Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1849-2009

                                         Р Е Ш Е Н И Е

 

                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                гр. Видин  08.04.2011 г.

 

Видински  районен съд, гражданска колегия в публичното заседание на десети март  март две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                    Председател:Даниел Димитров

                                                     Съдебни заседатели:

                                                               Членове:

при секретаря П.Й. и в присъствието на прокурора ................................. като разгледа докладваното от съдия Димитров гр. дело № 1849 описа за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

„ЧЕЗ е. Б.” АД гр. С., ул.”Г. С. Р.” № 140, ЕИК 175133827 е предявил против М.Е.Б. ***,ЕГН ********** иск  с правно основание чл.422 ГПК.

Твърди се в исковата молба, че страните са били в облигационни отношения, които се регулират от Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ е. Б.” АД гр. С.. Посочва се, че същите са  общоизвестни и съгласно чл. 98а от Закона за енергетиката обвързват всички абонати на енергийният снабдител, без да е необходимо изричното им приемане от страна на потребителите. Поддържа се, че съгласно тези условия ищецът е изпълнил задължението си за доставка на електрическа енергия за периода от 06.12.2007г. до 05.012008г., но ответникът не е изпълнил задължението си да заплати доставената ел. енергия по издадената данъчна фактура №  0024757218 от 08.01.2008 г..           

Изтъква се, че ищецът е доставчик на електрическа енергия на обособената територия, определена в Приложение 1 към Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия № Л-135-11/29.11.2006г. и същото е доставяло електрическа енергия на ответника за процесния период, за което е издадена данъчна фактура №  0024757218 от 08.01.2008 г. на стойност 281.86 лв..  Сочи се също, че задължението по фактурата е станало изискуемо, съгласно Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на «Ч. Е. Б.» АД, тъй като абонатът разполагал с десет дневен срок за плащане на задължението за консумирана електрическа енергия.

Твърди се, че дружеството е потърсило правата си по реда на заповедното производство по чл. 410 от ГПК и в негова полза е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№ 729/2008 г. по описа на ВРС , но длъжникът е подал възражение. Сочи се, че общата стойност на непогасения паричен дълг на ответника към датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение  възлиза на сумата 281.86 лева/ главница по неплатена фактура/, а законната лихва за забава за периода от 25.01.2008 г. до 14.08.2008 г. е в размер на 22.66 лв.

 Иска се  от Съда да постанови решение, с което  да се признае за устатновено,че ответника дължи по издадената заповед за изпълнение   следните суми: сумата от 281.86  лева – главница по неизплатена фактура,,сумата от 22.66 лв.-законна лихва за забава, считано от 25.01.2008 г. до 14.08.2008 г.,както и 83 лв.-разноски по заповедното производство .

Претендира се  законната лихва върху главницата, считано от момента на подаване на заявлението за издаване на Заповед за изпълнение  до окончателното изплащане,както и  направените по делото  разноски.

Ответника оспорва иска.

Съдът, след като се запозна със събраните по делото доказателства, приема,че исковата претениця е неоснователна,а именно поради следното:

В производството по 422 ГПК ищеца следва да докаже и установи ,че ответника дължи сумите, за които в заповедното производство е издадена съответната заповед за изпълнение.

В конкретният случай, видно и от исковата молба, е че се касае за ч.гр.д.№ 729/2008 г..

По последното срещу ответника е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК № 472-РЗ/27.05.2008 г., с която впрочем е уважено изцяло подаденото от ищеца заявление, а именно за следните суми: 1./ 387.46 лв.за ползване електрическа енергия за периода от 07.11.2007 г. до 05.12.2007 г., 2./ 15.25 лв. –лихва за периода от 28.12.2007 г.до 11.04.2008 г.и 3./ 83.00 лв.-направени разноски .

Посочените суми представляват вземането, по смисъла на чл.422   ГПК, което следва да бъде установено и доказано.

Ангажираните от ищеца доказателства обаче по никакъв начин не способстват и обслужват тази цел, тъй като освен, че касаят различен като размер сума, така също са относими за друг период, а не за този който следва да бъде установен /последният факт се потвърждава и е виден и от самата искова молба/.

Главницата, която се претендира по исковата молба е в размер от 281.86 лв. и касае периода 06.12.2007 г. до 05.01.2008 г., а тази ,която в настоящето производство следва да бъде установена е в размер от 387.46 лв. за периода от 07.11.2007 г. до 05.12.2007 г..

Приложената по делото фактура за доставената ел. енергия №  0024757218 от 08.01.2008 г. е за неплатена такава за периода от 06.12.2007 г. до 05.01.2008 г. и в тази връзка е неотносима към вземането, което следва да бъде установено.

За доказване на същото не може да бъде ползвано и заключението  по назначената експертиза, тъй като  вещото лице е отговорило на поставените от ищеца конкретни задачи, с предмет несъпоставим с везмането по заповедта за изпълнение, издадена по ч.гр..№729/2008 г..

При тези данни Съдът приема,че предявеният от ищеца иск,с правно основание чл.422 ГПК, е неоснователен и недоказан,поради което исковата претенция следва да бъде отхвърлена.

 

Водим от горното , Съдът

 

                                      Р       Е       Ш      И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен предявения от „ЧЕЗ е. Б.” АД гр. С., ул.”Г. С. Р.” № 140, ЕИК 175133827, против  М.Е.Б. ***,ЕГН ********** иск с правно основание чл.422 от ГПК за признаване за  установено, че  дължи  сумите от: 1./ 281.86  лева – главница по неизплатена фактура №  0024757218 от 08.01.2008 г., 2/.сумата от 22.66 лв.-законна лихва за забава, считано от 25.01.2008 г. до 14.08.2008 г. и 3./ 83.00 лв.-направени разноски по заповедното производство по ч.гр.д.№729/2008 г.по описа на ВРС,ведно със законната лихва върху главницата,  считано от момента на подаване на заявлението за издаване на Заповед за изпълнение  на парично задължение до окончателното издължаване.

Решението може да бъде обжалвано пред ВОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :Д.Д.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

Версия за печат
Свързани страници