Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 604-2011

Р  Е Ш Е Н И Е

гр. В., 30.05.2011г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

В.ски районен съд, гражданска колегия, ІІІ- ти състав в публичното заседание на шестнадесети май през две хиляди и единадесета година, в състав :

 

                                                           Председател : М. С.

 

при секретаря О.П. като разгледа докладваното от съдия С. гр. дело № 604 по описа за 2011год. и за да се произнесе, взе предвид следното: 

            Производството е по чл. 29, т. 9 във вр. с чл. 30, ал. 1 от ЗЗакр.Д.

Делото е образувано по молба от П.М.С. ***, чрез адв. Е. С., с която иска по отношение на детето Д. П. М., роден на ***г. да бъде постановено прекратяване на настаняването му в семейството на бабата и дядото С. Г. С. и М. Х. С., и двамата от с. К., обл. В.. Наведени са доводи, че молителката вече има възможност да полага грижи за детето. Има работа и жилище в гр. О., Г. и вече е омъжена. Поддържа се, че в интерес на детето е да живее с майка си в семейна среда и е налице промяна в обстоятелствата.

Молителката, чрез процесуалния си представител поддържа молбата в с.з.

Директорът на Д”СП” – Б. е оспорил молбата като неоснователна, тъй като липсват доказателства, че майката може да полага грижи за детето.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства.

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното :

Видно от удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 72/10.02.1997г. от Община В., детето Д. П. М. е родено на ***г., като негова майка е П.М.С., а бащата е неизвестен.

С решение  № 241 от 10.10.2003г. по гр.д. № 441/2003г. по описа на ВРС детето Д. е настанено в семейството на неговите баба и дядо С. Г. С. и М. Х. С., и двамата от с. К., обл. В., ул. Ал. С. № 1 до отпадане, изменение или прекратяване на основанието за това.

Социалният работник в изготвения социален доклад е дал становище, че детето понастоящем се отглежда от бабата и дядото, които полагат всички необходими грижи за него. Детето е ученик в 8 клас в СОУ „Св.св. К. и М.й”- гр. Б.. В разговор с детето, същото е заявило, че желае да живее при майка си.

Разпитаните по делото свидетели С. – майка на молителката и П., установяват, че молителката живее в Г. в гр. О. където има постоянна работа. Постоянно се интересува от детето, праща му пари и подаръци. Всяко лято детето й гостува в Г., а тя идва в Б., за да го види. Свидетелите посочват, че майката вече е в състояние да се грижи за детето.

Изслушано в съдебно заседание детето Д. е заявил, че желае да живее при майка си в Г.. Там му харесва и има собствена стая.

От представените писмени доказателства се установява, че молителката има адресна регистрация в Г. и че брутния й месечен доход е 1032.00 евро.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира молбата за основателна, поради което ще следва да бъде уважена.

Безспорно се установи, че са налице предпоставките на чл. 29, т. 9 от ЗЗакрД. Майката е изразила желание да полага грижи за детето. От събраните по делото устни и писмени доказателства е видно, че е налице промяна в обстоятелствата, а именно – майката има възможност да полага адекватни грижи за детето и да му осигури всичко необходимо за правилното му отглеждане и възпитание. Същата живее в гр. О., Г., където има постоянна работа и доходи. Има жилище, в което е подсигурена стая за детето. Поддържа непрекъснати контакти с него. Връзката родител – дете не е прекъсната. Както пред социалния работник, така и в съдебно заседание детето заяви желанието си да живее при майка си. При това положение, съдът намира, че в интерес на детето е същото да бъде отглеждано в семейна среда от биологичния си родител – неговата майка, която е в състояние да полага грижи за него и да му осигури нормални условия за живот.

            Воден от горното, съдът                                                

 

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА настаняването на непълнолетното дете Д. П. М. с ЕГН ********** в семейството на неговите баба и дядо С. Г. С. и М. Х. С., и двамата от с. К., обл. В., ул. Ал. С. № 1.

            Решението може да бъде обжалвано пред ВОС от страните в седмичен срок от връчването му като същото подлежи на незабавно изпълнение.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :М.С.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

Версия за печат
Свързани страници