Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Август 2019 (58)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1838-2013

     Р  Е   Ш  Е  Н  И  Е  № 548

 

                                 гр.В., 28.10.2013 год.

 

                         В      И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

В.ският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на четиринадесети октомври, през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                     Председател: ТОДОР ПОПИВАНОВ                                                   

при секретаря П. М., като разгледа докладваното от съдия ПОПИВАНОВ гр.дело № 1838 по описа за 2013 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по чл. 25,ал.1, т.2 и във вр. с чл.26, ал.1 от ЗЗак.Д.

          Делото е образувано по молба на Директор на Дирекция “СП” - гр.Д., с която се иска по отношение на детето Калина Ивайлова Любенова, ЕГН **********, да бъде постановена мярка за закрила: настаняване в семейството на близки роднини – Й.Й.В., ЕГН ********** – близък на детето и А.С.В., ЕГН ********** - баба на детето по майчина линия, и двамата с адрес: с.А., общ.Д., обл.В., ул.”*” № *.

По делото е представена Заповед № РД 01/0043/14.08.2013г., изд. от Директора на Д. „СП” – гр.Д., с която по административен ред детето е настанено временно в семейството на Й.Й.В., ЕГН ********** – близък на детето и А.С.В., ЕГН ********** - баба на детето по майчина линия, и двамата с адрес: с.А., общ.Д., обл.В., ул.”*” № *.

По делото е изготвен социален доклад със заключение, че са налице основанията на чл.25, ал.1, т.2 от ЗЗак.Д за настаняване на детето извън биологичното му семейство, тъй като родителите на детето са изоставили детето от 7 години, като същите са разведени; майката се намира в чужбина и е създала друго семейство, а бащата няма възможност да полага адекватни грижи за детето, както и че от изоставянето на детето, грижите по отглеждането и възпитанието му са поети от Й.Й.В., ЕГН ********** – близък на детето и А.С.В., ЕГН ********** - баба на детето по майчина линия, и двамата с адрес: с.А., общ.Д., обл.В., ул.”*” № *.

В съдебно заседание, представителят на Дирекция на Д. “СП” гр.Д.поддържа молбата и моли същата да бъде уважена от съда.

Заинтересованата страна А.С.В., – баба на детето по майчина линия не оспорва молбата и моли същата да бъде уважена.

Заинтересованата страна Й.Й.В. не оспорва молбата и моли същата да бъде уважена.

Заинтересованата страна И.Л.К., баща на детето, също не оспорва молбата и моли същата да бъде уважена.

Съдът, като се запозна с доказателствата по делото, приема за установено следното: Видно от удостоверение за раждане на детето К. И. Л., ЕГН **********, издадено въз основа на Акт за раждане № 0271/13.05.2004г. от Община В., негова майка е Е.Д. К., а баща – И.Л.К..

Видно от писмена молба от 18.07.2013г. до Директора на Д”СП” – Д., Й.Й.В., ЕГН ********** – близък на детето и А.С.В., ЕГН ********** - баба на детето по майчина линия, същите са заявили, че отглеждат детето К.И. Л., ЕГН ********** от 7 години и че искат същото да бъде настанено в тяхното семейство. Същите са подписали декларации за съгласие по чл.24, ал.3 от ППЗЗД. Останалите близки роднини, при които би могло да бъде настанено детето са подписали декларации за несъгласие. Видно от удостоверение за граждански брак Й.Й.В. и А.С.В., са сключили такъв на 19.08.1989г.

При тези данни Съдът намира, че молбата на Директор на Д. “СП” – гр.Д. е основателна и следва да се уважи. Безспорно се установи, че са налице основанията на чл.25, ал.1, т.2 от ЗЗак.Д, а именно обстоятелствата – родителите на детето трайно не полагат грижи за него без основателна причина, поради което и в интерес на същото е да бъде настанено, съобразно чл.26, ал.1 от ЗЗакД, в семейството на близки роднини, а именно в семейството на Й.Й.В., ЕГН ********** – близък на детето и А.С.В., ЕГН ********** - баба на детето по майчина линия, и двамата с адрес: с.А., общ.Д., обл.В., ул.”*” № *, тъй като същите отглеждат детето от седем години, детето е свикнало с тях и както и поради подходящите условия за отглеждане и възпитание, който му предлагат.

Мотивиран от горното, Съдът

                                                        

      Р Е Ш И :

 

 НАСТАНЯВА малолетната К. И. Л., ЕГН ********** в семейството на Й.Й.В., ЕГН ********** – близък на детето и А.С.В., ЕГН ********** - баба на детето по майчина линия, и двамата с адрес: с.А., общ.Д., обл.В., ул.”*” № *, до отпадане, изменение или прекратяване на основанието за настаняването.

           РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

        Решението може да бъде обжалвано от страните в едноседмичен срок, считан от днес пред ВОС.

 

                                                      

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Версия за печат
Свързани страници