Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2315-2010

Р Е Ш Е Н И Е

гр. В. 08.04.2011 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

В.ският районен съд  гражданска колегия в публичното

заседание на  четиринадесети февруари

през две хиляди и единадесета година  в състав:

                                                         Председател: НИНА НИКОЛОВА    

 

при секретаря М.П.   и в присъствието на

прокурора като разгледа докладваното от

съдията Николова  гр. дело № 2315

по описа за 2010 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

Предявените искове са с правно основание чл.242, чл.224 и чл.245, ал.2 КТ.

            Твърди се от ищеца Р.Й.А. ***, че е бил  в трудово правоотношение с ответника „ЕХ-Т. ”ЕООД В., прекратено на 19.01.2010г.,  като за периода 29.04.2009- 19.01.2010 не е получил дължимото трудово възнаграждение. Твърди се, че ответника е останал задължен и с неизплатено обезщетение за неползван платен годишен отпуск ,които суми не са изплатени до подаване на исковата молба.

Иска се от Съда да постанови решение, с което да осъди ответното дружество да заплати дължимите суми в размер: трудово възнаграждение за процесния период в размер 2400 лева, ведно със законната лихва от предявяване на иска до окончателното издължаване, обезщетение за неползван платен годишен отпуск в размер 240 лева, както и обезщетения за забавено плащане: на трудовото възнаграждение в размер на 200 лева за периода 29.05.2009- 05.11.2011г. Претендират се и разноските по делото.

Ответникът не прави възражения и не сочи доказателства, не се е явил и не е представляван.

От ищеца е направено и искане за постановяване на неприсъствено решение, при наличие на предпоставките на чл.238 ГПК. 

От събраните по делото писмени доказателства и заключение на назначена съдебно-счетоводна експертиза, Съдът приема за установено следното:

Съдът намира, че претенциите на ищеца за изплащане на трудово възнаграждение за периода 29.04.2009г.-19.01.2010г. с оглед представените договор от 29.04.2009г и писмо от ДИТ М. от 20.05.2010г.и обезщетение по чл.224, ал.1 КТ са доказани в основанията си и до размерите, които се установяват от заключението на вещото лице – 1438.77 лева / 912.77 лева за периода по заключението и 526 лева за периода от 29.04.2009 до 09.01.2010г./. Съгласно чл.128, т.2 КТ, работодателят е длъжен да плаща уговореното трудово възнаграждение за положения труд в установените срокове. Не се установи от събраните доказателства това задължение на работодателя за процесния период да е изпълнено. Поради горното следва да се уважи и акцесорната претенция  за обезщетение за забавено плащане на трудовото възнаграждение до предявяване на исковата молба в размер 88.18 лева.

Установи се, и че при прекратяване на правоотношението не е изпълнено и задължението на работодателя да обезщети работника, съгласно чл.224, ал.1 КТ, за неползвания от него платен годишен отпуск, в размер, установен от вещото лице- 80.35 лева.

Претенцията за командировъчни пари е неоснователна, видно от заключението на вещото лице, че командировъчни пари са изплатени и то в по-голям размер от дължимия за съответната дестинация. За периода на претенцията за изплащане на командировъчни пари, който съвпада с периода, за който се претендира трудово възнаграждение вещото лице, е дало заключение че трудовото възнаграждение не е изплатено, поради което и претенцията е прието от съда за основателна. Неоснователно е възражението на ищеца, че парите са изразходвани за други разходи, а не като дневни и квартирни пари. В тази насока не са събрани доказателства.

            На основание чл.78, ал.6 ГПК, ответникът следва да заплати и направените разноски в производството на Държавата - за ДТ и възнаграждение на в.л, а на ищцовата страна – за възнаграждение на адвокат-пълномощник, съобразно размера на уважените части на исковете.Разноски на ответника не следва да бъдат присъждани, тъй като такива не са поискани.

            Воден от горните съображения, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСЪЖДА „ЕХ-Т.” ЕООД, с ЕИК ********* и седалище и адрес на управление гр. В., ж.к.Б., бл.х вх.х ет.х ап.хх да заплати на Р.Й.А. ***, с ЕГН: ********** неизплатено трудово възнаграждение за периода 29.04.2009г.-19.01.2010г. в размер 1438.77 лева, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 05.11.2010г. до окончателното издължаване, обезщетение за забавено плащане върху сумата за периода 29.05.2009-05.11.2010г. в размер 88.18 лева, обезщетение за неползван платен годишен отпуск в размер 80.35  лева , както и разноски по делото в размер на 97.50 лева за адвокатско възнаграждение.

ОТХВЪРЛЯ исковите претенции за трудово възнаграждение, обезщетение за забавено плащане върху същото и обезщетение за неползван платен годишен отпуск над пресъдените размери до пълните претендирани такива.

ОТХВЪРЛЯ иска за пресъждане на сумата от 1272 лева, представляваща неизплатени командировъчни пари за исковия период.

            ОСЪЖДА „ЕХ-Т.” ЕООД, с ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр. В., ул.”Д.” №хх,  да заплати на Държавата по сметка на ВСС Д.Т. в размер на 64.32 лева и 61 лева възнаграждение на вещо лице.

            Решението не подлежи на обжалване. Решението подлежи на отмяна от ВОС  в едномесечен срок от връчване на същото на ответника.

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ : 

Версия за печат
Свързани страници