Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2841-2010

Р Е Ш Е Н И Е

гр. В. 08.04.2011 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

В.ският районен съд  гражданска колегия в публичното

заседание на  двадесет и първи февруари

през две хиляди и единадесета година  в състав:

                                                         Председател: НИНА НИКОЛОВА    

 

при секретаря М.П.   и в присъствието на

прокурора като разгледа докладваното от

съдията Николова  гр. дело №2841

по описа за 2010 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

Предявените искове са с правно основание 357 от КТ.

            Твърди се от ищеца Е.С.М. ***, че е бил  в трудово правоотношение с ответника ЕТ”АСО ф. 02-т. Г.” със седалище гр.М. за периода 01.11.2006 - 01.11.2007г., като е изпълнявал длъжността охранител с място на работа обект „ А.” гр.В..

Иска се от Съда да постанови решение, с което да бъде признато за установено съществуването на трудово правоотношение за процесния период, както и да бъде отбелязан този факт в трудовата книжка на ищеца. Претендират се и разноските по делото.

Ответникът прави възражение за изтекла погасителна давност за предявяване на иска, както и по същество за липса на съществувало ТПО.  

От изложените факти и обстоятелства от страните и събраните по делото писмени доказателства Съдът намира, че с оглед направеното възражение за изтекла погасителна давност за предявяване на иска, същото следва да бъде обсъдено преди другите доводи на страните.

Претенцията на ищеца е за установяване на съществуването на трудово правоотношение за периода  01.11.2006- 01.11.2007г. Съгласно чл.358, , ал.1, т.3 КТ давността, погасяваща правото да се предявят искове  по трудови спорове, извън изчерпателно изброените в алинеи 1 и 2 , е тригодишна. Безспорно е, че спорът е трудов, с оглед дефиницията за такъв , дадена в чл.357 КТ. Съгласно чл.357, ал.2 , т.2 от КТ тригодишния срок е започнал да тече на 01.11.2007г., тъй като от този момент правото за установяване съществуването на трудовото правоотношение за процесния период е могло да бъде упражнено, и е изтекъл на 01.11.2010г. Видно от входящ номер на регистратурата на ВРС , исковата молба е постъпила на 21.12.2010г., или след погасяване на правото на иск на ищеца. С оглед горните обстоятелства, Съдът намира възражението на ответника за основателно, с оглед което исковата претенция следва да бъде отхвърлена, без да се обсъждат останалите доводи на страните.

            На основание чл.78, ал.6 ГПК, ищецът следва да заплати и направените разноски на ответника в производството– за възнаграждение на адвокат-пълномощник.

            Воден от горните съображения, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от Е.С.М. с ЕГН: ********** *** АСО ф. 02- т. Г. „ със седалище и адрес на управление гр.М., ж.к. М.,х, бл.хх,вх.х,ет.х,ап.х, с ЕИК ********* иск за установяване съществуването на трудово правоотношение между страните за длъжността охранител за периода 01.11.2006г- 01.11.2007г.

            ОСЪЖДА Е.С.М. с ЕГН: ********** да заплати на ЕТ” АСО ф. 02- т. Г. „ със седалище и адрес на управление гр.М., ж.к. М.,1, бл.хх,вх.х,ет.х,ап.х, с ЕИК ********* разноски в производството в размер на 400 лева.

            Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред ВОС по реда на въззивното обжалване.

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници