Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 18-2014

                                              Р Е Ш Е Н И Е № 36

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                            гр.Видин  20.02.2014год.

 

            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на  двадесет и първи януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                       Председател:В. Станкова                                                                                     Съдебни заседатели:

                                                                       Членове:

при секретаря В.У. и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Станкова НАХД № 18 по описа за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Административно-наказателното производство е с правно основание по чл.59, ал.1 и сл. от ЗАНН.

            Делото е образувано по жалба, която е подадена  от Б.М.М.,***, против наказателно постановление № 00070/22.11.2013г. на Директор ОДБХ-ВИДИН, с което за нарушение на чл.224, ал.2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност , на основание 470, ал.2от същия  на жалбоподателя е наложено административно наказание –„ГЛОБА” в размер на  100 лева.

            С жалбата се твърди, че наказателното постановление е незаконосъобразно и се иска отмяната му като такова.

            В съд. заседание жалбоподателят-редовно призован   не  се явява.Представлява  се от редовно упълномощен процесуален представител .

За ответната по жалбата страна се явява редовно упълномощен процесуален представител, който моли за потвърждаване на наказателното постановление, като правилно и законосъобразно..

            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени всяко поотделно и в съвкупност,  посочените основания в жалбата, Съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Жалбата е подадена в срока на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от правоимащо лице и е  допустима, разгледана по същество се явява основателна.

Д-р Н.М.-А.-ст.инспектор е съставила АУАН № 0928/24.10.2013г. на жалбоподателя за това, че  на 24.10.2013г.-11,10ч. в с.Ивановци, общ.Видин, бивш селскостопански двор, в пакетиращ цех за кокоши яйца не е осигурен достъп до обекта за вземане на проби яюца и извършване на официален контрол

            На 22.11.2013г.  Директор ОДБХ-ВИДИН при същата фактическа обстановка е съставил наказателно постановление № 00070/22.11.2013г. , с което за нарушение на чл.224, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност , на основание 470, ал.2от същия  на жалбоподателя е наложено административно наказание –„ГЛОБА” в размер на  100 лева

 

В съд. Заседание актосъставителят и свидетел по настоящето производство- Н.М.-А., поддържа констатациите в акта, като дава подробни обяснения относно съставения акт.Същата заявява, че в момента на проверката собственикът на обекта –жалбоподателят-Б.М. не е била в обекта.Бил излязъл човек, който след като ги видял се прибрал в обекта.Заявява, че е провела телефонен разговор с жалбоподателя и същата й казала, че се намира в гр.Видин, където ремонтира колата си.Освен това дава показания, че достъпът до обекта се дава от собственика или негов представител.Заявява, че следващата седмица след проверката в понеделник жалбоподателя е занесла сама яйца в Дирекцията за извършване на изследване.

По делото е  разпитана като свидетел по делото и ЕЛИНКА МАРИНОВА.Същата дава показания в насока, че същият ден, когато проверяващите са били на обекта в с.Ивановци, жалбоподателят е бил в гр.Видин, където е ремонтирала колата си, която не е била в движение.Както и че по време на ремонта са й се обадили по телефона и тя обяснила на разговарящия с нея, че няма как да отиде до с.Ивановци, тъй като колата й се ремонтира .Това се случило в ден-четвъртък, а колата й била готова в петък.

Съдът дава вяра на показанията на свидетелите и ги кредитира, тъй като същите са непротиворечиви, последователни и логични, взаимно се допълват, относими са към предмета на доказване в настоящето производство.

В процедурата по цялостно изследване на законосъобразността на издаденото НП съдът установи, че същото подлежи на отмяна, поради неспазването на законово определени императивни изисквания, относно процедурата по установяване и налагане на административно наказание. Допуснатото нарушение на процесуалните правила  обуславя  неговата

незаконосъобразност. Законодателят е определил, че по съставянето на актовете за установяване на административни нарушения по този закон се прилагат разпоредбите на ЗАНН. За да бъде наказателното постановление правилно и законосъобразно, е необходимо стриктно спазване на изискванията на ЗАНН относно съставянето на акта и издаването на наказателното постановление и в тежест на наказващия орган и задължение на съда е да докаже и установи в хода на делото по безспорен начин, че това е точно така.Не е установено и доказано по несъмнен начин извършването на нарушението и по-точно същото не е конкретизирано.

            Подобно на обвинителния акт в наказателното производство, наказателното постановление слага рамките на предмета на доказване в административно-наказателното такова.Същото следва по недвусмислен и ясен начин да описва извършеното нарушение и съответно нормата, която задължава административно-наказателно отговорното лице да извърши определено действие или пък запретява извършването на такова.

            В настоящия случай е налице нарушение на императивната разпоредба на чл. 57, ал.1,т.5 от ЗАНН, която разписва, :” Чл. 57. (1) Наказателното постановление трябва да съдържа: 5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават...”.

            За съда не става ясно и същият не е в състояние да проконтролира по същество атакуваното НП на АНО по настоящето производство, тъй като е допуснато съществено процесуално нарушение.

Както АУАН, така и НП страдат от съществени пороци. И в двата акта не е описано с какви действия или бездействия жалбоподателят е извършил нарушението, което му се вменява ,липсват и каквито и да било обстоятелства, при които да е извършено, а още по-малко надлежни доказателства в тази насока.Напротив-самият актосъставител заявява, че в момента на проверката  жалбоподателят не  е бил в обекта.

Допуснато е и друго съществено процесуално нарушение. Видно е , че актът е съставен на 24.10.2013г., а е връчен на жалбоподателят на 28.10.2014г., т.е. същият е съставен в отсъствие на жалбоподателят и по този начин е нарушена императивната норма на чл. 40, ал.1 от ЗАНН.

Действително следващите текстове допускат съставяне на АУАН в отсъствие на нарушителят, но при строго определени условия, които видно от установената по-горе фактическа обстановка, в частност-проведените още същия ден комуникации с жалбоподателя не са били налице.

Нормите на чл. 40 от         ЗАНН разписват:  „ Актът за установяване на административното нарушение се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствували при извършване или установяване на нарушението.

Когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта, актът се съставя и в негово отсъствие.

 При липса на свидетели, присъствували при извършването или установяването на нарушението, или при невъзможност да се състави акт в тяхно присъствие, той се съставя в присъствието на двама други свидетели, като това изрично се отбелязва в него.

 Когато нарушението е установено въз основа на официални документи, актът може да се състави и в отсъствие на свидетели”.

            Налице са съществени процесуални нарушения, които ограничават правото на защита на лицето уличено в нарушение, което не му дава възможност да разбере в пълен обем обстоятелствата, които му се вменяват в нарушение, за да може да реализира и ефективна защита.

 

По гореизложените съображения Съдът намира, че  наказателно постановление № № 00070/22.11.2013г. на Директор ОДБХ-ВИДИН следва да бъде отменено

                  Водим от горното Съдът,

 

 

Р   Е   Ш   И   :

 

            ОТМЕНЯ  наказателно постановление № 00070/22.11.2013г. на Директор ОДБХ-ВИДИН, с което за нарушение на чл.224, ал.2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност , на основание 470, ал.2от същия  на жалбоподателя -Б.М.М.,*** е наложено административно наказание –„ГЛОБА” в размер на  100 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните по реда на глава дванадесета от АПК.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници