Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Август 2019 (58)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1782-2013

Р Е Ш Е Н И Е

гр. Видин 24.10.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд………………… гражданска колегия в публичното

заседание на двадесет и пети септември

през две хиляди и тринадесета година........………..……. в състав:

                                                               

  Председател:НИНА НИКОЛОВА

                                                                

при секретаря М.П. и в присъствието на

прокурора  като разгледа докладваното от

съдията Николова гр. дело № 1782 по описа за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

................................................................................................................................

            Воден от горните съображения, Съдът

 

Р Е Ш И:

           

ПРЕКРАТЯВА с развод гражданският брак между Б.Б.С. ЕГН: ********** ***  и К.С.С., с ЕГН: **********, сключен с акт за граждански брак №06 от 03.11.2005г, съставен в гр. Б., община Б., по взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, като:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху малолетното  дете  М.К. С. с ЕГН: ЕГН: ********** на майката Б.Б.С. ЕГН: ********** , като бащата К.С.С., с ЕГН: ********** има право да го вижда и взима при себе си всеки първи и трети съботен и неделен ден от месеца, от 09.00 часа на съботния до 18.00 часа на неделния ден , както и един месец /30 дни/ през лятото, който да не съвпада с редовния платен годишен отпуск на майката, и по пет дни през останалите ваканции, като четните години – първите пет дни, а нечетните години- вторите пет дни , след което да го връща на майката.

            ОСЪЖДА К.С.С., с ЕГН: ********** да заплаща на малолетното дете М.К. С. с ЕГН: ЕГН: **********  чрез неговата майка и законен представител Б.Б.С. ЕГН: **********, месечна издръжка в размер на 80 /осемдесет / лева, считано от   01.09.2013г , ведно със законната лихва за забава, считано от падежа на всяка месечната вноска до окончателното издължаване, до изменение, прекратяване или отпадане на основанието за даването и.

ПРЕДОСТАВЯ ПОЛЗВАНЕТО на семейното жилище, находящо се в гр.Б., ул. „П. ” № ** на Б.Б.С. ЕГН: **********.

            Молителите са заявили, че придобитите в режим на СИО недвижими вещи ще поделят извънсъдебно, а придобитите движими вещи са поделили извънсъдебно.

            Молителите са заявили, че не претендират един към друг заплащането на издръжка за в бъдеще.

            Молителите са се споразумели след прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име Х..

            ОСЪЖДА Б.Б.С. ЕГН: **********да заплати окончателна държавна такса в размер на 10 лева.

            ОСЪЖДА К.С.С., с ЕГН: ********** да заплати окончателна държавна такса в размер на 10 лв.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници