Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2815-2010

                                     Р Е Ш Е Н И Е

 

                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                гр. В.  08.04.2011 г.

 

В.ски  районен съд, гражданска колегия в публичното заседание на десети март две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                    Председател:Даниел Димитров

                                                     Съдебни заседатели:

                                                               Членове:

при секретаря П.Й. и в присъствието на прокурора ................................. като разгледа докладваното от съдия Димитров гр. дело № 2815 описа за 2010 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по настоящото дело е образувано по предявен от „А.-2000”ООД гр. П., ЕИК 130363058 против "Ф.-Г"-ООД гр. В., ЕИК 105551161, установителен иск по реда на чл. 422 от ГПК, с който се моли да бъде признато за установено по отношение на ответника, че последния дължи сумата, посочена и в издадената заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 2077/2010 г. по описа на ВРС, а именно: сумата от 2100 лв., дължима по фактура № 2011/08.06.2009 г., ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на заповедното производство до окончателното издължаване. Претендират се и направените разноски.

Ответната страна оспорва исковата претенция.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи от фактическа страна следното: В резултат на подадено от страна на ищеца  заявление по чл.410 ГПК е образувано ч.гр. д. № 2077/10 г., по което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение срещу ответника "Ф.-Г"ООД за следните суми: 2100.00 лв. /две хиляди и сто лева/- главница, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 11.10.2010 г./ дата на подаване на заявлението / до изплащане на вземането, както и за сумата от 42.00 лв.-разноски.

Производството за издаване на заповед за изпълнение е заведено пред ВРС на 11.10.2010 г. В срока по чл. 414 от ГПК длъжника е подал възражение, с което е оспорил вземането. В следствие на възражението е образувано и настоящето дело.

На 04.06.2009 г. "Ф.-Г" ООД отправя до „Л. 2008” ЕООД заявка за превоз № 361/04.06.2009 г., в които подробно са изложени  условията за конкретният транспорт /вид на автомобила: дата на товарене; адрес на товарене; вид на товара; дата на разтоварване; разтоварен адрес; цена на транспорта: 1750 лв. без ДДС; начин на плащане: 45 дни след получаване на оригинално ЧМР и фактура/. Посочената заявка, е приета и изпълнена от ищеца, видно от приложените  по делото ЧМР международна товарителница, като стоката, предмет на заявките е разтоварена на посочения адрес.

Във връзка с осъщественият превоз „А.-2000” ООД съставя  фактура № 0000002011/08.06.2009 г. за сумата от 2100 лв. с ДДС, с която  сума задължава"Ф.-Г" ООД.

Поради неплащане до ответника е изпратена покана за доброволно изпълнение на задължението, която е получена, видно от приложената  обратна разписка.

По делото е назначена и изслушана съдебно-икономическа експертиза, чието заключение не е оспорено от страните и е прието от съда. От същото се установява, че издадената от ищеца фактура за сумата от 2100.00 лв. с ДДС   е  отразена  в дневника за покупки "Ф.-Г" ООД за месец юни  2009 год..

В заключението е посочено, че в счетоводството на ответника  фигурира непогасено задължение към „А.-2000” ООД  в размер на 2100.00 лв...

 С оглед ангажираните по  делото данни, касаещи превоза и доставянето на товара,  се налага извода, че ищцовото дружество е изпълнило изцяло  условията  по  договора, при което положение за ответната страна възниква задължението за плащане на уговорената цена, което обаче не е сторено /доказателства в обратна насока не ангажирани/.

Последният факт се потвърждава и от заключението на вещото лице, в което е отразено, че в счетоводството на ответника липсва документация за извършено плащане по задължението по цитираната фактура.Този факт наред с посоченото по-горе обстоятелство, а именно че фактурата е отразена в дневника за покупки на ответното дружество налага извод, че сделка между страните е осъществена и че задължението за плащане не е изпълнено.

Дължимата сума е потърсена от ищеца по реда на чл. 410 ГПК, видно от приложеното ч.гр. д. № 2077/10 г. по описа на ВРС, което е приключило със заповед за изпълнение на парично задължение срещу ответника за  сумата от  2100.00 лв., ведно със законната лихва, считано от 11.10.2010 г. /дата на подаване на заявлението/ до изплащане на вземането, а така също и  за сумата от 42.00 лв.-разноски.

С оглед характера на производството по 422 ГПК именно това вземане следва да бъде установено от ищеца.

В конкретният случай, с оглед представените доказателства и посочените по-горе съображения Съдът приема, че същото е доказано по безспорен начин.

Във връзка с изложеното предявеният иск следва да се уважи изцяло, като ответника бъде осъден да заплати процесната сума, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 11.10.2010 г.-датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК.

На осн. чл. 78 от ГПК ответника следва да понесе направените от ищеца разноски по делото  в общ размер от 512.00 лв./42.00лв.-държавна такса, 70.00 лева -възнаграждение за вещо лице и 400.00 лв. адвокатско възнаграждение/. Направените разноски по ч.гр. д. № 2077/10 г. в размер на 42.00 лв., не следва да се присъждат по настоящето дело, тъй като са предмет на друго такова и ще бъдат включени в съответният изп.лист, издаден по ч.гр.дело.   

          Водим от горното Съдът

 

                                       Р     Е     Ш     И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "Ф.-Г"-ООД гр. В., ЕИК 105551161, че дължи на „А.-2000” ООД гр. П., ЕИК 130363058 сумата от 2100.00 лв./две хиляди и сто лева/- главница, ведно със законната лихва, считано от 11.10.2010 г. до  окончателното издължаване, както и сумата от 42.00 лв.-разноски по  ч.гр. д. № 2077/10 г..

ОСЪЖДА "Ф.-Г"-ООД гр. В., ЕИК 105551161 ДА ЗАПЛАТИ на „А.-2000” ООД гр. П., ЕИК 130363058 сумата в общ размер от 512.00 лв.-разноски по делото /42.00лв.-държавна такса, 70.00 лева -възнаграждение за вещо лице и 400.00 лв. адвокатско възнаграждение 657.80 лв.-направени разноски /.

Решението може да бъде обжалвано пред ВОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: Д.Д.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

Версия за печат
Свързани страници