООД гр.Враца на 03.09.2014г. в ремарке с рег. № ВР 8124 ЕА в землището на с.Ивановци обл.Видин съхранява 13 пр.м.3 дърва за огрев от цер и благун, немаркирани с контролна горска марка. Като нарушена е записана разпоредбата на чл. 213, ал.1 т.1 от Закона за горите. Административно наказващия орган е съставил въз основа на АУАН обжалваното НП №748/18.09.2014 год.с което  на основание чл. 266, ал.1 от ЗГ е наложил на П.Р.П. *** глоба в размер  на 500.00лв. Установява се от разпитания по делото св. Р. - актосъставител, че на 03.09.2014г. заедно с колегата си посетили землището на Ивановци , където други служители на РДГ извършвали проверка. На място установили ремарке от ТИР натоварено с 13 кубика дярва за огрев от цер и благун, които не били маркирани с КГМ. На мястото където се съхранявали дърветата не нямало представители на фирмата . Чрез ГС Видин бил извикан управителя на дружеството спечелило търга за добив на дървесина в обекта, прикоето се явил жалбоподатея. Същия заявил ,че е лицето разпоредило товаренето на дървата, поради което му бил съставен  АУАН.

От събраните по делото доказателства , представени от страните и приобщени по делото се установява , че съгласно технологичния план утвърдения временен склад се явява сечището .

 Въз основа на АУАН е издадено обжалваното НП.

При така установената фактическа обстановка, съда намира че жалбата е неоснователна, като счита, че  в хода на административно-наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. При извършената служебна проверка съдът установи, че АУАН е издаден от упълномощено за това лице при спазване на процесуалните изисквания на ЗАНН и съдържа всички изискуеми от закона реквизити. Наказателното постановление е издадено в съответствие с административно – производствените правила от лице, снабдено със съответната материална компетентност за това..

При така установеното от фактическа страна, според съда  жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл. 213, ал. 1, т. 1 от Закона за горите – съхранявал е дървесина, която не е маркирана с контролна горска марка. В хода на производството се установи, че  обекта -  ремарке с рег. № ВР 8124 ЕА в землището на с.Ивановци обл.Видин не съвпада с определеният от технологичния план временен склад , който в конкретния случай се явява самото сечище, поради което и правилно е ангажирана отговорността му.

Размера на наложеното наказание глоба е над минималния размер, предвиден в санкционната част на разпоредбата на чл. 266, ал. 1 от ЗГ, като в този смисъл е съобразен с разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН. С оглед на гореизложеното съдът намира жалбата за неоснователна, а обжалваното по настоящото дело наказателно постановление за законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

  Мотивиран от гореизложените съображения съдът счита, че обжалваното наказателно постановление  следва да бъде потвърдено, поради което на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН

 

 

 

                                      Р  Е  Ш  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №748/18.09.2014 год. на Директора на Регионална дирекция по горите Берковица, с което на жалбоподателят  П.Р.П. *** е наложено на основание чл. 266, ал.1 от ЗГ административно наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл. 213, ал.1 т.1 от ЗГ .

             Настоящото решение подлежи на касационно обжалване пред АС Видин  в 14-дневен срок от съобщението до страната за постановяването му.

                                                

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници