Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по НАХД № 410-2011

 

 

 

 

 

                                                Р Е Ш Е Н И Е № 237

                                            

                                              Гр. Видин, 06.04.2011г.

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

  

 

 

 

       Видинският районен съд, наказателна колегия, в публично заседание на щести април през две хиляди и единадесета година , в състав :

                                                                        

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Андрей Дечев

 

при секретаря Д. Живкова и в присъствието на прокурора...................., като разгледа докладваното от съдията Дечев НАХД № 410 по описа на Видински районен съд за 2011 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 375 и сл. от Наказателно-процесуалния кодекс.

  Делото е образувано по постановление за освобождаване от наказателна отговорност на РП-В пр. пр. № 3509/2010г.,  с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК на Б В Т, ЕГН, роден на г. в гр.В, българин, българско гражданство, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, живущ в гр.Б, обл. В, ул. ”Г Д", № , в това, че на 02.12.2010г. в гр.Б, обл.В, на ул.Т Д № , сам осъществил неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, посредством проводник със сечение 6 кв.мм, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената ел.енергия - престъпление по 234в, ал.1 от НК.

  Прокурорът не е взел становище по предложението в съдебно заседание.

  Обвиняемият се признава за виновен.

  От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна: На 02.12.2010г. свидетелите О М П - инженер ел. контрол към „ЧЕЗ Разпределение България" АД и С П П - инженер ел. контрол към „ЧЕЗ Разпределение България" АД извършили проверка за неправилно присъединели се абонати към електропазпределителната мрежа в гр.Б. В резултат на извършената проверка свидетелите констатирали, че обв. Т, живущ в гр.Б на адрес ул.Г. Д"№  се е присъединил директно към въздушната електроразпределителна мрежа с проводник тип „рекордоман" със сечение 6 кв. мм., без електромер. По този начин консумираната ел. енергия не се отчитала и не се заплащала. В присъствието на обв. Т прекъснали захранването.

   От така установената фактическа обстановка е видно, че с деянието обвиняемият от обективна и субективна страна е осъществил състава на чл. 234в, ал.1 от НК.

    Горната фактическа обстановка се подкрепя и от материалите по досъдебното производство № ЗМ 1655/2010г. по описа на РУ"Полиция"-В

  Така установената фактическа обстановка  се подтвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства - свидетелските показания на свидетелите С П П /л.10/, О М П/л.11/, протокол за оглед/л. 13-14/, констативен протокол № 3003536/02.12.201 0г. /л. 15-1/, справка съдимост/л.9/ и други приложени по делото.

  Между събраните доказателства няма противоречия, те  кореспондират помежду си, поради което Съдът ги кредитира.

  Съображенията на Съда затова са следните:

  От събраните по делото доказателства е видно, че обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по чл. 78а. По делото е повдигнато обвинение за престъпление, което е извършено умишлено, за същото законът предвижда наказание „Лишаване от свобода” за срок, по-малък от три години, същото не е резултатно, поради което не са причинени съставомерни имуществени вреди. От изложеното е видно, че предложеният за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на  административно наказание  е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на цитирания по-горе законов състав от НК и са налице предпоставките за прилагане на института на чл. 78а от НК, като не са налице обстоятелства, налагащи приложението на забранителната разпоредба на чл. 78а, ал. 7 от НК.

   Водим от горното и на основание чл. 378, ал.4, т.1 от НПК Съдът:

 

 

                                                     Р Е Ш И :

 

  ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН Б В Т, ЕГН , роден на г. в гр.В, българин, българско гражданство, средно образование, неженен, неосъждан, безработен, живущ в гр.Б, обл. В, ул. ”Г Д", № , в това, че нана 02.12.2010г. в гр.Б, обл.В на ул.Т Д" № , сам осъществил неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, посредством проводник със сечение 6 кв.мм, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената ел.енергия - престъпление по 234в, ал.1 от НК,  като на основание чл. 78а от НК  го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ му  НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ глоба в размер на 1000 / хиляда/ лева.

        Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава двадесет и първа от НПК в петнадесетдневен срок от получаване на обявленията пред В о с

 

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници