Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2747-2010

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 184

гр. Видин 11.04.2011 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският районен съд..................гражданска колегия в публичното

заседание на пети април............................................................................

две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                Председател : Анелия Рашева

                                                    Съдебни заседатели:  .............................

                                                                                   Членове: .............................

 

при секретаря Е.Н......................................и в присъствието на

прокурора.....................................................като разгледа докладваното

от съдия Рашева..............................................гр. дело №2747  по описа

за 2010 г. ...........................и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.422 от ГПК.

Предявен е иск от „В и К-Видин”ЕООД, гр.Видин, представлявано от управителя ГГ.В.В. против И.С.И. ***, ЕГН **********.

Твърди се от ищеца, че страните са в облигационни отношения, които се регулират от „Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „В и К-Видин”, издадени въз основа на §4 от ПЗР от Наредба №4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, като по силата на тези условия ищцовото дружество е изпълнило задължението си за доставка на питейни и отвеждане на отпадъчни води.Поддържа се, че ответника не е изпълнил задължението си да заплати доставената от ищеца и отведена вода за периода от 03.12.2008г. до 03.08.2010г. по фактури №1000954933/15.01.2009г. за сумата от 13.27 лева, №1000992769/15.02.2009г. за сумата от 5.96 лева, №**********/15.03.2009г. за сумата от 5.69 лева, №1001068044/15.04.2009г. за сумата от 7.58 лева, №1001105223/17.05.2009г. за сумата от 7.58 лева, №1001143054/15.06.2009г. за сумата от 5.69 лева,  №1001182289/15.07.2009г. за сумата от 13.27 лева,  №1001222221/15.08.2009г. за сумата от 9.98 лева, №1001262577/16.09.2009г. за сумата от 9.57 лева, №1001302559/15.10.2009г. за сумата от 8.50 лева, №1001340842/15.11.2009г. за сумата от 7.58 лева, №1001377950/15.12.2009г. за сумата от 9.48 лева, №1001417146/15.01.2010г. за сумата от 7.58 лева, №1001490709/15.03.2010г. за сумата от 16.02 лева, №1001562431/15.05.2010г. за сумата от 15.79 лева, №1001598909/15.06.2010г. за сумата от 7.97 лева, №1001837886/15.07.2010г. за сумата от 5.98 лева, №1001676770/15.08.2010г. за сумата от 12.41 лева, като абонат с №049197 и с номер на водомера №1000004673 за обект находящ се в гр.В., жк.”Б.”, бл.11, вх.А, ет.1, ап.2.Поддържа се още, че задължението е станало изискуемо на основание чл.31, ал.2 от Общите условия, като с писмо изх.№03-431/20.08.2010г. ответника е поканен да заплати доброволно дължимите се суми. Посочва се, че поради неизпълнение на задължението от негова страна, ищцовото дружество е подало заявление по реда на чл.410 от ГПК пред ВРС и в полза на ищеца е издадена заповед за незабавно изпълнение.Твърди се също, че на основание чл.415 от ГПК ответника е подал възражение пред ВРС.

Моли съда да бъде постановено решение, с което да бъде установено по отношение на ответника, че същият дължи на ищцовото дружество сумата от 169.90 лева, представляваща стойността на консумираната питейна вода и отведени отпадни води за периода от 03.12.2008г. до 03.08.2010г., съгласно фактурите, издадени от ищцовото дружество, ведно със законната лихва за забава, считано от 27.08.2010г. до 11.10.2010г., както и законната лихва, считано от подаване на исковата молба, до окончателното издължаване.Претендират се и разноските по делото.

Процесуалният представител на ищеца заяви в с.з., че изцяло поддържа така предявеният иск и моли същият да бъде уважен изцяло.

Процесуалният представител на ответника заяви в с.з., че оспорва така предявеният иск и моли съда да го отхвърли, като неоснователен и недоказан.    

Съдът след като прецени събраните по делото писмени доказателства, както поотделно, така и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна:

От приложените по делото фактури №1000954933/15.01.2009г. за сумата от 13.27 лева, №1000992769/15.02.2009г. за сумата от 5.96 лева, №**********/15.03.2009г. за сумата от 5.69 лева, №1001068044/15.04.2009г. за сумата от 7.58 лева, №1001105223/17.05.2009г. за сумата от 7.58 лева, №1001143054/15.06.2009г. за сумата от 5.69 лева,  №1001182289/15.07.2009г. за сумата от 13.27 лева,  №1001222221/15.08.2009г. за сумата от 9.98 лева, №1001262577/16.09.2009г. за сумата от 9.57 лева, №1001302559/15.10.2009г. за сумата от 8.50 лева, №1001340842/15.11.2009г. за сумата от 7.58 лева, №1001377950/15.12.2009г. за сумата от 9.48 лева, №1001417146/15.01.2010г. за сумата от 7.58 лева, №1001490709/15.03.2010г. за сумата от 16.02 лева, №1001562431/15.05.2010г. за сумата от 15.79 лева, №1001598909/15.06.2010г. за сумата от 7.97 лева, №1001837886/15.07.2010г. за сумата от 5.98 лева, №1001676770/15.08.2010г. за сумата от 12.41 лева, на обща стойност 169.90 лева, издадени от ищцовото дружество и Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „Водоснабдяване и канализация”ЕООД, гр.Видин е видно, че между ищцовото дружество и ответника са възникнали облигационни отношения, по силата на които ищцовото дружество се е задължило да извърши доставка на питейни и отвеждане на отпадъчни води на абонат с №049197 и с номер на водомера №1000004673 за обект находящ се в гр.В., жк.”Б.”, бл.11, вх.А, ет.1, ап.2, а ответника е поел задължението да заплати стойността им.

От приложеното извлечение от сметка на ищцовото дружество е видно, че за периода от 15.01.2009г. до 15.08.2010г., ответникът дължи на ищеца сумата от 169.90 лева, съгласно описаните по-горе фактури, представляващи стойността на консумираната питейна вода и отведени отпадни води за периода от 03.12.2008г. до 03.08.2010г., а от приложената покана за доброволно плащане изх.№03-431/20.08.2010г., е видно, че на ответника е връчена покана за доброволно заплащане на дължимите се суми, получена от него на 27.08.2010г. и до момента сумата не е заплатена от негова страна.

По делото е приложено ч.гр.д.№2076/2010г. по описа на ВРС, от което е видно, че по заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК, поради неизпълнение на задължението от страна на ответника, ищцовото дружество е потърсило правата си пред ВРС, като в негова полза е издаден изпълнителен лист за сумата от 169.90 лева, представляваща неизплатено задължение за периода от 15.01.2009г. до 15.08.2010г.

С възражение по реда на чл.414 от ГПК ответника е оспорил вземането по издадената заповед за изпълнение, като съдът е указал на ищеца да предяви вземането си в едномесечен срок по исков ред.

По делото са приложени заявления от ответника вх.№01-585/12.06.2009г. и вх.№01-2407/23.09.2010г., възражение от ответника вх.№01-960/09.09.2009г., писма на ищеца изх.№01-585/17.06.2009г., изх.№01-960/15.10.2009г., изх.№01-2407/18.10.2010г., както и констативен протокол от 02.10.2009г. на ищцовото дружество, от които е видно, че във връзка с издадените фактури за консумираната питейна вода и отведени отпадни води за периода от 03.12.2008г. до 03.08.2010г., ответника е имал възражения относно стойностите на същите и начина на отчитане на водомера, поради което между него и ищцовото дружество е водена кореспонденция в тази насока.

Съдът обаче, не кредитира представените в тази насока писмени доказателства, тъй като същите са неотносими в настоящия процес, а направените от ответника възражения са предмет на друг правен ред за защита на неговите права и законни интереси.

По делото е разпитана свидетелката Л.Ф., чиито показания съда кредитира с оглед на всички събрани по делото доказателства.От свидетелските показания е видно, че свидетелката Филипова работи в ищцовото дружество, където изпълнява длъжността касиер, като в съдебно заседание същата подробно изясни практически как се осъществява процедурата по отчитане на главните и индивидуални водомери за един месец, съобразно нормативните изисквания.Свидетелката няма преки впечатления как се е извършвало отчитането на главния и индивидуален водомер на административния адрес, на който живее ответника, тъй като през процесния период същата е обслужвала друг район в гр.Видин, поради което показанията й в тази насока не следва да бъдат кредитирани.

По делото е извършена и приета от съда, неоспорена от страните съдебно-счетоводна експертиза, която съда кредитира, като компетентно и обективно изготвена.От заключението на вещото лице се установява, че за процесния период от 03.12.2008г. до 03.08.2010г., задължението на ответника към ищцовото дружество възлиза на сумата от 169.92 лева, а лихвата за забава върху тази сума за периода от 27.08.2010г. до 09.12.2010г. е в размер на 4.99 лева.

            Горната фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени доказателства: общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „Водоснабдяване и канализация”ЕООД, гр.Видин, заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, извлечение от сметка, покана за доброволно плащане и уведомление изх.№03-431/20.08.2010г., фактури №1000954933/15.01.2009г. за сумата от 13.27 лева, №1000992769/15.02.2009г. за сумата от 5.96 лева, №**********/15.03.2009г. за сумата от 5.69 лева, №1001068044/15.04.2009г. за сумата от 7.58 лева, №1001105223/17.05.2009г. за сумата от 7.58 лева, №1001143054/15.06.2009г. за сумата от 5.69 лева,  №1001182289/15.07.2009г. за сумата от 13.27 лева,  №1001222221/15.08.2009г. за сумата от 9.98 лева, №1001262577/16.09.2009г. за сумата от 9.57 лева, №1001302559/15.10.2009г. за сумата от 8.50 лева, №1001340842/15.11.2009г. за сумата от 7.58 лева, №1001377950/15.12.2009г. за сумата от 9.48 лева, №1001417146/15.01.2010г. за сумата от 7.58 лева, №1001490709/15.03.2010г. за сумата от 16.02 лева, №1001562431/15.05.2010г. за сумата от 15.79 лева, №1001598909/15.06.2010г. за сумата от 7.97 лева, №1001837886/15.07.2010г. за сумата от 5.98 лева, №1001676770/15.08.2010г., заявления вх.№01-585/12.06.2009г. и вх.№01-2407/23.09.2010г., възражение вх.№01-960/09.09.2009г., писма изх.№01-585/17.06.2009г., изх.№01-960/15.10.2009г., изх.№01-2407/18.10.2010г., констативен протокол от 02.10.2009г., възражение по чл.414 от ГПК, ч.гр.д.№2076/10г. по описа на ВРС, изготвената съдебно-счетоводна експертиза, разпитаната по делото свидетелка Л.Ф..

Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което съдът ги кредитира.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че предявеният иск е доказан в основанието и размера си.

            От правна страна предявеният от ищеца иск съдът квалифицира по чл. 422 от ГПК, предявен е иск за съществуване на вземане.

От доказателствата по делото безспорно се установи и съдът приема, че между страните е възникнало валидно облигационно отношение, въз основа на сключен между тях договор за доставка на питейни и отвеждане на отпадъчни води, по силата на който ищеца е поел задължението да доставя питейни и отвежда отпадъчни води, а ответника се е задължил да заплати стойността им.

От събраните по делото доказателства се установи, че ищеца е изпълнил договорното си задължение, като за периода от 03.12.2008г. до 03.08.2010г. е извършил доставка на питейни и отвеждане на отпадъчни води, за което са били издадени фактури №1000954933/15.01.2009г. за сумата от 13.27 лева, №1000992769/15.02.2009г. за сумата от 5.96 лева, №**********/15.03.2009г. за сумата от 5.69 лева, №1001068044/15.04.2009г. за сумата от 7.58 лева, №1001105223/17.05.2009г. за сумата от 7.58 лева, №1001143054/15.06.2009г. за сумата от 5.69 лева,  №1001182289/15.07.2009г. за сумата от 13.27 лева,  №1001222221/15.08.2009г. за сумата от 9.98 лева, №1001262577/16.09.2009г. за сумата от 9.57 лева, №1001302559/15.10.2009г. за сумата от 8.50 лева, №1001340842/15.11.2009г. за сумата от 7.58 лева, №1001377950/15.12.2009г. за сумата от 9.48 лева, №1001417146/15.01.2010г. за сумата от 7.58 лева, №1001490709/15.03.2010г. за сумата от 16.02 лева, №1001562431/15.05.2010г. за сумата от 15.79 лева, №1001598909/15.06.2010г. за сумата от 7.97 лева, №1001837886/15.07.2010г. за сумата от 5.98 лева, №1001676770/15.08.2010г. за сумата от 12.41 лева, на обща стойност 169.90 лева, а ответника не е изпълнил задължението си да заплати стойността на услугата в размер на 169.90 лева.

При така установената фактическа обстановка безспорно се установи, че ищецът е изпълнил договорното си задължение, а ответника не е изпълнил поетото такова. От приложеното по делото извлечение от сметка на ищцовото дружество и от извършената по делото съдебно-счетоводна експертиза се установява, че размера на дължимата се сума е 169.90 лева.

По делото не се ангажираха никакви доказателства от ответника за изпълнение на задължението му към ищеца.

Направеното от ответника възражение, че не дължи процесната сума, тъй като има възражения относно стойностите на отчетените фактури и начина на отчитане на личния му водомер, съдът намира за несъстоятелни в настоящия процес, тъй като са предмет на друг правен ред за защита на неговите права и законни интереси.

С оглед на горното съдът намира, че искът за установяване вземането на ищцовото дружество е основателен и доказан, и като такъв ще следва да бъде уважен в претендирания с исковата молба размер, за сумата от 169.90 лева главница, както и за сумата от 4.99 лева, представляваща лихва за забава за периода от 27.08.2010г. до 09.12.2010г.

С оглед изхода на делото и на осн.чл.78, ал.1 и чл.80 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати на ищцовото дружество и направените в настоящето производство и в заповедното производство разноски в размер на 350 лева, включващи държавни такси, депозит за вещо лице и адвокатски хонорар.

Водим от горното, Съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на И.С.И. *** с ЕГН **********, че има задължение към „В и К-Видин”ЕООД, представлявано от ГГ.В.В. с ЕИК 815123415, което е в размер на сумата от 169.90 /сто шестдесет и девет лева и 0.90 ст./ лева, представляваща стойността на доставената, но незаплатена вода и отведени отпадни води за периода от 03.12.2008г. до 03.08.2010г., както и сумата от 4.99 / четири лева и 0.99 ст./ лева, представляваща лихва за забава върху главницата за периода от 27.08.2010г. до 09.12.2010г., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска-09.12.2010г. до окончателното издължаване, както и направените по делото разноски в размер на 350/ триста и петдесет/ лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Видински окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ : 

Версия за печат
Свързани страници