Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2353-2010

Р Е Ш Е Н И Е  № 112

гр. Видин 11.04.2011 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският районен съд гражданска колегия в публичното

заседание на двадесет и първи февруари

през две хиляди и единадесета година   в състав:

                                                         Председател: НИНА НИКОЛОВА                                                             

при секретаря  М.П.  и в присъствието на

прокурора                             като разгледа докладваното от

съдията НИКОЛОВА                     гр. дело № 2353

по описа за 2010 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

Предявените искове са с правно основание чл.55, ал.1, предложение трето и чл.86 от  ЗЗД.

            Твърди се от ищеца О. М., че с ответника ЕТ”Ю. С.” със седалище гр.Б. на 21.12.2007г.е сключен договор за поръчка, по силата на който ответникът се е задължил ад предостави консултантски услуги и да окаже подкрепа и съдействие при подготовка  и подаване на документи по инвестиционен проект на ищеца за изграждане на канализация, колектори и ремонт и асфалтиране на улици в с.Р., по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., както и да представлява ищеца пред РА, и да съдейства по време на цялата процедура по получаване на финансовите средства за проекта срещу възнаграждение, което ищеца ще заплати в размер на 9 000 лева, без ДДС. Уговорен е срок за подготовка и подаване на инвестиционните документи в МРРБ до 28.02.2008г. Излага се, че в изпълнение на клаузите на договора ищецът е превел аванс на ответника в размер на 6000 лева по разплащателна сметка на първия. Ответникът от своя страна, не е изпълнил поетото задължение по договора в срок, но не е и върнал получения аванс до подаване на исковата молба.

С горната сума  се твърди, че ответникът се е обогатил за сметка на ищеца. 

Иска се от Съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати сумата от 6000 лева, с която същият неоснователно се е обогатил за сметка на ищцата, ведно със законната лихва, както и обезщетение за забавено плащане на сумата от 2 066 .54 лева за период 28.02.2008г. до 09.11.2010г., като претендира и разноските по делото.

            Ответникът не е подал отговор в установения за това срок и не е сочил доказателства.

            От събраните по делото доказателства Съдът приема за установено следното:

На 21.12.2007г.между страните е сключен договор за консултантски услуги, по силата на който ответникът се е задължил да предостави консултантски услуги и да окаже подкрепа и съдействие на ищеца при подготовка   и подаване на документи по инвестиционен проект на ищеца за изграждане на канализация, колектори и ремонт и асфалтиране на улици в с.Р., по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., както и да представлява ищеца пред РА, и да съдейства по време на цялата процедура по получаване на финансовите средства за проекта срещу възнаграждение, което ищеца ще заплати в размер на 9 000 лева, без ДДС. Уговорен е срок за подготовка и подаване на инвестиционните документи в МРРБ до 28.02.2008г. На 21.12.2007г. видно от фактура от същата дата и преводно нареждане , ищецът е превел аванс на ответника в размер на 6000 лева по разплащателна сметка на първия.

С писмо от 04.06.2010г. ищецът е изискал от ответника връщане на сумата, с оглед неизпълнението на договорните задължения на последния в уговорения в договора срок, което писмо е изпратено на адреса, на който е вписан търговеца в търговския регистър.

С оглед на установеното от фактическа страна, Съдът приема, че искът с правно основание чл.55, ал.1, предл. 3  от ЗЗД, е доказан в основанието си и следва да бъде уважен.

За да е осъществен фактическият състав на посоченото правно основание, следва да бъде установено от ищеца, че е налице основание, на което ответникът е получил нещо от ищеца, като впоследствие това основание е отпаднало, в резултат на което ответникът се е обогатил за сметка на ищеца.

В производството по делото се установи, че между страните е сключен договор, който е бил основание за превеждането на сумата от 6000 лева от ищеца на ответника. Съдът приема, с оглед доказателствата по делото, че поради неизпълнение на договора в уговорения срок 28.02.2007г., изпълнението впоследствие е станало безпредметно, и с писмото от 04.06.2010г ищецът е изразил волята си за разваляне на  договора, макар да не е използвал точно това понятие. Искането за връщане на сумата, получена от ответника като аванс по договора, в 7 дневен срок, Съдът приема за изявление за  разваляне на договора, което е изпратено на адреса, на който е вписан търговеца в търговския регистър, поради което и Съдът го приема за получено от ответника на 08.06.2010г. видно от пощенското клеймо на известието за доставяне. Поради горното и подлежи на връщане даденото с основание, което е отпаднало с обратна сила на основание развалянето му - чл.87 , ал.2 ЗЗД.

По отношение на акцесорния иск за обезщетение за забавено плащане на сумата от 6000 лева, следва да се има предвид следното. Обезщетение за забавено плащане на сума може да се търси от настъпване на изискуемостта на вземането за сумата. В случая е имало основание, на което е дадена сумата и до отпадането на това основание, връщането на сумата не може да се иска. Отпадането на основанието в случая е настъпило с развалянето на договора от ищеца. Съгласно чл.87, ал.1 и 2 ЗЗД за развалянето на договор е необходимо изявлението на изправната страна до неизправната с даване на подходящ срок за изпълнение на задължението/ал.1/ или без да бъде даван срок за изпълнение/ал.2/ , в зависимост от характера на неизпълненото задължение. В  случая срок за изпълнение не е даден ,тъй като с изтичането на срока за приемане на проектните предложения -28.02.2008г. изпълнението е станало ненужно.

Поради това и Съдът приема, че изискуемостта на вземането за 6000 лева е настъпила на 08.06.2010г. , когато кредиторът ищец е довел до знанието на ответника волята си за разваляне на договора поради пълно неизпълнение. Към датата 28.02.2008г. основанието за даването на сумата от 6000 лева от ищеца на ответника е съществувало и не е могло да се иска връщане на сумата.

С оглед горното, Съдът приема, че обезщетение за забавено плащане на главницата се дължи за периода от 08.06.2010г. до предявяване на иска  на 09.11.2010г. в размер установен от Съда- 262.89 лева. В останалата част до пълния претендиран размер този иск следва да бъде отхвърлен.

            Разноски в производството на ищеца следва да се присъдят, с оглед уважените части на исковете.

            Воден от горните съображения, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

            ОСЪЖДА ЕТ ”Ю. С.” със седалище и адрес на управление гр.Б., ул. С. №3, БУЛСТАТ:********* да заплати на О. М. сумата от 6000 лева, с която първият незаконно се е обогатил,  обезщетение за забавено плащане в размер 262.89 лева за периода 08.06.2010 - 09.11.2010 г., както и разноски по делото в размер 733.71 лева. 

ОТХВЪРЛЯ предявения от О. М. против  ЕТ”Ю. С.” със седалище и адрес на управление гр.Б., ул.С. №3, БУЛСТАТ:*********   иск за обезщетение за забавено плащане за периода 08.06.2010 -09.11.2010 г., над пресъдения размер до пълния претендиран от 2066.54 лева.        

Решението в може да бъде обжалвано пред ВОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници