Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по НАХД № 330-2011

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 238

 

Гр. Видин, 06.04.2011 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

          Видинският районен съд………….… наказателна колегия

на … шести април две хиляди и единадесета година в състав:

                                                            Председател: Андрей Дечев

                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…

                                                                             Членове:……...……………

при секретаря Д.Живкова и в присъствието на

прокурора………………………………… като разгледа докладваното от

съдията Дечев…………… НАХД № 330 ……

по описа………… за 2011 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

                                                                                                                          

            Производствто е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от С А Д, ЕГН, гр. П, ул. „М”, № , ап. , чрез адв. С И от ВАК, съдебен адрес: гр. В, ул. „К Б П”, № ,  против Наказателно постановление № г. на Началника на Сектор ПП към ОД на МВР – В, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП – „Глоба” в размер на  лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от два месеца, за административно нарушение по чл. 103, предлож. 2 от ЗДвП.    

       Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано. Същият, чрез процесуалния си представител, идентично становище в с.з. 

          Ответната страна не заема  становище в с. з., като от административно наказващия орган е постъпило писмено становище, с което се възразява срещу жалбата с искане да се потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно и обосновано, а жалбата да се отхвърли като неоснователна.   

          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

            На 21.12.2010г. около 11,50 ч. в гр. В, на обходен път на В с посока на движение от ГКПП „Фрибот” към „Видахим” АД, жалбоподателят Д управлявал л. а. „Форд Мондео” с ДК№ , лична собственост, като при бензиностанция „Съни ойл” на пътното платно отказал да спре за проверка при подаден сигнал „Стоп-палка”.

          Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля О. С – актосъставител и административно-наказателната преписка.

            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.

             Съдът, за да се произнесе, взе предвид следните съображения: Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от надлежно легитимирано лице, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

               Съдът счита, че при издаване на обжалваното наказателно постановление са нарушени процесуални правила. Видно от представените 2 бр. заверени копия от атакуваното НП № 1291/10г. на Началника на Сектор ПП към ОД на МВР – В, както и от представеният в с.з. екземпляр от същото, връчен на жалбоподателя, в реквизита „Началник” липсва подпис на наказващия орган. Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от ЗАНН наказателното постановление трябва да бъде подписано от лицето, което го е издало. Същото представлява  нарушение на процесуалните правила от категорията на съществените, което не би могло да бъде санирано в адм.-наказателния процес. В процесния случай, наказателното постановление е незаконосъобразно издадено, поради това, че не е подписано от лицето, посочено като негов автор, което е процесуално нарушение на административнонаказващият орган, опорочаващо го изцяло и водещо до неговата отмяна. Законът не предвижда условия, които да валидират допуснатото нарушение, а и такива доказателства не са ангажирани, поради което следва да се отмени обжалваното наказателно постановление. Допуснатото нарушение не може да бъде санирано и представлява самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление, поради което следва да се отмени същото като незаконосъобразно, без да се обсъжда по същество налице ли е извършено от жалбоподателя нарушение по чл. 103, предлож. 2 от ЗДвП

       В този смисъл Съдът намира, че  НП е незаконосъобразно и необосновано и ще следва да бъде отменено, а жалбата  е основателна и ще следва да се уважи.

       Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН В р с

Р  Е  Ш  И :

             

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № . на Началника на Сектор ПП към ОД на МВР – В, с което на жалбоподателя С А Д, ЕГН , гр. П, ул. „М”, №  ап.  е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП – „Глоба” в размер на 70 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от два месеца, за административно нарушение по чл. 103, предлож. 2 от ЗДвП.

         Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. В.         

                                                           

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници