Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1614-2014

Р Е Ш Е Н И Е  № 18

 

гр. В., 12.02.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

В.ският районен съд     гражданска колегия в публичното заседание на дванадесети януари две хиляди и петнадесета година в състав :

 

                                                            Председател : Владимир Крумов

 

при секретаря Г. Н. и в присъствието на прокурора ....................................                                                     като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 1614 по описа за 2014 год. и за да се произнесе, взе предвид следното :

            Предявен е иск с правно основание чл. 357, ал. 1 от КТ.

            Ищцата Д.Й.Д., ЕГН **********,***, твърди, че ответната страна РИО – В. е нейн работодател и понастоящем се намира в трудово правоотношение по което изпълнява длъжността „Д.” на СОУ”В.Л..” гр. К., обл. В.. Сочи се, че на 18.06.2014г. на ищцата била връчена Заповед № *** / 18.06.2014г. на На на ответника, с която заповед на ищцата е наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение”. Поддържа се, че дисциплинарното наказание е незаконосъобразно. Въведени са възражения – заповедта е немотивирана, поради което е нарушена императивната разпоредба на чл. 195, ал. 1 от КТ. Липсва описание на фактическия състав на нарушенията с обективни и субективни признаци и дата на извършването им, узнаването им от работодателя. Ищцата не е извършила нито допуснала виновни нарушения на трудовата дисциплина – липсват фактически и правни основания за издаване на заповедта. Иска се от съда да постанови решение, с което да отмени атакуваната заповед като незаконосъобразна. Искат се и направените по производството разноски.

            Ответната страна е подала писмен отговор. Оспорва основателността на иска. Твърди за наличие на нарушения на трудовата дисциплина, обусловили налагането на дисциплинарното наказание, както и за спазено производство по чл. 193 от КТ. Иска направени разноски по производството.

            По делото са събрани писмени доказателства и гласни доказателства.

            След преценка на събраните доказателства съдът намира от фактическа страна : Страните са в трудово правоотношение, като ищцата заема длъжността „Д.” на СОУ”В.Л..” гр. К., община К., обл. В.. Със заповед № 604 / 04.06.2014г. ответната страна е определила комисия да извърши проверка в СОУ”В.Л..” гр. К. във връзка с изложеното в писмо с вх. № 3641 / 04.06.2014г. в РИО – В. от Районно управление „Полиция” гр. К.. В резултат на проверката е съставен констативен протокол № ***-*** / 05.06.2014г. на ответната страна. С писмо изх. № *** / 05.06.2014г. ответната страна е поискала писмени обяснения от ищцата във връзка с констатирани нарушения на чл. 147, ал. 1, т.1 и т. 3 от ППЗНП и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета, допуснати от ищцата при организиране на пътуването на ученици и учители с училищния автобус на 29.03.3014г. С доклад изх. № 784 / 09.06.2014г. ищцата е представила писмени обяснения. Със Заповед № *** / 18.06.2014г. ответната страна е наложила на ищцата дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение”. От фактическа страна като нарушения на трудовата дисциплина са посочени : нарушение на чл. 147, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ППЗНП –

-          ищцата, в качеството си на орган на управление на училището и ръководител на групата, пътуваща до гр. П, Л, не е изпълнила представената в РИО – В. план – програма на пътуването, утвърдена от На на РИО – В.- ищцата, като ръководител на групата, не е пътувала по утвърдения маршрут К. - В. с училищния автобус, като не е изпълнила задълженията си на ръководител и е допринесла за усложняване на ситуацията, свързана с безопасното пътуване на учениците, както и не е оказала контрол на ръководния екип на групата като е допуснала и г-жа Ф. също да не пътува по утвърдения в програмата маршрут. На следващо място ищцата е съставила документ с невярно съдържание – разрешила е излизането на училищния автобус на 29.03.2014г. като е оформила пътен лист № *** от 29.03.2014г. на която дата не се е намирала на територията на гр. К., неправомерно е заверила изпълнението на маршрута К. – В. и В.  - К., тъй като не е пътувала с автобуса. Допуснала е управлението на автобуса на 29.03.2014г. да се извърши от двама водачи, отразено в един тахографски лист, от който е видно, че автобусът се е движил със скорост над 100км/ч., което е в разрез с изискванията за безопасно пътуване на деца и ученици.

-          в нарушение на чл. 147, ал. 1, т. 1 от ППЗНП във вр. с чл. 6 /6/ и чл. 8 /4/ от Наредба № 4 / 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета, ищцата не е предоставила достъп до книгата за регистриране на проверките на контролните органи на МОН и книгата за регистриране на заповедите на Д.а и класьорите с оригиналите на заповедите, необходими за регистриране на проверката.

-          в нарушение на чл. 9, ал. 2 от Наредба № 4 / 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета, в класьора с входяща кореспонденция на училището липсва входеното под № ***/ 08.04.2014г. писмо изх. № *** / 03.04.2014г. на РУ”Полиция” гр. К.

-          за възникналия инцидент по време на пътуването на ученици и учители на 29.03.2014г. ищцата не е уведомила На на РИО – В..

Останалите събрани по делото доказателства съдът намира, че не са необходими към правния спор поради което не следва на се обсъждат.

     При така установеното от фактическа страна съдът намира от правна страна :

           Атакуваната заповед се явява незаконосъобразна. От обстоятелствената част на заповедта не става ясно какви нарушения и кога са извършени от ищцата. Правна значимост имат единствено отразените в атакуваната заповед фактически обстоятелства, формиращи съставите на визираните в чл. 187, т. 3, т. 5 и т. 10 от КТ нарушения на трудовата дисциплина. Работодателят не е изпълнил задължението си да мотивира заповедта, съгласно чл. 195, ал. 1 от КТ. Не става ясно кои задължения не е изпълнила ищцата и как се е усложнила ситуацията свързана с безопасното пътуване на учениците.

В тази връзка следва да се отбележи, че съдът не следва да обсъжда въведени обстоятелства от ответника, в писмения отговор, на установено 0,36 % алкохол в издишания въздух на шофьора на автобуса. В атакуваната заповед не е посочено нарушение на ищцата във връзка с допускане управлението на училищния автобус от същия шофьор.

Не става ясно в какво се състои неистинността на документа  – неговото невярно съдържание. Не е посочено кои отразени обстоятелства са неверни. Подписване на документа от ищцата, при положение, че същата не е на територията на гр. К., не се отнася към верността на съдържанието му – установените в него обстоятелства. Не става ясно какво нарушение е управлението на автобуса да се осъществи от двама водачи в един тахографски лист.

Посочените разпоредби на подзаконовите актове, в атакуваната заповед, имат бланкетна формулировка, като фактическите изложения в атакуваната заповед не се покриват от съответните посочени задължения.

Не става ясно за кой инцидент ищцата не е уведомила ответника. Както бе посочено по-горе допускането управлението на училищния автобус от шофьор с установена концентрация от 0,36 % алкохол в издишания въздух не е въведено като нарушение в атакуваната заповед.

           С оглед изложените по - горе съображения Съдът намира, че процесната заповед ще следва да бъде отменена.  

            Предвид изхода на делото ответната страна следва да заплати на ищеца сумата от 300,00лв. направени разноски по производството за възнаграждение за адвокат.

Ответната страна следва да заплати държавна такса в размер на 80,00лв. върху иска в полза на Районен съд В..

             Воден от горното, Съдът

 

                                                        Р Е Ш И :

 

              Отменя Заповед № *** / 18.06.2014г. на Н на РИО – В., с която на Д.Й.Д., ЕГН **********, на длъжност Д. на СОУ”В.Л..” гр. К., обл. В., е наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение”.

Осъжда РИО – В., да заплати на Д.Й.Д., ЕГН **********,***,  сумата от 300,00лв. направени разноски по производството.

Отхвърля искането на РИО – В. за присъждане разноски по производството, като неоснователно.

Осъжда РИО – В., да заплати в полза на Районен съд В. сума в размер на 80,00лв./осемдесет лева/лева, представляваща държавна такса.

            Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. В. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                       Районен съдия : / П /

 

Вярно с оригинала

Секретар:

Версия за печат
Свързани страници