Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 62-2014

       Р Е Ш Е Н И Е № 85

 

                            гр.В., 25.02.2014 год.

                       В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

В.ският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на тринадесети февруари, през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                    

Председател : Тодор Попиванов                                                                                                                  

при секретаря П.М., като разгледа докладваното от съдия ПОПИВАНОВ гр.дело № 62 по описа за 2014 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по чл.26, ал.1 от ЗЗак.Д.

Делото е образувано по молба на Директор на Д. “СП” гр.В., с която се иска по отношение на детето Ц.К.К., ЕГН **********, да бъде постановено решение, с което детето да бъде настанено в социална услуга резидентен тип „К.Ц.” към Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр.В., на основание чл.25, т.1 и т.2 и по реда на чл.26 от ЗЗак.Д.

По делото е изготвен социален доклад със становище, че за детето са налице рискови фактори на семейната среда, а именно: наличие на родителско неглижиране, което е предпоставка детето да се постави в риск от сексуално насилие.  

Докладът е със заключение, че в интерес на детето е, с цел опазване на живота и здравето му да бъде предприета спешна мярка за закрила – настаняване в специализирана институция.

В съдебно заседание представителят на Д. “СП” – гр.В. поддържа молбата. Заинтересованата страна Г.М.К. – майка на детето се явява в съдебно заседание и заявява, че не оспорва молбата за настаняване на детето за период от 6 месеца.

  Съдът, като се запозна с доказателствата по делото, приема за установено следното: Видно представеното по делото удостоверение за раждане, изд. въз основа на акт за раждане № 734/12.10.1999г. от Община В., родители на детето Ц.К.К., ЕГН ********** са: майка Г.М.К., а баща: К.Й.К..

Видно от заповед № 245/14.12.2013г. на Директора на Д. „СП” – гр.В., детето е настанено временно по административен ред в специализираната институция - социална услуга резидентен тип „К.Ц.” към Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр.В. за период от 6 месеца, считано от 14.12.2013г.

От актуално проучване от О„ЗД” – В. се установява, че семейната среда, в която е отглеждано детето съдържа следните рискови фактори: риск от отпадане от училище, риск от ранна бременност, както и не полагане на грижи за детето от страна  на майката без основателна причина; наличие на ниска здравна култура на родителите, както и наличие на интелектуален дефицит у майката на детето.

Спрямо непълнолетната не могат да се приложат други подходящи мерки по ЗЗакД. От направена справка от регистъра на Д „СП” - Видин за вписване на приемни семейства, при които може да се настани дете, към 13.01.2014г. няма вписани такива.

При тези данни Съдът намира, че молбата на Директор на Д. “СП” гр.В. е основателна и че следва да бъде уважена. Безспорно се установи, че са налице основанията на чл.25, т.1 и т.2 от ЗЗакД, а именно обстоятелствата: родителят на детето е в трайна обективна невъзможност да се грижи за детето в семейна среда, същият  е с недостатъчен родителски капацитет и доходи, поради което и в интерес на детето е то да бъде настанено в специализирана институция, съобразно чл.26, ал.1 от ЗЗакД за срок от 6 месеца от настаняването по административен ред.  

              Воден от горното, Съдът

                                                

                               Р Е Ш И :

 

НАСТАНЯВА непълнолетната Ц.К.К., ЕГН **********, в специализираната институция - социална услуга резидентен тип „К.Ц.” към Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр.В.за срок от шест месеца от настаняването по административен ред /14.12.2013г./.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

         Решението може да бъде обжалвано от страните в едноседмичен срок, считан от 26.02.2014г. пред ВОС.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Версия за печат
Свързани страници