Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 646-2013

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

гр.Видин , 18.10.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видински      районен         съд               гражданска колегия  в  

публично  заседание на  деветнадесети септември

през две хиляди и  тринадесета година , в състав:

                                 

                                                                   Председател:Нина Николова

 

 

при секретаря  М.П.               и в присъствието  на прокурора      като разгледа  докладваното от съдията  Николова  гр.дело № 646 по описа за 2013 г.,и за да  се произнесе взе предвид следното:

                Предявеният иск е с правно основание чл.266 във вр.с чл.258 от ЗЗД.  

П.М.С. *** е предявил против К.Г.А. *** иск за сумата 1465 лева, представляваща незаплатена от ответника част от уговорено възнаграждение, за произведена от ищеца през стопанската 2010/2011г.царевица върху собствена на същия нива с площ от 40 дка  в землищата на селата Я. и С..

                Поддържа се, че съгласно устен договор между страните ищецът е следвало  да засее и обработи за негова сметка през стопанската 2010/2011г. царевица с по-голяма гъстота , за бране „на зелено”-за силаж, върху собствена на ищеца нива с площ от 40 дка  в землищата на селата Я. и С..Ответникът се съгласил да прибере  царевицата от нивата и да заплати на ищеца  сумата от 4800  лева- по 120 лева на декар до края на м.август 2011г.

Поддържа се, че ищецът е изпълнил задълженията си по договора, ответникът заплатил и то по-късно сумите от 1400 лева, 1600 лева и 200 лева, както и получил 135 л.мляко, които също са приспаднати от дължимата на ищеца сума.Твърди се, че ответникът е останал задължен със сумата от 1465 лева от договореното възнаграждение.

               Иска се Съдът да постанови решение, с което да осъди ответната страна да заплати сумата от 1465 лева, считано от предявяване на иска до окончетелното издължаване. Претендират се и разноските по делото.

               Ответната  страна, не е подала отговор и не направила възражения. В първото по делото заседание, след изготвяне и съобщаване на страните на окончателния доклад по делото,  са направени доказателствени искания .

Иска се да бъде отхвърлен иска и да бъдат присъдени направените в производството разноски.

В производството са събрани писмени и гласни доказателства.

Видинският районен съд , като взе предвид постъпилата искова молба , и съобразявайки представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна:

            Страните са се уговорили , ищецът да  засее и обработи за собствена сметка през стопанската 2010/2011г. царевица с по-голяма гъстота , за бране „на зелено”, която да се използва от ответника за силаж, върху собствена на ищеца нива с площ от 40 дка  в землищата на селата Я. и С.. Уговорката включвала и обработване с препарати , торене на земята и насажденията с техника и средства на ищеца.

Ответникът следвало да прибере  царевицата от нивата със своя техника и да заплати на ищеца  сумата от 4800  лева- по 120 лева на декар до края на м.август 2011г.Уговорка за поливане не е имало, но ищецът ,поради обстоятелството, че в годината нямало валежи, поливал няколко пъти царевицата. Ответникът също е ходил да помага в поливането. Ищецът заедно със свидетелката Ц. ходили до кравефермата на ответника в с.С. , откъдето взели 135 л.мляко, което не е платено на ответника , и е приспаднато от задълженията на същия.

Съдът при преценка на събраните гласни доказателства, съобрази , че и двамата разпитани свидетели са заинтересовани в полза на страните: първия – в полза на ищеца , а втория –в полза на ответника. Съгласно чл.172 ГПК свидетелските показания в тези случаи се преценяват с оглед  всички други данни по делото ,като се има предвид възможната заинтересованост на свидетелите.

Видно от доказателствата ,приложени в пр.№448/2013г.от 17.06.2013г. на РП Видин, установява се , че ищецът е подал жалба до РП Видин , за това че ответникът не е изплатил процесната сума. След извършена проверка , преписката е прекратена с Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 01.03.2013г.,поради липса на данни за извършена измама по чл.209, ал.1 НК. Събраните по преписката сведения представляват извънсъдебни свидетески показания, не са събрани по реда на ГПК в настоящото производство, поради което съдът не ги обсъжда.

           Относно обстоятелствата, коя от страните е следвало да полива царевицата и имало ли е изобщо уговорка за поливане, както и относно факта, чие е било задължението за прибиране на царевицата от нивата, по които факти е налице спор между страните, се събраха противоречиви свидетелски показания. С оглед липсата на писмени доказателства и обстоятелството, че свидетелката Ц. е присъствала при договарянето на страните, а възприятията на свидетеля А. са опосредствени, получени от ответника, Съдът намира, че следва да бъдат кредитирани показанията на свидетеля Ц..    

С оглед изложеното от фактическа страна, Съдът намира,че е налице  от правна страна  сключен договор за изработка. За да е налице сключен договор за изработка , съгласно чл.258 от ЗЗД, е необходимо страните да са уговорили изпълнителят да изработи нещо, да престира уговорен трудов резултат като използва умствен или физически труд, за което поръчващият да заплати възнаграждение. Задълженията по договора за изпълнителя са да престира резултата съгласно поръчката и в уговорения срок и без отклонения от поръчката и да предаде резултата на поръчващия. Задълженията на поръчващия са да съдейства на изпълнителя за изпълнение на работата, да приеме трудовия резултат и да плати уговореното възнаграждение. Изискуемостта на задължението за плащане на възнаграждението настъпва с приемането, респективно одобряването изпълнението на поръчката, съгласно чл.266, ал.1 ЗЗД.

Установява се по делото, че ищецът е засадил нивата и обработвал същата по поръчка на ответника, срещу уговореното възнаграждение от 120 лева на декар . С оглед разпоредбата на чл.261 ЗЗД, Съдът приема, че поливането на царевицата от ищеца е в резултат на задължението му да изпълни работата така, че тя да бъде годна за обикновеното или предвиденото в договора предназначение, както и че това следва от уговорката да произведе продукцията- царевица до етап – за зелено.

Относно фактите за поливане от ответника на царевицата, респективно- други разходи във връзка с поливането , изнесени от ответника и от свидетелите по делото, както и приспадане на тези разходи от претендираната сума, Съдът намира, че същите не са направени по предвидения в ГПК ред- с възражение или насрещен иск в срока за отговор, поради което съдът не следва да ги обсъжда.  

Ответникът е прибрал засадената царевица, съгласно уговореното между страните. Не се установи ответникът да е правил възражения пред ищеца относно изпълнението на договора, съгласно чл.264 ЗЗД, поради което съдът приема, че работата е била приета. Същият е заплатил и частично уговореното възнаграждение, и е останал задължен със сумата от 1465 лева.

С оглед изложеното, Съдът намира че предявеният иск се явява основателен и следва да бъде уважен.  

 Разноски на ищеца на основание чл.78 ГПК следва да се присъдят,  в размер на 60 лева за ДТ и 100 левна адвокатско възнаграждение.

             Воден от горното, Съдът

 

                                                       Р  Е  Ш  И:

 

               

ОСЪЖДА К.Г.А.  с ЕГН: ********** *** ,  да заплати на П.М.С. с ЕГН: ********** ***  сумата 1 465 лева, представляваща неизплатено от ответника възнаграждение, дължимо по сключен между страните договор за изработка, ведно със законната лихва , считано от 05.04.2013г. до окончателното издължаване, както и сумата 160 лева разноски в производството.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните пред ВОС по реда на въззивното обжалване.

 

               РАЙОНЕН СЪДИЯ: П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници