Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1282-2014

Р Е Ш Е Н И Е № 16

 

гр. Видин,   29.01.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

          Видинският районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на четринадесети януари през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                          Председател: Андрей Дечев

                                                         Съдебни заседатели:                                                                                       

                                                          Членове:……...……………

при секретаря Д.Ж. и в присъствието на прокурора………………………………… като разгледа докладваното от съдията Дечев…………… НАХД № 1282……

по описа………… за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

                                                                                                                         

          Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР № 1 - Видин" ЕООД, ЕИК 105506230, адрес (седалище и адрес на управление): гр.Видин, ул.„Хан Аспарух" №29,общ. Видин представлявано   от   д-р   В.  К.  С.   -   управител , против Наказателно постановление №0131/02.10.2014г.на Директора на РЗОК-Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 105в, ал. 1 и чл. 105ж, ал.1 от Закона за здравното осигуряване (330)– имуществена санкция в размер на 200.00лв. (двеста лева) лв. за извършено административно нарушение по чл. 55, ал. 2, т. 2, т. 3 и т. 5 от 330 във връзка с чл. 116, ал. 1, чл. 157, чл. 158, ал. 2, т. I, б. А и чл. 160, ал. 1 от НРД 2014г. за медицинските дейности, във връзка с §9 от ПЗР на НРД 2014г.

         Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано.           

         Ответната страна, чрез процесуалния си представител, заема  становище в с. з. да се потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно и обосновано, а жалбата да се отхвърли като неоснователна.         

          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка: На 15.07.2014г. в 15.30 часа при извършване на проверка на лечебното заведение, регистрирано в РЦЗ/ РЗИ като „Диагностично консултативен център №1 - Видин"ЕООД адрес , гр. Видин ул. „Хан Аспарух” 29, относно изпълнението на установените изисквания за работа с първични медицински документи, се установи, че на 04.02.2014г. з 09.00 часа в гр. Видин е извършен първичен консултативен преглед от д-р Екатерина Димова изпълняващ пакет „Очни болести" към ДКЦ №1 Видин. Прегледът е на ЗОЛ Бисер Бисеров Николов и е документиран с амбулаторен лист /АЛ/ №. 000028. Посоченият амбулаторен лист не е представен за подпис на пациента /родител, настойник/, с който се декларира, че е информиран за необходимите медицински дейности, назначена терапия и очакваните резултати и че към момента на грегледа не е хоспитализиран. Съгласно Приложение № 3 „Първични медицински документи" към НРД 2014 за медицинските дейности в частта „Указания за попълване нa амбулаторен лист за преглед от общопрактикуващ лекар или лекар специалист" -т.10, полагането на подпис от пациента /родител, настойник/ за информираност, е задължително условие. На 15.07.2014 въз основа на документи представени в РЗОК- Видин при извършена проверка на ЛЗ с наименование „ ДКЦ № 1 - Видин"ЕООД, находящо се на адрес: гр. Видин. ул. „Хан Аспарух" № 29 и се констатира, че  от „ДКЦ №1 - Видин"ЕООД не са представени в срок копия от сертификати от участие в национална или чуждестранна нетърговска система за външна оценка на качеството в РЗОК - Видин . Лечебното заведение е с изтекли сертификати за контролен цикъл Клинична химия - 36 цикъл" и Сертификат за Гликирани белтъци , Имунохимия, Качествено хим.изследване на урина , Количествено изследване на урина , Кръвосъсирване , Специлализирака имунохимия, Тиреоидни хормони , Туморни маркери ,и Хематолигия. Горепосочените сертификати са изтекли на дата 31.05.2014г. На 03.07,2014г е постъпило Уведомление от д-р В.С. *** ЕООД с което прилагат новите Сертификати за контролен цикъл Клинична симия - 36 цикъл" и Сертификат за Гликирани белтъци , Имунохимия, Качествено сим.изследване на урина, Количествено изследване на урина, Кръвосъсирване , Зпецилализирана имунохимия, Тиреоидни хормони , Туморни маркери и Хематолигия които са подновени от „ДКЦ №1 - Видин" ЕООД като е изтекъл пет дневния срок за уведомление за промяна в обстоятелствата. Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля П.М.М. - финансов инспектор, отдел ”ДКМПДПА”, сектор „Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки" в РЗОК-Видин – актосъставител и административно-наказателната преписка.

              Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля П.М.М. - финансов инспектор, отдел ”ДКМПДПА”, сектор „Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки" в РЗОК-            Видин – актосъставител и административно-наказателната преписка.

 

            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.

             Съдът счита, че жалбата е неоснователна и ще следва да се отхвърли, а атакуваното НП е законосъобразно и обосновано и ще следва да се потвърди, като затова взе предвид следните съображения: Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна. Атакуваното наказателно постановление е съобразено с изискванията на материалния и процесуалния закон, безспорно и безпротиворечиво е установено извършването на посочените в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление административни нарушения, а именно по по чл. 55, ал. 2, т. 2, т. 3 и т. 5 от 330 във връзка с чл. 116, ал. 1, чл. 157, чл. 158, ал. 2, т. I, б. А и чл. 160, ал. 1 от НРД 2014г. за медицинските дейности, във връзка с §9 от ПЗР на НРД 2014г .По делото безспорно са установени авторството и вината на нарушителя, както и изискуемата от закона причинно-следствена връзка,  за което е наложена санкция в допустим от закона размер, като наказанието е съобразено със степента на обществената опасност на нарушението и  нарушителя. Атакуваното наказателно постановление съдържа законоустановените реквизити, описани в чл. 57 от ЗАНН.

       В този смисъл Съдът намира, че  НП е законосъобразно и обосновано и ще следва да бъде потвърдено, а жалбата  е неоснователна и ще следва да се отхвърли.

       Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Видинският районен съд

Р  Е  Ш  И :

             

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №0131/02.10.2014г.на Директора на РЗОК-Видин, с което на жалбоподателя„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР № 1 - Видин" ЕООД, ЕИК 105506230, адрес (седалище и адрес на управление): гр.Видин, ул.„Хан Аспарух" №29,общ. Видин представлявано   от   д-р   В.  К.  С.   е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 105в, ал. 1 и чл. 105ж, ал.1 от Закона за здравното осигуряване (330)– имуществена санкция в размер на 200.00лв. (двеста лева) лв. за извършено административно нарушение по чл. 55, ал. 2, т. 2, т. 3 и т. 5 от 330 във връзка с чл. 116, ал. 1, чл. 157, чл. 158, ал. 2, т. I, б. А и чл. 160, ал. 1 от НРД 2014г. за медицинските дейности, във връзка с §9 от ПЗР на НРД 2014г.

        Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.           

                                                            

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници