Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1150-2014

РЕШЕНИЕ№ 10

В ИМЕТО НА НАРОДА

гр.Видин 12.02.2015 год.

Видински районен съд,  наказателна колегия,  в публичното заседание на тринадесети януари през две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Мариела Йосифова

при секретаря К . И. и в присъствието на прокурора...............................................................

като разгледа докладваното от съдия Йосифова АНД № 1150 по описа за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Административно-наказателното производство е с правно основание по чл.59, ал.1 и сл. от ЗАНН.

С наказателно постановление № 164 от 16.09.2014 г. на Началник Митница Видин е наложено на ЕТ "Дани 2000 – Й. Ц.", ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000 /две хиляди/ лева на основание чл.123 ал.2, 124 ал.1 и чл. 128 ал.2 от ЗАДС за извършено нарушение на чл.123, ал.2 от ЗАДС.

Недоволен от постановлението останал жалбоподателя, които чрез процесуален представител обжалва в срок НП , като незаконосъобразно.

В съдебно заседание, жалбоподателя, редовно призовани не се явява и не се представлява .

Ответната страна, редовно призовани, се представляват от юрисконсулт Т., който пледира жалбата да бъде оставена без уважение и се потвърди наказателното постановление. Изтъква доводи в тази насока.

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетеля актосъставител - С.Г., както и от изложеното в жалбата и в съдебно заседание от страните, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

На 18.06.2014г. при извършена проверка в търговски обект „Пивница Дани" в с.Гомотарци общ. Видин стопанисван от дружеството жалбоподател са намерени в синя найлонова торба под бара 8 /осем/ броя кутии цигари,  ”DON" и в кафе - автомат върху барплота още 4 /четири/ броя кутии цигари марка,”DON" или общо 12 броя кутии цигари марка „DON" без български акцизен бандерол, когато такъв е задължителен , поради което за нарушение на чл.123 ал.1 от ЗАДС е бил съставен АУАН №104/15.08.2014г.

Въз основа на акта за нарушение било издадено обжалваното наказателно постановление, като описаната в акта фактическа обстановка изцяло е отразена и в обжалваното наказателно постановление. Наказващият орган е посочил също и че нарушението е извършено за

 

първи път. Наказващият орган също квалифицирал нарушението по чл.123 ал.2 от ЗАДС и на търговеца жалбоподател била наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000 /две хиляди/ лева / на основание чл.123 ал.2 и чл. 128 ал.2 от ЗАДС.

От тази фактическа обстановка и разглеждайки жалбата от правна страна съдът прие следното :

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежно легитимирано лице и е допустима.

Атакуваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган, въз основа на АУАН, съставен от оправомощено за това лице.

АУАН и наказателното постановление съдържат предвидените в чл.42 и съответно чл.57 от ЗАНН задължителни реквизити и не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до отмяна на наказателното постановление на формално основание.

Горната фактическа обстановка се доказа по несъмнен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства, а и жалбоподателят не оспорва по същество констатациите в акта и наказателното постановление.

Във връзка с това следва и да се обсъди наведения в жалбата довод за маловажност на извършеното нарушение. Защото без да е налице административно нарушение, въпросът за приложимостта на правилото на чл.28 от ЗАНН въобще не би следвало да бъде обсъждан, т.е. текста се прилага само при налично противоправно поведение, което в разглеждания случай се установява по безспорен начин от събраните и анализирани доказателства по делото.

Съгласно ТР № 1 от 2007 г. на ВКС, преценката на административно-наказващия орган за „маловажност" на случая по чл.28 от ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. Това е така, тъй като административно-наказателния процес е строго нормирана дейност, при която за всяко извършено административно нарушение се налага съответното наказание, а прилагането на санкцията на съответната административно-наказателна норма, във всички случаи е въпрос само на законосъобразност, но не и на целесъобразност. Ето защо, в административно-наказателното производство преценката относно наличие на основанията на чл.28, б."а" от ЗАНН следва да се извърши от наказващия орган, като се вземе предвид тежестта на нарушението, причините довели до извършване на нарушението, причинени ли са вреди от нарушението и други смекчаващи вината обстоятелства. Пак поради причина, че тази преценка е въпрос на законосъобразност, тя подлежи и на съдебен контрол. В настоящият случай, наказващия орган е съобразил, че нарушението е извършено за първи път и е наложил минималната предвидена в закона санкция. Но не е съобразил обаче редица обстоятелства, които е следвало да бъдат взети под внимание. Например,

 

количеството и стойността на цигарите предмет на нарушението, което заедно с обстоятелството, че нарушението е извършено за първи път, безспорно представлява смекчаващо отговорността обстоятелство. В разглеждания случай, не изследването на тези обстоятелства е довело до ситуацията случаят на жалбоподателя да не е бил преценен достатъчно задълбочено и обективно, за да е законосъобразна преценката дали да бъде въобще наказван за формално извършеното нарушение, дали случаят е бил маловажен или пък е следвало изцяло да понесе административно наказателната си отговорност.

Не са налице отегчаващи отговорността обстоятелства, нарушението е извършено, както и наказващия орган е констатирал, за първи път.

С оглед на тези съображения, съдът намира, че случаят е маловажен, тъй като поради своята малозначителност нарушението има изключително ниска степен на обществена опасност. Като не е обсъдил тези му характеристики и не ги е взел предвид при предприемане на действията по издаване на обжалваното НП в съответствие с нормата на чл.28 от ЗАНН, наказващият орган е нарушил материалния закон, с което е издал едно незаконосъобразно постановление. Не е било необходимо за нарушение с такава степен на обществена опасност веднага, още от първия път да се налага предвидената от закона санкция, която макар и в минимален размер е несъразмерна на формално допуснатото нарушение.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ   НАКАЗАТЕЛНО   ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №   164   от

16.09.2014 г. на Началник Митница Видин с което на ЕТ "Дани 2000 –Й. Ц.", е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000 /две хиляди/ лева на основание чл.123 ал.2, 124 ал.1 и чл. 128 ал.2 от ЗАДС за извършено нарушение на чл.123, ал.2 от ЗАДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Видин в 14 дневен срок от съобщението до страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници