Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Август 2019 (58)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1685-2013

РЕШЕНИЕ№510

 

гр.Видин   28 .10 .2013 год.;

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд гражданска колегия в публичното заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и тринадесета година в състав

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

 

при секретаря К.И.

като разгледа докладваното от съдията гр. дело   №  1685 по описа за 2013 година,

за да се произнесе, взе предвид следното :   

 

          Производството е по реда на  чл. 50  СК .

 

Водим от гореизложеното, районният съд

 

 

                                              Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между  К.Е.М. ***, ЕГН ********** и И.В.М. ***, ЕГН:********** сключен с акт за граждански брак № 0033 от 04.03.2000г. на Община Видин,  по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

 

 

УТВЪРЖДАВА СПОРАЗУМЕНИЕТО ПО ЧЛ 51 СК, постигнато между двамата, съобразно което:

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака, съпругата да носи предбрачното си фамилно име  – ВОДОВА.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права над родените от брака деца Емилиян Кирилов М. с ЕГН ********** и Валентин Кирилов М. с ЕГН **********, на майката - И.В.М.  ЕГН:**********, като същите ще живеят в гр.Видин ж.к.”Крум Бъчваров” №9 вх.А  ет.6 ап.16.

ОПРЕДЕЛЯ  режим на лични контакти на бащата К.Е.М. ЕГН **********, с малолетните деца Емилиян Кирилов М. с ЕГН ********** и Валентин Кирилов М. с ЕГН **********, както следва: всяка първи и трети петък на месеца в петък от 19.00 часа до първият и третият неделен ден на месеца в 19.00 часа , както и един месец през лятото, който да не съвпада с отпуска или лятната почивка на майката, след което да ги връща при майката.

 ОСЪЖДА К.Е.М. ЕГН ********** да заплаща на детето малолетните деца Емилиян Кирилов М. с ЕГН ********** и Валентин Кирилов М. с ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител И.В.М.  ЕГН:**********,  ежемесечна издръжка в размер на по 150,00 /сто и петдесет/ лева за всяко едно от децата , считано от влизане  сила на съдебното решение, ведно със законната лихва при забава върху размера на всяка просрочена вноска до настъпване на основание за промяна , отпадане или прекратяване на издръжката.

ПОСТАНОВЯВА закупеният през време на брака лек автомобил Мерцедес200ТЕ” ДК№ ВН5386ВМ с двигател №11194012001744 , рама№ WDB1240791F248663 след развода в дял и изключителна собственост на К.Е.М. ЕГН **********, като за уравнение на дела на И.В.М.  ЕГН:********** ОСЪЖДА К.Е.М. ЕГН ********** да заплати сумата от 50 лева. на  И.В.М.  ЕГН:**********.

 ПОСТАНОВЯВА закупените през време на брака недвижими имоти: :
             Недвижим имот находящ се в землището на с.Покрайна обл.Видин ЕКАТТЕ 57131, представляващ нива от 9.019 дка, четвърта категория , в местността „Измаил” , имот № 027016 по плана за земеразделяне , с граници и съседи : нива № 027017, със собственици наследници на Младен Стефанов Мустацов, нива № 027039 на Цветан Флоров Курков,нива № 027015 на наследници на Ангел Маринов Нешков и №000087 – полски път на Община Видин и

     Недвижим имот находящ се в землището на с.Капитановци обл.Видин ЕКАТТЕ 36141, представляващ нива от 23.699 дка, трета категория , в местността „Малините” , имот № 017054 по плана за земеразделяне , с граници и съседи : нива № 017055 със собственици наследници на Спас Иванов Иванов, №000023 – полски път на Кметство с. Капитановци, нива № 017053  на Никифор Маринов Маринов и №000077 – полски път на Кметство с. Капитановци ,

след развода в дял и изключителна собственост на К.Е.М. ЕГН **********, като за уравнение на дела на И.В.М.  ЕГН:********** ОСЪЖДА К.Е.М. ЕГН ********** да заплати сумата от 50 лева. на  И.В.М.  ЕГН:**********.

СТРАНИТЕ заявяват, че семейното жилище е собственост на родителите на К.Е.М. и същото остава за ползване от последния.

СТРАНИТЕ заявяват, че придобитите по време на брака движими вещи в условията на СИО остават в обикновена съсобственост между тях и са разделени помежду им извънсъдебно и доброволно и нямат каквито и да било претенции във връзка с подялбата на същите.

СТРАНИТЕ заявяват, че нямат общи влогове и общи финансови задължения , направени по време на брака със семейни средства.

СТРАНИТЕ заявяват, че след прекратяване на брака, не си дължат издръжка един на друг.

СТРАНИТЕ заявяват, че разноските по настоящето дело се поемат по равно от всеки един от тях.

ОСЪЖДА К.Е.М. ЕГН **********,  да заплати  държавна такса върху определената по делото издръжка в размер на 180 лв. -  2% държавна такса върху тригодишните падежи на определените издръжки на децата, на основание чл. 7 от Тарифа за държавните такси, както и 5лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА К.Е.М. ЕГН ********** и И.В.М.  ЕГН:********** да заплатят солидарно ДТ в размер на 40 лева както и 5лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници