Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1100-2013

Р Е Ш Е Н И Е  №  493

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                               гр. В., 21.10.2013г.

 

В.ският районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на двадесети септември през две хиляди и тринадесета година в състав :

 

                  Председател : Владимир Крумов

                                                Съдебни заседатели :

                                                                  Членове :

 

при секретаря Г. Н. в присъствието на прокурора .................................., като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 1100 по описа за 2013г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е образувано по иск с правно основание чл. 127, ал. 1 от СК.

            Предявен е иск от В.В.В., ЕГН **********,***, против М.А.Д., ЕГН **********,***.

.....................................................................................................

           

С оглед на горното съдът  

РЕШИ:

Предоставя упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете В.М.Д., ЕГН **********, за упражняване на майката В.В.В., ЕГН **********.

 

                Определя режим на лични отношения на бащата М.А.Д., ЕГН **********, с детето В.М.Д., ЕГН **********, като бащата, ще взема детето при себе си всеки първи и трети съботен и неделен ден от месеца както следва: от 09.00часа в събота до 17.00часа в събота, след което да го връща на майката и от 09.00часа в неделя до 17.00часа в неделя, след което да го връща на майката.

Бащата М.А.Д., ЕГН **********, се задължава да заплаща на малолетното си дете В.М.Д., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител В.В.В., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 90,00лв./деветдесет лева/ лева, считано от 12.06.2012г., ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска, до отпадане на основанието за даването или изменението й. Сумите за издръжка ще се превеждат по банкова сметка *** № BG*********, BIC ***.

Осъжда М.А.Д., ЕГН **********,***, да заплати в полза на Държавата по сметка на ВСС държавна такса в размер на 64,80лв./шестдесет и четири лева и осемдесет ст./ лева.

Постановява предварително изпълнение на настоящето решение в частта на присъдената издръжка.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд В..

                    

 

 

Районен съдия : / П /

 

 

Вярно с оригинала

Секретар:

Версия за печат
Свързани страници