Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 18-2015

              Р    Е    Ш    Е   Н   И   Е  №  46

 

                                гр.В., 12.02.2015 год.

 

                          В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

В.ският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на двадесет и девети януари, през две хиляди и петнадесета година, в състав

 

                                           Председател : ТОДОР ПОПИВАНОВ                                                                                                                   

при секретаря П.М., като разгледа докладваното от съдия ПОПИВАНОВ гр.дело № 18 по описа за 2015 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

                        Производството е по чл.25, ал.1, т.1, т.3 и т.4 и по реда на чл.26, ал.1 от ЗЗак.Д.

Делото е образувано по искане на Д. “СП” гр.В., с която се иска по отношение на детето Й.З.А., ЕГН **********, да бъде постановено решение, с което да бъде настанено малолетното дете на основание чл.25, ал.1 т.1, т.3 и т.4 и по реда на чл.26 от ЗЗак.Д в ЦНСТ 1 – с.Н. с., обл.В..

По делото е представена заповед № ЗД-РД03/199 /08.12.2014г. на Директор “СП” гр.В., с която детето спешно е настанено временно в специализираната институция ЦНСТ 1 – с.Н. с., обл.В..

По делото е изготвен социален доклад със становище, че майката и бащата са пълнолетни, но не са в състояние да полагат адекватни грижи за детето в семейна среда и не осъзнават отговорностите и ангажиментите при отглеждането и възпитанието на сина си; че нямат подкрепа от разширеното семейство; че родителите на детето живеят в стая без ел. захранване и течаща вода, с течащ покрив и без осигурени дърва за огрев през зимния сезон; че са трайно безработни; че детето е на единадесет години, но през учебната 2014 – 2015г. не е посещавало училище; че не познава цифрите и буквите, както и че в специализираната институция се полагат адекватни грижи за детето с оглед задоволяване на базовите му потребности, изразяващи се в правилно и пълноценно хранене, посещаване на училище, работа с психолог, осигуряване на здравни грижи, организиране на свободното време за изработване на картички, рисуване, слушане на музика, гледане на телевизия и др. Докладът е със заключение, че спрямо детето не могат да бъдат предприети други мерки поради липса на утвърдени приемни семейства и че в интерес на детето е да бъде настанено в специализираната институция.

В съдебно заседание представителят на Д. “СП” – В. поддържа молбата. Заинтересованата страна З.М. оспорва молбата и моли същата да бъде отхвърлена. Поддържа настаняването да е докато си намерят къща за живеене.

            Съдът, като се запозна с доказателствата по делото, приема за установено следното: Видно от удостоверение за раждане на детето Й.З.А., ЕГН **********, издадено въз основа на Акт за раждане № 0448/23.07.2002год. от Община В., обл.В., негова майка е З.А.М., а баща – неизвестен. Видно от представения по делото препис от Решение № 74 от 14.02.2014г., постановено по гр.Дело 97/2014г. по описа на РС – В., детето Й.З.А., ЕГН ********** е реинтегрирано в биологичното си семейство, след предходно настаняване в специализирана институция.

            Видно от констатациите в изготвения по отношение на детето социален доклад, майката З.А.М. и съжителстващия с нея Б. И. трайно не полагат грижи по отглеждането и възпитанието на детето. Същите са безработни и без собствено жилище. Налице са крайно лоши битови условия и нищета. Детето е отпаднало от образователната програма, а родителите са с ниска здравна култура и видим интелектуален дефицит.  

                    При тези данни Съдът счита, че молбата на Д. на Д. “СП” гр.В. е основателна и следва да бъде уважена. Безспорно се установи, че са налице основанията на чл.25, ал.1, т.1, т.3 и т.4 от ЗЗакД, а именно: единият родител на детето е неизвестен, родителят и съжителстващия с него не полагат трайно грижи за детето си, както и условията, при които се отглежда детето създават опасност за неговото физическо, прихическо и интелектуално развитие, поради което и в интерес на детето е то да бъде настанено в специализирана институция, съобразно чл.26, ал.1 от ЗЗакД, като настаняването бъде за срок от една година, считано от датата на настаняване по административен ред - 08.12.2014г.

                        Мотивиран от горното, Съдът

                                                          

                               Р Е Ш И :

 

НАСТАНЯВА малолетния Й.З.А., ЕГН **********  в специализираната институция – ЦНСТ 1 – с.Н. с., обл.В. за срок от една година, считано от датата на настаняване по административен ред - 08.12.2014г.

                       РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

           Решението може да бъде обжалвано от страните в едноседмичен срок, считан от 12.02.2015г. пред ВОС.

 

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници