Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1911-2014

    Р Е Ш Е Н И Е № 507

В ИМЕТО НА НАРОДА

гр. В., 30.10.2014 г.

 

          В.ският районен съд, гражданско отделение, 3 – ти състав в публично заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав:                                                                         

 

                                          Председател : Милена Стоянова

 

при секретаря П. Й., като разгледа докладваното от съдия Стоянова гр. дело № 1911 по описа за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 50 от СК за развод по взаимно съгласие по молба на  Р.Ц.Р. и Р.М.Р.,***.

Мотивиран от горните съображения, Съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРЕКРАТЯВА с развод гражданският брак между Р.Ц.Р. с ЕГН ********** *** и  Р.М.Р. с ЕГН ********** ***, сключен с акт за граждански брак № 29 от 27.02.1999г., издаден от Община  В. по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, като:

ПРЕДОСТАВЯ  упражняването на родителските права върху роденото малолетно дете – непълнолетно дете – М. Р. Р. с ЕГН ********** на майката Р.Ц.Р..

ОПРЕДЕЛЯ на бащата Р.М.Р. с ЕГН ********** режим на лични контакти с детето М. Р. Р. с ЕГН **********, както следва:

Бащата ще има право да вижда детето всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 08.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, както и през време на ученическите ваканции за период, равен на половината от времетраенето им след предварителна договорка между страните. При невъзможност да осъществи това свое право поради отсъствие то страната, служебна или друга ангажираност, болест или фактическа невъзможност, бащата може да вижда детето си във време предварително съгласувано и при взаимно споразумение с майката по предварителна уговорка, направена в срок не по-късно от 10 дни.

ЗАДЪЛЖАВА бащата Р.М.Р. с ЕГН ********** да заплаща на непълнолетното  си дете М. Р. Р. с ЕГН **********, подпомагана от своята майка Р.Ц.Р. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 85.00 / осемдесет и пет/ лева, считано от влизане в сила на решението – 30.10.2014г. до отпадане или прекратяване на основанието за заплащането й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. В., ж.к. К. Б. бл. 20, вх. Е, ет.8, ап. 142 на Р.Ц.Р. с ЕГН **********.

Молителите са заявили, че нямат придобити по време на брака недвижими имоти, а движимите вещи са си поделили, като придобития по време на брака лек автомобил „А. 90” с рег. № ВН 1732ВВ остава в режим на обикновена съсобственост на двамата с равни дялове.

Молителите са заявили, че нямат регистрирани фирми.

Молителите са заявили, че нямат претенции за издръжка един към друг за бъдеще време.

След влизане в сила на решението за прекратяване на брака, жената ще носи брачното си фамилно име Р..

ОСЪЖДА Р.Ц.Р. с ЕГН ********** да заплати окончателна държавна такса по сметка на ВРС в размер на 20.00 лева.

ОСЪЖДА Р.М.Р. с ЕГН **********  да  заплати окончателна държавна такса по сметка на ВРС в размер на 20.00 лева,  както и държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 61.20 лева.

                 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                  М.С.

Версия за печат
Свързани страници