Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Август 2019 (58)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1701-2013

РЕШЕНИЕ№501

 

гр.Видин 23 .09 .2013  год.;

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд гражданска колегия в публичното заседание на двадесет и трети септември през две хиляди и тринадесета година в състав

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

 

при секретаря К.И.

като разгледа докладваното от съдията гр. дело   №  1701 по описа за 2013 година,

за да се произнесе, взе предвид следното :         

 

          Производството е по реда на  чл. 50  СК .

 

 

Водим от гореизложеното, районният съд

 

 

                                              Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между  В.Б.В. ***, ЕГН ********** и М.С.В. ***, ЕГН:**********, сключен с акт за граждански брак № 125093 от 04.10.1981г. на Община Видин,  по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

 

 

УТВЪРЖДАВА СПОРАЗУМЕНИЕТО ПО ЧЛ 51 СК, постигнато между двамата, съобразно което:

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака, съпругата да носи брачното си фамилно име  – М.С.В..

ПОСТАНОВЯВА  семейното жилище находящо се в гр.Видин ж.к.”Баба Тонка” №3 вх.Г ап.51, в дял на М.С.В. , като същият апартамент №91 в гр.Видин , съставлява поземлен имот идентификатор № 10971.502.432.1.91. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, със застроена площ от 76, 30 кв. Метра , в едно с избено помощение №22 с площ 2.56 кв. Метра , както и 0.944% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото , при граници и съседи съгласно нотариален акт №145, томІІІ нотариално дело 1148/1983г. и схема от АГКК – Служба Видин № 2631/23.08.2013г.

Данъчната оценка на имота възлиза на 13 041, 30 лева., съгласно удостоверение №55040007055/26.08.2013г. на Община Видин.

ПОСТАНОВЯВА  в дял на М.С.В. и същата става собственик на гараж в гр.Видин, съставляващ поземлен имот идентификатор № 10971.502.425.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, със застроена площ от 18 кв. Метра , както и съответните проценти от  отстъпеното право на строеж върху мястото , при граници и съседи съгласно нотариален акт №9, томІХ нотариално дело 4389/1997г. на ВРСъд  и скица № 2632/23.08.2013г. на АГКК – Служба Видин. Данъчната оценка на имота възлиза на 2 881.80 лева., съгласно удостоверение №55040007093/27.08.2013г. на Община Видин.

 

В.Б.В.  заявява, че за уравнение на дела си е придобил в собственост движими вещи и  няма претенции за заплащане на парични суми и други обезщетения във връзка с имотите сега и за в бъдеще.

СТРАНИТЕ заявяват, че придобитите по време на брака движими вещи в условията на СИО остават в обикновена съсобственост между тях и са разделени помежду им извънсъдебно и доброволно и нямат каквито и да било претенции във връзка с подялбата на същите.

СТРАНИТЕ заявяват, че нямат общи влогове и общи финансови задължения , направени по време на брака със семейни средства.

СТРАНИТЕ заявяват, че след прекратяване на брака, не си дължат издръжка един на друг.

СТРАНИТЕ заявяват, че разноските по настоящето дело се поемат по равно от всеки един от тях.

ОСЪЖДА В.Б.В. ЕГН ********** и М.С.В. ЕГН:**********да заплатят солидарно ДТ в размер на 40 лева както и 5лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници