Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Август 2019 (58)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1719-2013

РЕШЕНИЕ № 511

 

гр.Видин   28 .10 .2013 год.;

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд гражданска колегия в публичното  заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и тринадесета година в състав

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

 

при секретаря К.И.

като разгледа докладваното от съдията гр. дело   №  1719 по описа за 2013 година,

за да се произнесе, взе предвид следното :   

Производството е по чл.26 ал.1 Закона за закрила на детето.

Делото е образувано по молбата на Директор на Дирекция "Социално подпомагане" Община Видин, с която се иска по отношение на детето Краси Елков Димитров  с ЕГН **********, да бъде постановена мярка за закрила настаняване в ДМСГД гр.Видин.

В съдебно заседание процесуалният представител на Директора на Д”СП” Община Видин – юрисконсулт Цветана Ванкова - Милкова  поддържа молбата за настаняване на основание чл.25 т.2 от ЗЗД и по реда на чл.26 от същия закон в  ДМСГД гр.Видин.

Родителят на детето, призован по реда на чл.47  ГПК не се явява.

Съдът, като се запозна с доказателствата по делото, приема за установено следното: детето Даниел Елков Димитров  с ЕГН ********** е родено на ***г., видно от Удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане №0017/28.20.2011г. на Община Белоградчик с родители Е.Д.М. ЕГН : ********** с постоянен адрес гр. Брусарци, общ.Монтана ул.”Спортист” №6 и баща неизвестен, видно от приложения акт за раждане.

От представения по делото социален доклад е видно, че детето е било отглеждано в семейна среда от майката. При социалното проучване по случая е установено , че детето е отглеждано при  лоши хигиенно – битово условия, а поради затрудненото материално положение на майката базовите потребности на детето не са задоволени.

От доклад на ДСП по местоживеене на родителя е видно, че майката живее в кравефермата в която работи. Не осигурява необходимити дрехи , обувки , редовно и пълноценно хранене.Не е осигурена и необходимата здравна грижа, детето не е консултирано с личен лекар и не е имунизирано. Майката  не е в състояние и няма условия да полага отговорно грижи за детето. Не са открити и роднини или близки, които да изразят желание да полагат грижи за детето.

При тези данни Съдът счита, че молбата на Директора на Дирекция”Социално подпомагане” – Видин е основателна и следва да бъде уважена. Безспорно се установи, че са налице основанията на чл.25 ал.1.т.3 ЗЗД, а именно – обстоятелствата –  майката се намира в трайна невъзможност да отглежда дето, и на  чл.25 ал.1  т.1 ЗЗД - бащата  е неизвестен , поради което и в интерес на детето е същото да бъде настанено по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето в  ДМСГД гр.Видин.

Воден от горното, Съдът

                                               Р   Е    Ш    И   :

 

НАСТАНЯВА малолетното дете Краси Елков Димитров  с ЕГН **********, в ДМСГД гр.Видин на основание чл.25 ал.1 т.1 и  т.3 от Закона за закрила на детето и  по реда на чл.26 от ЗЗД, до настъпване на някое от основанията в чл.29 от ЗЗД.

Решението може да бъде обжалвано от страните в седмичен срок от днес пред Видински окръжен съд, като същото подлежи на незабавно изпълнение.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници