Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Февруари 2019 (98)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)
Септември 2018 (42)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1983-2013

Р Е Ш Е Н И Е   № 112

гр. Видин 26.03.2014 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд  гражданска колегия в публичното

заседание на  двадесет и шести февруари

през две хиляди и четиринадесета година  в състав:

                                                         Председател: НИНА НИКОЛОВА     

 

при секретаря М.П.   и в присъствието на

прокурора като разгледа докладваното от

съдията Николова  гр. дело № 1983

по описа за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

Предявените искове са с правно основание чл.128 , чл.221 и чл.224 от КТ и чл.86 ЗЗД.

            Твърди се от ищеца С.И.Т.   с ЕГН: ********** ***, че е бил  в трудово правоотношение с ответника „ПСТ -Р. ”ЕООД ЕИК ********* и седалище и адрес на управление гр.С., община С. 1517, р-н П. ,ул.Б. №114, което е прекратено на 01.04.2013г., за длъжността”охранител”. За периода 01.11.2012- 01.04.2013 не е получил дължимото трудово възнаграждение. Твърди се, че ответника е останал задължен и с неизплатено обезщетение за прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие в размер едно брутно трудово възнаграждение ,както и с обезщетение за неползван платен годишен отпуск , които суми не са изплатени.

Иска се от Съда да постанови решение, с което да осъди ответното дружество да заплати дължимите суми в размер: трудово възнаграждение за процесния период в общ размер 1659.92  лева, ведно със законната лихва от предявяване на иска до окончателното издължаване, обезщетение за неползван платен годишен отпуск в размер 98.68 лева, обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие в размер на 414.42 лева както и обезщетения за забавено плащане: на трудовото възнаграждение в размер на 105.94 лева за периода от падежа на всяко месечно възнаграждение до 24.09.2013г. и върху обезщетението по чл.221 КТ ,в размер 20.42 лева, считано  от 01.04.2013г.до 31.10.2013г. Претендират се и разноските по делото.

Ответникът не прави възражения и не сочи доказателства, не се е явил и не е представляван.

От ищеца е направено и искане за постановяване на неприсъствено решение, при наличие на предпоставките на чл.238 ГПК.  

От събраните по делото писмени доказателства и заключение на назначена съдебно-счетоводна експертиза, Съдът приема за установено следното:

Съдът намира, че претенциите на ищеца за изплащане на трудово възнаграждение за периода 01.11.2012- 01.04.2013 ,обезщетение за неползавн платен годишен отпуск за 5 дни за 2013г. и обезщетение за прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие в размер едно брутно трудово възнаграждение са доказани в основанията си и до размерите, които се установяват от заключението на вещото лице   Съгласно чл.128, т.2 КТ, работодателят е длъжен да плаща уговореното трудово възнаграждение за положения труд в установените срокове. Не се установи от събраните доказателства това задължение на работодателя за процесния период да е изпълнено. Поради горното следва да се уважи и акцесорната претенция  за обезщетение за забавено плащане на трудовото възнаграждение до предявяване на исковата молба .

Установи се, и че при прекратяване на правоотношението не е изпълнено и задължението на работодателя да обезщети работника, съгласно чл.221, ал.1 КТ, за прекратяване на правоотношението в размер, установен от вещото лице, както и да заплати обезщетение за неползвания платен годишен отпуск  в размер на 5 дни за 2013г. в размер, установен от вещото лице.

Решението е постановено при условията на чл.239 ГПК.

            На основание чл.78, ал.6 ГПК, ответникът следва да заплати и направените разноски в производството на Държавата - за ДТ и възнаграждение на в.л, Разноски на  ищцовата страна  за възнаграждение на адвокат-пълномощник не следва да бъдат присъждани. В договор за правна защита и съдействие  от 23.09. 2013г. е уговорен размер на такова, с начин на плащане –по банкова сметка, *** с банков документ, съгласно ТР 6/2013г. по т.д.№ 6/2012г на ОСГТК на ВКС.

            Воден от горните съображения, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСЪЖДА „ПСТ -Р. ”ЕООД ЕИК ********* и седалище и адрес на управление гр.С., община С. 1517, р-н П. ,ул.Б. №***, да заплати на С.  И.Т.   с ЕГН: ********** ***, със съдебен адрес гр.Видин, ул.”6 -ти септември” №17 неизплатено трудово възнаграждение за периода 01.11.2012г.-01.04.2013г. в размер 1659.92 лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 24.09.2013г. до окончателното издължаване, обезщетение за забавено плащане върху сумата за периода от падежа на всяко месечно възнаграждение до 31.10.2013г в размер 105.94 лева, обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение без предизвестие в размер 414.42 лева , обезщетение за забавено плащане върху сумата в размер  20.42  лева, обезщетение за неползван платен годишен отпуск в размер 98.68 лева.

            ОСЪЖДА „ПСТ-Р. ”ЕООД ЕИК ********* и седалище и адрес на управление гр.С., община С. 1517, р-н П. ,ул.Б. №*** да заплати на Държавата по сметка на ВРС Д.Т. в размер на 266.40 лева и 100 лева възнаграждение на вещо лице.

            Решението не подлежи на обжалване.

Решението подлежи на отмяна от ВОС в едномесечен срок от връчване на същото на ответника.

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ : П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници