Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 244-2015

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №   

 

Видинският районен съд гражданско отделение в закрито заседание на девети февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА

                                                               Членове:  1. ....................     

                                                                                2. .....................

при секретаря ... и с участието на прокурора ... изслуша докладваното от съдия Вероника Станкова гр. д. № 244 по описа за 2015 г. и за да се произнесе взе в предвид следното:

Постъпило е заявление от В.Н.И., с ЕГН **********, нотариално заверено под рег. № 630 от 09.02.2015г. на Нотариус Н.А., вписан под № 029 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд – гр. Видин, с което прави отказ от наследството останало от наследодателя Н.И.Ф., с ЕГН **********, б.ж. на с. Генерал Мариново, общ. Видин, обл. Видин, починал на 11.01.2015г.

 Към заявлението са приложени заварен препис от удостоверение за наследници № 01/13.01.2015г., издадено от Кметство с. Генерал Мариново, Община Видин, област Видин, както и вносна бележка за платена държавна такса.

От удостоверението за наследници се установява по безспорен начин, че Н.И.Ф., с ЕГН **********, б.ж. на с. Генерал Мариново, общ. Видин, обл. Видин, починал на 11.01.2015г е наследодател на заявителя, поради което процесната молба е основателна.

В тази връзка и на основание чл. 52 във вр. с чл. 49 от ЗН Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДОПУСКА ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО, с който В.Н.И., с ЕГН **********, се отказва от наследството оставено от наследодателя Н.И.Ф., с ЕГН **********, б.ж. на с. Генерал Мариново, общ. Видин, обл. Видин, починал на 11.01.2015г., който отказ да се впише в особената за това книга при Районен съд гр. Видин.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници