Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Август 2019 (58)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1846-2013

Р Е Ш Е Н И Е  № 575

гр.В., 28.10.2013 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

В.ският районен съд, гражданска колегия, 3-ти състав в публично заседание на  двадесет и първи октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                                    Председател : М. С.

                                                             

при секретаря П. Й. като разгледа докладваното от съдия С. гр.дело № 1846 по описа за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по чл. 26, ал.1 от Закона за закрила на детето.

Делото е образувано по искане на Дирекция “Социално подпомагане” – В., чрез мл. юрисконсулт Ц. В. В.-М., с което се иска детето А. А. Б. с ЕГН: ********** да бъде настанено в специализирана институция – ДМСГД - В..

Заинтересованата страна А.Б.Г.- майка на детето, се е явила в с.з. и е заявила, че желае детето й да бъде настанено в институция, тъй като към момента няма възможност да се грижи за него.

По делото е изготвен социален доклад, от който е видно, че по отношение на детето А. е предприета мярка за закрила от Д”СП” - В.. Майката на детето  се намира в трайна невъзможност да полага грижи за него предвид ниската му възраст. Същата е безработна, няма трудов стаж и не получава доходи от трудова дейност. Същата полага грижи за още 2 малолетни деца, едното от които е със заболяване. Жилището, в което живее е с оскъдно обзавеждане и лоша хигиена. Поради това Д”СП” – В. е предприела мерки за закрила на детето и същото е настанено в ДМСГД- В..  

Съдът, като се запозна с доказателствата по делото, приема за установено следното: Видно от удостоверение за раждане на детето А. А. Б. с ЕГН: **********, издадено въз основа на акт за раждане № 0381/16.08.2013г. от Община В., негова майка е А.Б.Г. с ЕГН **********, а бащата е неизвестен. Със заповед № ЗД-РД 03/0172/15.08.2013г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. В., детето е настанено по административен ред временно в специализирана институция ДМСГД - В..

С нотариално заверена декларация от 08.10.2013г. майката е дала съгласие за пълно осиновяване на детето.

Към момента няма вписани приемни семейства, които биха могли да поемат грижите по отглеждане и възпитание на малолетното дете.

При тези данни, Съдът счита, че молбата на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” -В. е основателна и следва да се уважи. Безспорно се установи, че са налице основанията на чл. 25, т. 1 и т. 3 от ЗЗакД, а именно обстоятелствата – бащата е неизвестен, а майката се намира в трайна невъзможност да полага грижи за детето си, поради което и в интерес на детето е то да бъде настанено в специализирана институция, съобразно чл. 26, ал. 1 от ЗЗакД до промяна на обстоятелствата за това.

Воден от горното, Съдът                                               

Р Е Ш И :

 

НАСТАНЯВА малолетното дете А. А. Б. с ЕГН: ********** в специализираната институция – ДМСГД – В. до промяна на обстоятелствата за това.

Решението може да бъде обжалвано пред ВОС в седмичен срок от съобщението.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:  М.С.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

Версия за печат
Свързани страници