Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Август 2019 (58)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1724-2013

                                                        Р Е Ш Е Н И Е  №  508

 

                                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                                         гр. В., 28.10.2013г.

 

В.ският районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и тринадесета година в състав :

 

       Председател : Владимир Крумов

                                                             Съдебни заседатели :

                                                          Членове :

 

при секретаря Г. Н. в присъствието на прокурора .................................., като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 1724 по описа за 2013г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е образувано по иск с правно основание чл. 127, ал. 1 от СК и искане по чл. 127 а, ал. 1 от СК.

................................................................................................

           

С оглед на горното съдът  

 

РЕШИ:

 

Предоставя упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете Е.К.К., ЕГН **********, за упражняване на бащата К.И.К., ЕГН **********,***.

Определя местоживеене на детето Е.К.К., ЕГН **********, на адреса на бащата - гр. В., ул.”Т.К.”*, ЕТ.*, АП.*

                Определя режим на лични отношения на майката Е.И.Г., ЕГН **********, с детето Е.К.К., ЕГН **********, както следва : майката, ще взема детето на територията на Република България 20 дни/двадесет дни/ през лятото, несъвпадащи с годишния отпуск на бащата, след което го връща на бащата, както и право да вижда детето в други неуточнени дни при идването си в Република България.

Майката Е.И.Г., ЕГН **********, се задължава да заплаща на малолетното си дете Е.К.К., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител К.И. К., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 60,00лв./шестдесет лева/ лева, считано от постановяване на настоящето решение, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска, до отпадане на основанието за даването или изменението й.

Прекратява производството по делото в частта на искането за утвърждаване на споразумението в частта му на даване на съгласие от майката Е.И.Г., ЕГН **********, за издаване на личен документ – паспорт, а впоследствие и лична карта на детето Е.К.К., ЕГН **********, както и съгласие детето да бъде извеждано в чужбина от баща му К.И. К., ЕГН **********, или упълномощен от него представител при организирани пътувания на детето, като недопустимо.

Осъжда Е.И.Г., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата по сметка на ВСС държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 43,20лв./четиридесет и три лева и двадесет ст./ лева.

Постановява предварително изпълнение на настоящето решение в частта на присъдената издръжка.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд В..

                    

 

 

 

                   Районен съдия : / П /

 

 

 

 

Вярно с оригинала

Секретар:

Версия за печат
Свързани страници