Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2168-2010

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

гр.в., 08.04.2011г.

 

                                   В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

в.ски районен съд , гражданска колегия в публично заседание на девети март две хиляди и единадесета година, в състав :

                                                                       Председател : Милена Стоянова

                                                                      

при секретаря  П. Й.             и в присъствието на прокурора           като разгледа докладваното от съдията Стоянова  гр. дело № 2168 по описа за 2010 год., и за да се произнесе, взе предвид следното :

Предявеният иск е с правно основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗД.

Делото е образувано по искова молба на Л.А.Б. *** против М.И.М. и Л.Й.М.,***.

Твърди се от ищеца, че с ответниците в началото на месец август 2010г. са имали устна уговорка във връзка с бъдеща продажба на собствения на ответниците недвижим имот – жилище в гр. в., на ул. „С.” №3, ет. 4, съставляващо преустановено в съответствие със законовите правила и съобразно одобрена архитектура, таванско помещение. Посочва се, че страните не са сключили писмен предварителен договор. На 09.08.2010г. ищеца е предал на ответниците сумата от 1000.00 лева, която сума е следвало да се приспадне от цената при сключване на договора. В последствие се оказало, че ответниците са в невъзможност да прехвърлят правото на собственост върху избеното помещение, тъй като няма такова архитектурно обособено, а са могли да учредят само право на ползване върху  избеното помещение. Освен това и квадратурата на жилището се оказала по – малка от тази, която страните  са договорили. Поради това ищеца се отказал да сключи както предварителен, така и окончателен договор за покупка на имота. Посочва се също, че на 01.10.2010г. ищеца е получил покана от ответниците за сключване на окончателен договор, като в поканата било посочено, че ако ищеца не се яви, ответниците ще задържат сумата от 1000.00 лева като капаро. Поддържа се от ищеца, че получената от ответниците сума е получена без правно основание, тъй като устната уговорка за покупко – продажба на апартамент не поражда правни действия поради липса на писмена форма.  Поддържа се също, че тази уговорка е била и с невъзможен предмет по отношение на мазето.

        

            Иска се от Съда да постанови решение, с което да осъди ответниците да заплатят солидарно сумата от 1000.00 лева, дадена без правно основание – по нищожен устен предварителен договор за покупко – продажба на жилище в гр. в., на ул. „С.” №3, ет. 4, съставляващо преустроено в съответствие със законовите правила таванско помещение, ведно с избено помещение.

Ответниците в едномесечния срок за отговор са оспорили иска като неоснователен. Навели са доводи, че между страните е сключен писмен предварителен договор за покупко – продажба на процесния имот, като при сключването му ищеца е заплатил на ответниците капаро от 1000.00 лева., за което му е издадена разписка. Твърди се също, че страните били уговорили, че окончателната сделка за продажба на процесния имот е следвало да се осъществи на 27.08.2010г., но ищеца не се е явил.

в.ският районен съд, като взе предвид постъпилата искова молба и съобразявайки представените по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа и правна страна :

От представените по делото разписка от 09.08.2010г., покана за сключване на договор, проект за нотариален акт и констативен протокол,  е видно, че между страните е съществувала уговорка за бъдеща покупко – продажба на недвижим имот, находящ се в гр. в.. До сключване на договор за покупко – продажба на процесния имот не се е стигнало поради не постигане на съгласие между страните. Не се оспорва от страните, че е имало такава уговорка. Ответниците не оспорват, че са получили сумата от 1000.00 лева с оглед бъдеща продажба на процесния имот. Спорно е има ли сключен действителен предварителен договор за покупко-продажба на процесния имот.

 Ответниците поддържат, че е сключен писмен предварителен договор за покупко - продажба и представят копие от т. нар.  предварителен договор. Съдът не споделя твърденията на ответниците, че е налице действителен предварителен договор между страните по следните съображения:

За да е действителен един такъв договор и да породи желаните правни последици, същият трябва да отговаря на условията, визирани в чл.19, ал.1 и ал.2 от ЗЗД, а именно да е сключен в писмена форма и да съдържа уговорки относно съществените условия на окончателния договор - уговорка относно предмета, цената  и задълженията, които всяка страна поема. Такива уговорки в представения т.нар. предварителен договор липсват. Поради това съдът намира доводите на ищеца за нищожност на предварителния договор за основателни.  Установената в чл. 19 от ЗЗД форма, е за действителност на предварителния договор. В представения пред съда предварителен договор липсват уговорки относно съществените условия на окончателния договор - относно предмета, като същият не е индивидуализиран, а е посочен само адреса, на който се намира, липсват също и уговорки относно задълженията, които всяка страна поема, както и ясна уговорка относно цената.

С оглед така установеното по-горе, съдът намира, че  даденото от ищеца капаро е по нищожен предварителен договор. Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от ЗЗД, при нищожен договор всяка от страните трябва да върне на другата страна всичко, което е получила от нея. Ответниците са се обогатили със сумата от 1000 лева, дадена без правно основание. Поради това на основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗД същите ще следва да бъдат осъдени да заплатят солидарно на ищеца сумата от 1000 лева.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответниците ще следва да заплатят и направените разноски за платена държавна такса в размер на 50.00 лева.

                                                                        Водим от горното, Съдът

 

Р    Е    Ш    И    :

 

          ОСЪЖДА М.И.М. ***, с ЕГН ********** и Л.Й.М. ***, с ЕГН ********** да заплатят солидарно на Л.А.Б. ***, с ЕГН **********,***, адв . кантора „ Павлова и Бакалов” сумата от 1000 лева – дадена без правно основание по нищожен предварителен договор за покупко-продажба на жилище в гр. в., ул. С. № 3, ет. 4..

          ОСЪЖДА М.И.М. ***, с ЕГН ********** и Л.Й.М. ***, с ЕГН ********** да заплатят на Л.А.Б. ***, с ЕГН **********,***, адв . кантора „ Павлова и Бакалов” разноски по делото в размер на  50 лева за платена държавна такса.

Решението подлежи на обжалване пред ВОС в двуседмичен срок от връчването му до страните.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :         М.С.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:   

Версия за печат
Свързани страници