Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 299-2013

       Р    Е    Ш    Е   Н   И   Е  

                                     гр.Видин, 25.10.2013 год.

 

                           В      И М Е Т О     Н А       Н А Р О Д А

 

Видинският районен съд , гражданска колегия , в публично

заседание на двадесет и пети  септември

през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                     Председател: Нина Н.а                                         

при секретаря М. П.,   като разгледа докладваното от съдия  Нина Н.а        гр.дело № 299 по описа за 2013г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл.69 ЗН и е по реда на чл. 344 от ГПК.

            Делото е образувано по искова молба от Б.Е.Б. *** против В.Е. ***, и Е.Е.М. ***.

Твърди се от ищеца, че заедно с ответниците са деца на общата наследодателка   Г.П.С., б.ж.на с.Г., и съсобственици на ПИ I-  94 в кв.8 по плана на с. Г.,ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 90 кв.м. и паянтова стопанска сграда от 40 кв.м.,с права 6/8 ид.ч. за ищеца и по 1/8 ид.ч. за ответника. Ищецът освен своята наследствена част от 1/8 ид.ч. е придобил с договор за покупко-продажба и 5/8 ид.ч. от Г.П.С. ,материализиран в нот.акт №37, т.IV, рег.№ 4941,нот.д.№ 551/2010г., на Нотариус Л.Ц. с район на действие ВРС.

Ответниците оспорват размера на делбените квоти, като се твърди ,че процесният имот не е бил притежаван в режим на СИО от родителите им Г.П.С. , поч на 09.05.2011г. и Е. Б. ***, починал на 20.09.2007г., а е придобит от последния по наследство от неговите родители. Поради тези обстоятелства се твърди, че наследодателката С. не е притежавала 5/8 ид.ч, които е прехвърлила на ищеца с договор за покупко-продажба, тъй като не е придобила право върху 5/8 ид.ч., така ,както е отразено в нотариалния акт по обстоятелствена проверка, №30, т.IV , рег№ 4890, нот.д.№ 545/2010г.на Нотариус ,вписан в РНК под №29 с район на действие ВРС, с който Г.П.С. е призната за собственик на 5/8 ид.ч .от процесния имот.

Събрани  са писмени и гласни доказателства, всключително и преписи от доказателствата по нот.д.№545/2010г. и 551/2010г.. Нотариус ,вписан в РНК под №29 с район на действие ВРС.

            Съдът, като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното от фактическа страна: Страните са низходящи от първа степен на Г.П.С. , поч на 09.05.2011г. и Е. Б. ***, починал на 20.09.2007г, видно от Удостоверения за наследници  №105/08.06.2012г. и 201 /21.10.2010г., на кметство Г.

Спори се между съделителите, дали наследодателят на страните Г.П.С. е притежавала в режим на СИО с  Е. Б.С. правото на собственост върху недвижимия имот, или същият е придобит от Е. Б.С. по наследство от родителите му  , респективно дали  Г.П.С. ,след смъртта на съпруга си  е имала ½  ид.ч. / 4/8 ид.ч./ по силата на прекратената СИО и е придобила 1/8 ид.ч. по наследство от съпруга си, като трите деца са получили също по 1/8 ид.ч. , или съпругата и трите деца след смъртта на  С. са получили по наследство по ¼ ид.ч. от процесния имот.

 От събраните по делото доказателства се установява, че с нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по наследство и давностно владение №30, т.IV , рег№ 4890, нот.д.№ 545/2010г.на Нотариус ,вписан в РНК под №29 с район на действие ВРС,   Г.П.С. е призната за собственик на 5/8 ид.ч  от процесния имот, а Б.Е.Б. е признат за собственик на 1/8 ид.ч. от същия имот.

Видно от протокол от 01.11.2010г , постановление от същата дата, на Нотариус вписан в РНК под №29 с район на действие ВРС, в нотариалното производство са разпитани свидетелите В.Е.Н., Д.П.И. и К.Н.Г..Същите са установили пред нотариуса, че С. и  Б. имат имота от Е. Б.С.,владеят имота, никой не оспорва правото на собственост .Свидетелят Н. е посочил,че доколкото знае имота е общ на Е. и Г. и те са си строили сградите в него. Разпитаният в настоящото производство  свидетел Й. сочи,че не знае Е. от кого има имота.Познава баща му, който заедно с майката на Е. са живели в имота. По реда на чл.176 ГПК ищецат също е изслушан ,катоустановява, че баба му и дьядо му са живели имота, не може да каже откога баща му притежава имота, който има от неговите родители.

С оглед на изложената фактическа обстановка Съдът приема, че не се установиха по категоричен начин възраженията на двамата ответници за съсобственост върху процесния имот с ищеца с равни права за съделителите и оспорването на нотариалния акт по обстоятелствена проверка.

Не се установи от разпитания свидетел, нито от доказателствата, събрани в процедурата в охранителното производство по издаване на нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по наследство и давностно владение №30, т.IV , рег№ 4890, нот.д.№ 545/2010г.на Нотариус ,вписан в РНК под №29 с район на действие ВРС, че имотът е придобит от Е. Б.С. от родителите на същия, кога, на какво придобивно основание, кога е сключен гражданския брак на родителите на страните, за да бъде категорично прието, че имотът е притежаван в изключителна собственост от бащата на страните. Обстоятелството, че родителите на Е. Б.С. са живели в имота, като не се установи кога са починали,  не обосновава единствен възможен извод за правото им на собственост върху имота и преминаване на правото на собственост единствено у синът им.

С оглед горното Съдът приема, че оспорването на издадения по чл.537 ГПК охранителен акт не бе доказано, респективно, че Г.П.С. , към момента на смъртта на наследодателя Е. Б.С. е притежавала 5/8 ид.ч. от имота, които е прехвърлила с договор за покупко продажба на недвижим имот , материализиран в нот.акт №37, т.IV, рег.№ 4941,нот.д.№ 551/2010г., на Нотариус Л.Ц. с район на действие ВРС на Б.Е.Б..

Предвид изложеното и на основание чл. 68 ЗС, Съдът приема , че  правото на собственост върху процесният имот се притежава от  страните, като наследници на Г.П.С. , поради което искът за делба на процесния имот следва да се уважи и се допусне до делба с претендираните квоти от 6/8 ид.ч. за ищеца и по 1/8 ид.ч. за ответниците .

          Воден от горното , Съдът

 

                                                           Р Е Ш И :

 

            ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба между Б.Е.Б. с ЕГН: **********, В.Е.С. С ЕГН: ********** и Е.Е.М. с ЕГН: **********   на следните недвижими имоти:  ПИ I -394 в кв.8 по действащия план на с.Г., ведно с построените в него 2МЖС от 90 кв.м. и  ПС  от 40 кв.м , с права  6/8 ид.ч. за Б.Е.Б. и по 1/8 ид.ч. за В.Е.С. и Е.Е.М. .

Решението може да бъде обжалвано от страните в двуседмичен срок от връчването му пред Видински окръжен съд.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници