Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2861-2010

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     №   238

 

Гр. Видин  27.05. 2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВИДИНСКИЯТ районен съд в публичното заседание на пети май

две хиляди и единадесета година    в състав:

 

             

                                                                Районен съдия: ГАБРИЕЛ ЙОНЧЕВ

 

 

при секретаря   Г. Н. и в присъствието на прокурора ......................, като разгледа докладваното от  съдия ЙОНЧЕВ гр.д. № 2861 по описа за 2010 г. и за да се произнесе взе предвид следното :     

            Делото е образувано по исковата молба на   Е.Т.А. с ЕГН ********** ***»Осемнадесета»№1 срещу «Енергострой «АД с ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр.София,1202,район «Сердика»,ул.»Будапеща»100 .

В исковата молба се твърди,че  от 31.10.2002г до 07.09.2009г ищецът работел в ответното дружество на длъжността „ Електромонтьор „ с място на работа - Видин .На 07.09.2009г. било прекратено трудовото му правоотношение с ответното дружество със Заповед № ЛС - 138 / 07.09.2009г . В заповедта било предвидено, че следва да  се заплати на ищеца обезщетение по чл.220, ал.1 от КТ - едномесечно брутно трудово възнаграждение за неспазен срок на предизвестие , както и обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ в размер на едномесечно брутно трудово възнаграждение,

Работодателят  начислил , но не е изплатил суми е от по 603,68 лева за обезщетението по чл.220 от КТ и същата сума от 603,68 лева за обезщетението по чл.222, ал. 1 от КТ .Освен посочените две брутни трудови възнаграждения работодателят  дължал и неизплатено трудово възнаграждение за периода от м.януари 2009г до 07.09.2009г в размер общо на 3300 лева изчислени на база на договореното трудово възнаграждение в последното допълнително трудово споразумение от 01.01.2009г.месечно в размер на 603,68 лева бруто или 400 лева нетно трудово възнаграждение , след приспадане на дължимите осигуровки и данък .

Ищецът звънял в офиса на ответника и от месеци му обещавали да му изплатят неизплатените възнаграждения и обезщетения , но същите не  му били изплатени .Горното определяло и правният му интерес от предявяване

на настоящите искове,които ищецът предявявал срещу работодателя си по мястото, където полагал своя труд  на основание чл. 114 от ГПК.

Иска се от съда  да постанови решение, с което на основание чл.128 от КТ да осъди ответното дружество да  заплати дължимото , но неизплатено трудово възнаграждение за периода от 01.01.2009 г. до 07.09.2009 г. общо в размер на 3300 лева , или от по 400 лева месечно нетно трудово възнаграждение за месеците януари, февруари , март, април, май ,юни ,юли , август и до 07.09.2009г , ведно с лихвата за забавата върху неизплатените възнаграждения в размер на 200лева , считано от 07.09.2010 г. до датата на постъпване на исковата молба в съда , ведно със законната лихва от датата на постъпване на исковата молба в съда до окончателното изплащане на сумите .

Иска се да бъде  постановено  решение, с което да се осъди ответното дружество да заплати на ищеца предвиденото по заповедта , но неизплатено обезщетение по чл.220, ал.1 от КТ - едномесечно брутно трудово възнаграждение за неспазен срок на предизвестие в размер на 603,68 лв, както и мораторна лихва в размер на 60 лева, считано от 07.09.2009г до датата на постъпване на исковата молба в съда , ведно със законната лихва от датата на постъпване на исковата молба до окончателното издължаване .

Иска се да бъде  постановено решение, с което да се осъди ответното дружество да  заплати на ищеца предвиденото по заповедта , но неизплатено обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ - едномесечно брутно трудово възнаграждение в размер на 603,68лв, както и мораторна лихва в размер на 60 лева , считано от 07.09.2009г до датата на постъпване на исковата молба в съда , ведно със законната лихва от датата на постъпване на исковата молба до окончателното издължаване.

В с.з.на 15.04.2011 г. ищецът на основание Чл.214 ГПК е поискал изменение на иска,което е допуснато с определение на съда.

Ответникът е редовно призован по реда на Чл.50 ГПК,но същият не е подал писмен отговор ,не се е явил в първото по делото заседание и не е направил искане делото да се гледа в негово отсъствие.

В с.з. на 30.09.2009 г. ищецът е направил искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Съдът намира искането за основателно ,тъй като са налице процесуалните предпоставки ,визирани в Чл.238 ал.1 ГПК- ответникът  не е подал писмен отговор ,не се е явил в първото по делото заседание и не е направил искане делото да се гледа в негово отсъствие.Налице се и визираните в Чл.239 ал.1 ГПК предпоставки- на ответника са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание и  искът вероятно е основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства –представените с исковата молба фактури и заключението на вещото лице правят иска вероятно основателен.Подробни доводи в тази насока не следва да се излагат ,тъй като съгласно Чл.239 ал.2 ГПК

 неприсъственото решение не се мотивира по същество. В него е достатъчно да се укаже, че то се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.

С оглед изхода на делото «Енергострой «АД с ЕИК 106006406 със седалище и адрес на управление гр.София,1202,район «Сердика»,ул.»Будапеща»100   следва да бъде осъден да заплати на Е.Т.А. с ЕГН ********** ***»Осемнадесета»№1 направените по делото разноски ,включващи 500 лв. адвокатско възнаграждение.

На основание Чл.78 ал.6 във връзка с ал.1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на държавата  държавна такса върху уважения размер на предявените граждански искове в размер на 326,27 лв.,както и 60 лв. за възнаграждение на вещо лице.За първия обективно съединен иск за 3 656,81 лв. е определена пропорционална такса в размер на 4% съгласно т.1 от тарифата,а за следващите 5 иска е определена такса в размер на по 50 лв. ,тъй като размерът на пропорционалната такса от 4% е под установения минимум от 50 лв.

            Водим от горното и на основание Чл.238-239 ГПК Съдът  

 

                                               Р         Е         Ш         И         :         

 

ОСЪЖДА «Енергострой «АД с ЕИК 106006406 със седалище и адрес на управление гр.София,1202,район «Сердика»,ул.»Будапеща»100  да заплати на Е.Т.А. с ЕГН ********** ***»Осемнадесета»№1  дължимото , но неизплатено трудово възнаграждение за периода от 01.01.2009г до 07.09.2009г общо в размер на 3656,81  лева ведно с лихвата за забавата върху неизплатените възнаграждения в размер на  504,91 лева , считано от 07.09.2010 г. до датата на постъпване на исковата молба в съда , ведно със законната лихва върху главницата от 3656,81 лв.от датата на постъпване на исковата молба в съда -28.12.2010 г.до окончателното изплащане на сумите .

ОСЪЖДА «Енергострой «АД с ЕИК 106006406 със седалище и адрес на управление гр.София,1202,район «Сердика»,ул.»Будапеща»100  да заплати на Е.Т.А. с ЕГН ********** ***»Осемнадесета»№1  обезщетение по чл.220, ал.1 от КТ - едномесечно брутно трудово възнаграждение за неспазен срок на предизвестие в размер на 535,30 лв., както и мораторна лихва в размер на 73,91 лева, считано от 07.09.2009г до датата на постъпване на исковата молба в съда -28.12.2010 г., ведно със законната лихва върху главницата от 535,30 лв.от датата на постъпване на исковата молба до окончателното издължаване .

ОСЪЖДА «Енергострой «АД с ЕИК 106006406 със седалище и адрес на управление гр.София,1202,район «Сердика»,ул.»Будапеща»100  да заплати на Е.Т.А. с ЕГН ********** ***»Осемнадесета»№1 обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ - едномесечно брутно трудово възнаграждение в размер на 506,13 лв, както и мораторна лихва в размер на 69,90  лева , считано от 07.09.2009 г .до датата на постъпване на исковата молба в съда-28.12.2010 г. , ведно със законната лихва върху главницата от 506,13 лв. от датата на постъпване на исковата молба до окончателното издължаване.

ОСЪЖДА «Енергострой «АД с ЕИК 106006406 със седалище и адрес на управление гр. София, 1202, район «Сердика», ул. »Будапеща» 100  да заплати на Е.Т.А. с ЕГН *******  »Осемнадесета» № 1 направените по делото разноски, включващи 500 лв. адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА «Енергострой «АД с ЕИК 106006406 със седалище и адрес на управление гр.София,1202,район «Сердика»,ул.»Будапеща»100  да заплати на държавата 374 лв. държавна такса и 60 лв. за възнаграждение на вещо лице.

Решението е окончателно.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници