Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 94-2014

                                         Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

                                            

                                            гр.Видин, 28.02.2014 год.

 

                                                           в името на народа

 

Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на 19.02.2014 година в състав:

                                                                                         Председател: Пламен Петков при секретаря М. В.

и присъствието на прокурора :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . като разгледа докладваното от съдия Пл.Петков     НАХД № 94 по описа за 2014 г.                            и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН и е образувано по жалба на Г.М.Х. *** с ЕГН **********, срещу Електронен фиш серия К № 0740286 на ОД МВР Видин за налагане на глоба за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП, установено с автоматизирано техническо средство от 20.10.2013г., с което на лицето било наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева на основание чл.189 ал.4 вр.чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП.  

В жалбата от жалбоподателя се излагат доводи и съображения за необоснованост и незаконосъобразност на ЕФНГ, и се иска отмяната му.

Административно наказващият орган със съпроводителното си писмо спорва жалбата и моли за потвърждение на електронният фиш.

        Въз основа всички събрани по делото доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

        На 20.10.2013г. в 12,48ч. на път ІІ-11 в с.А., обл.В., МПС марка „Форд Транзит” с рег.№ , бил заснет с автоматизирано техническо средство № 559 със скорост 78 км./ч. при разрешена 40 км./ч. и превишена с 38 км./ч. Впоследствие бил издаден електронен фиш за налагане на глоба в размер на 200 лева на жалбоподателя на основание чл.189 ал.4 вр.чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП, където е записано установена скорост 75 км.ч. и превишена 35 км.ч.

        Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства.

        При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

        Безспорно е установено по делото, че на посочената дата и час процесният автомобил е бил заснет с автоматизирано техническо средство със скорост, превишаваща разрешената максимална стойност от 40 км./ч. Съдът обаче намира, че неправилно АНО е квалифицирал нарушението като такова по чл.21 ал.2 от ЗДП, в разпоредба  са  установени  максимално допустимите скорости на движение, които са  фиксирани  с пътен знак,  каквито факти не са отразени  в електронния фиш. Посоченото противоречие е довело до неяснота на така формулираното правно основание за ангажиране на административно-наказателната отговорност на жалбоподателя, поради което електронния фиш следва да бъде отменен, като незаконосъобразно издаден.

При така установената по делото фактическа обстановка и приложените писмени доказателства, съдът намира също така, че обжалвания Електронен фиш Серия К № 0740286, издаден от ОД на МВР Видин не отговоря на изискванията на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН и чл.189, ал.4 от ЗДвП. Съгласно чл.189, ал.4 от ЗДвП, „Електронния фиш съдържа данни за: териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на МПС, собственика на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби”. В случая видно от обжалвания Електронен фиш не е направено точно описание на мястото, където е установено нарушението, както и не е направено описание на нарушението, което е довело до ограничаване на правото на защита на жалбоподателят, който е бил лишен от възможността да разбере, на кое място се твърди, че е извършил вмененото му нарушение, и обстоятелствата при които е извършено последното.

Отделно следва да се спомене и че отразеното в описателната част на електронния фиш относно конкретната скорост на движение на лекия автомобил не отговаря на отразеното в приложения към материалите по административната преписка снимков материал от заснет с техническо средство радар № 559 клип № 6655, т.е. не намира опора в доказателствения материал по делото. Това се преценя като допуснато съществено процесуално нарушение, засягащо правото на защита на жалбоподателя, и самостоятелно основание за отмяна на електронния фиш като незаконосъобразно издаден.

Съдът намира налице и друго основание за отмяна, за което обективира съображенията си, както следва:

В конкретния случай административното наказание на настоящия жалбоподател е наложено с електронен фиш, а не с наказателно постановление и по принцип такава възможност е предвидена в ЗДвП. Доколкото обаче процедурата е значително по-олекотена от тази по ЗАНН, то законът определя точно и изчерпателно условията , при които се издава електронен фиш. Тези условия са изброени в нормата на чл.189 ал.4 от ЗДвП и се заключават в установяване и заснемане на административното нарушение с техническо средство, в отсъствие на контролен орган и на нарушител. При тази формулировка на горната разпоредба се налага изводът, че следва заснемащото устройство да е стационарно монтирано, а в случая е използвана мобилна система за видеонаблюдение, при която има човешки фактор и присъствие на контролен орган, в лицето на работещите с мобилната система служители на ОД на МВР – Видин. Предвид на това съдът приема и наличие на нарушение на условията по чл.189 ал.4 от ЗДвП, позволяващи издаването на електронен фиш, а именно условието установяването на административното нарушение да е осъществено в отсъствие на контролен орган. В случая е допуснато нарушение на законовите правила, позволяващи налагането на административно наказание с електронен фиш и тези нарушения се преценяват от съда за съществени такива. При наличието на използвана мобилна система за видеоконтрол и при наличието на контролни органи на мястото на реализиране на нарушението не следва да се ангажира административната отговорност на нарушителя посредством олекотената процедура на издаване на електронен фиш, а следва наказанието да се наложи по реда и условията на ЗАНН – чрез съставяне на АУАН с описание на констатираното нарушение и в сроковете по чл.34 от ЗАНН да се издаде НП с налагане на съответното административно наказание. Прилагането от страна на административно-наказващия орган на процедурата по чл.189 ал.4 и сл. от ЗДвП в отсъствие на законово предвидените условия води до ограничаване правото на защита на наказаното лице – последното е лишено от възможността за оспорване на направените констатации още в момента на установяване на същите и е лишено от възможността за подаване на възражение по чл.44 от ЗАНН.

Гореизброените нарушения са довели до още едно съществено процесуално нарушение, което е самостоятелно основание за отмяна на електронния фиш.

            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1,т.3 от ЗАНН,  Съдът

                            

                                   Р          Е          Ш           И :

 

ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0740286 на ОД МВР Видин, с който за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДП на Г.М.Х. *** с ЕГН **********, е наложено наказание „глоба” в размер на 200 /двеста лева/ на основание чл.189, ал.4, във вр.с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДП.

            Решението може да бъде обжалвано пред видинския административен съд по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.                                          

                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници