Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2017 (123)
Октомври 2017 (172)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)
Юни 2017 (168)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 32-2013

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 114

гр.Видин , 26.03.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видински      районен         съд               гражданска колегия  в  

публично  заседание на  двадесет и шести февруари

през две хиляди и четиринадесета година , в състав:

 

                                                                   Председател:Нина Николова

 

 

при секретаря  М.П.               и в присъствието  на прокурора      като разгледа  докладваното от съдията  Николова  гр.дело № 32 по описа за 2013г.,и за да  се произнесе взе предвид следното:

 Искът е с правно основание чл.422, ал.1 във вр.с чл.415, ал.1 от ГПК,  във вр.с чл.430 ТЗ  чл.86 ЗЗД.

Предявени   са от „БАНКА ДСК” ЕАД София, с ЕИК *********  срещу  В. Н. В. *** искове за установяване дължимостта на вземания на ищеца към ответника за суми в размер 2912.82 лева неизплатена главница по договор за кредит , 451.29 лева договорна лихва върху главницата , считано от 05.10.2011- 30.10.2012г. и наказателна лихва в размер 213.96 лева за периода 05.11.2011-30.10.2012г.

Излага се ,че ответникът е обезпечил вземането на ищеца по договор за банков кредит сключен между ищеца като заемодател и трето лице - А.И.Б. като заемополучател, както и че последната не е погасявала кредита, съобразно погасителния план, неразделна част от договора, поради което и кредитът е отнесен в просрочие. Срещу ответника като поръчител и солидарен длъжник е издадена заповед по реда на чл.410 ГПК, в което производство е постъпило възражение от ответника, поради което са предявени настоящите искови претенции.

Иска се да бъде установено по отношение на ищеца, че  същия има вземане   към ответника за посочените суми.   Претендират се разноските .  

Представени са писмени доказателства,   приложено е ч.гр.д.№ 2441/2013г. на ВРС.

Исковата молба, заедно с приложенията, на основание чл.131, ал.1 ГПК е изпратена на ответника, който в срока не е отговорил на исковата молба.  

По делото са събрани писмени доказателства, прието е основно и допълнително заключение на назначена съдебно-счетоводна експертиза.

Видинският районен съд, като взе предвид постъпилата искова молба, отговора на същата, и съобразявайки представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

На 06.03.2008г.  между БАНКА ДСК ЕАД , със седалище и адрес на управление в гр.София и А.И.Б. с ЕГН: **********, е  сключен договор за кредит за текущо потребление, като банката е предоставила на кредитополучателя сумата от 3600 лева за текущо потребление. Уговорения срок на издължаване е до 06.03.2018г.  Размерът на уговорените 120 вноски за погасяване е съгласно погасителен план към договора с падеж- пето число на месеца .  С договор за поръчителство от същата дата ответникът по делото се е съгласил да обезпечи изпълнението на задълженията на длъжника по договора, като се е задължил да отговаря солидарно с длъжника спрямо кредитора.Договорът е подписан от страните. В т.19.2. от ОУ на банката за предоставяне на кредити за текущо потребление, които са част от договора, съгласно чл.12 от Договора за кредит за текущо потребление ,във вр.с чл.3 от Договора за поръчителство е предвидено, че при допусната забава в плащанията на главница и/или лихва над 90 дни ,целият остатък от кредита става предсрочно изискуем и исе отнася в просрочие.

             Вещото лице, назначено по делото  е представило заключение, което не е оспорено от страните, изготвено е обективно и компетентно и съдът го кредитира изцяло.Същото установява, че предоставения кредит е усвоен от кредитополучателя на 06.03.2008г.

            Първото закъсняло плащане ,съгласно погасителния план е това с падеж 05.09.2011г., която вноска е погасена с превод ,извършен от длъжника на 14.11.2011г. Второто закъсняло плащане е с падеж 05.10.2011г., която вноска е погасена на 07.12.2011г. Следващата вноска с падеж 05.11.2011г. не е внесена от длъжника, както и няма постъпили следващи плащания за обслужване на кредита.

Видно е от заключенията-основно и допълнително на вещото лице, и от представеното писмено доказателство-ПЗ показване на заем по сметка на длъжника, че първото закъсняло плащане е за вноската с падеж 05.09.2011г. и размер  53.12 лева. Превод за погасяване на тази вноска е направен на 14.11.2011г. ,в който момент са били настъпили падежите и на вноските с падежи 05.10. 2011г. и 05.11.2011г. Преведената сума е в размер на 60 лева и е покрила плащането на вноската от 05.09.2011г. , както и размер на начислена наказателна лихва, съгласно т.19.1 от ОУ. Следващия превод е направен на 07.12.2011г. в размер на 70 лева е погасил вноската за 05.10.2011г. , наказателни лихви и част от вноската с падеж 05.11.1011г. Тази дата съдът счита за начална дата на просрочието, тъй като след посочения превод не са налице други такива. Към датата 08.02.2012г. е налице закъснение над 90 дни, което съгласно т.19.2 от Общите условия на банката , които са част от договора и с които ответникът се е съгласил при подписване на договора за поръчителство, е довело до настъпване на предсрочната изискуемост на кредита. Съгласно същия текст страните са уговорили настъпването и автоматично, без задължение за ищеца да уведомява длъжника, респ. поръчителя, чиято отговорност е солидарна, съгласно чл.141, ал.1 ЗЗД и договора за поръчителство,  като условие за настъпването на тази последица.

С оглед горното намира, че искът като основателен следва да бъде уважен. Установи се наличие на сключен договор за банков кредит, размер  на кредита, уговорените размери, падеж и начин на плащане на вноските за погасяване на кредита, съгласно уговорения, неразделна част от договора погасителен план, обезпечен с поръчителството на ответника. Установи се и че е налице настъпила предсрочна изискуемост на кредита, поради наличие на закъснение при плащане на месечните погасителни вноски по-голямо от 90 дни. Установи се в полза на ищеца съществуването на вземане, признато със заповед за   изпълнение по реда на чл.410 ГПК по ч.гр.д.№ 2441/2013г.на ВРС.

С оглед изхода на делото, и на основание чл.78, ал.1 ГПК, ответникът следва да понесе и направените в исковото производство разноски от ищеца, за които са представени доказателства 80 лева-възнаграждение на вещо лице 144.96 лева ДТ в исковото производство.

               Воден от горното, Съдът

 

                                                       Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.  Н.В. *** с ЕГН: ********** ВЗЕМАНЕТО на  „БАНКА ДСК” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ул.М. №**, с ЕИК *********  към  В.  Н.В. с ЕГН: ********** ***,  за сумите  2912.82 лева - главница по договор за кредит от 06.03.2008г, в качеството му на поръчител, 451.29 лева договорна лихва върху главницата , считано от 05.10.2011- 30.10.2012г. , 213.96 лева - наказателна лихва   за периода 05.11.2011-30.10.2012г.

ОСЪЖДА В.  Н.В. с ЕГН: ********** да заплати на „БАНКА ДСК” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ул.М. №**, с ЕИК *********  сумите от  80 лева възнаграждение на вещо лице и 144.96 лева ДТ .              

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните пред ВОС по реда на въззивното обжалване.

               

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници