Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 234-2013

                                                      Р Е Ш Е Н И Е  № 497

 

                                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                                      гр. В., 21.10.2013г.

 

Районен съд гр. В., гражданска колегия, в публичното заседание на двадесет и трети септември две хиляди и тринадесета година в състав :

 

                                                                                              Председател: В. Крумов

                                                                                              Съдебни заседатели:

                                                                                              Членове:

 

при секретаря Г. Н. и в присъствието на прокурора .................................. след като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 234 по описа за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното :

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1, предложение първо от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД от „М.П.-Х.” ЕООД, ЕИК : ***** със седалище и адрес на управление гр. П., ул.”Ч.Я.№** *, против „О.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. В., ул.”М. В.” №**.

          Поддържа се, че по заявление за издаване на заповед за изпълнение е образувано гр. д. № 2904 / 2012г. по описа на Районен съд гр. В., като ищецът поискал от съда да издаде заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК за задължение на ответника по две фактури, както следва № 0000004169 / 01.11.2011г. и № 0000004171 / 14.11.2011г. Твърди се, че по делото е издадена заповед за изпълнение за сумата общо 23 818,50лв., с главница 21 358,91лв. и мораторна лихва общо 2 459,59лв., както и съответната законна лихва. Сочи се, че от ответника е постъпило възражение. Твърди се, че по данъчните фактури ищецът, като продавач, е продал на ответника, като купувач, млечни продуктиза 21 358,91лв. Твърди се, че стоките по фактурите са получени от купувача в деня на издаване на фактурите, съответно на 01.11.2012г. на 14.11.2011г. Поддържа се, че ответникът не е изпълнил договорно задължение.  Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за установено, че ответникът дължи на ищеца : сумата в размер на 21 358,91лв. – главница, представляваща неизплатено парично задължение по договор за покупка на стоки по фактура № 4169 / 01.11.2011г. за 17 466,41лв. и фактура № 4171 / 14.11.2011г. за 3 892,50лв., сумата от 2 023,09лв.  – лихва за забава върху главницата от 17 466,41лв. от 02.11.2011г. до 15.12.2012г., сумата от 436,50лв. – лихва за забава върху главницата от 3 892,50лв. от 15.11.2011г. до 15.12.2012г., ведно със законната лихва  за забава върху главницата считана от 18.12.2012г. до изплащане на вземането. Искат се направените по производството разноски.

          Ответната страна оспорва основателността на исковете. Твърди, че стоката по фактура 4169 / 01.11.2011г. не е получена от ответника, като сумата по фактура № 4171 / 14.11.2011г. е платена от ответника.

          По делото са събрани писмени доказателства и гласни доказателства. Назначена и изслушана е съдебно – счетоводна експертиза.

          По реда на чл. 193 от ТПК е открито производство по оспорване истинността  - вярност на съдържание и автентичност на данъчна фактура № 0000004169 / 01.11.2011г.  

          Съдът, като се запозна със становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено от фактическа страна :

            Между ищцовата страна и ответната страна са сключени два договора за продажба на млечни продукти, съответно на 01.11.2011г. и на 14.11.2011г. Предмета на договорите са доставка от страна на ищеца, като продавач, на ответника, като купувач, на млечни продукти на обща стойност 17 466,41лв. с включен ДДС по първия договор и на обща стойност 3 892,50лв. с включен ДДС по втория договор. Ищецът е доставил стоките, предмет на договорите, на ответника, като е издал фактури с номера съответно : № 0000004169 / 01.11.2011г. с дата на плащане 01.11.2011г. и с номер 0000004171 / 14.11.2011г. с дата на плащане 14.11.2011г. Ищцовото дружество е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в Районен съд гр. В. на 17.12.2012г. като е образувано гр.д. № 2904 / 2012г. по описа на Районен съд гр. В.. По делото е издадена Заповед № 2347 - РЗ за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 19.12.2012г., с която е разпоредено длъжникът „О.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. В., ул.”М. В.” №**, да заплати на кредитора - „М.П.-Х.” ЕООД, ЕИК : ***** със седалище и адрес на управление гр. П., ул.”Ч.Я.№** *, сумата в размер на 21 358,91лв. – главница, представляваща неизплатено парично задължение по договор за покупка на стоки по фактура № 4169 / 01.11.2011г. за 17 466,41лв. и фактура № 4171 / 14.11.2011г. за 3 892,50лв., сумата от 2 023,09лв.  – лихва за забава върху главницата от 17 466,41лв. от 02.11.2011г. до 15.12.2012г., сумата от 436,50лв. – лихва за забава върху главницата от 3 892,50лв. от 15.11.2011г. до 15.12.2012г., ведно със законната лихва  за забава върху главницата считана от 18.12.2012г. до изплащане на вземането. Против заповедта за изпълнение е постъпило, в срок, възражение от ответната страна. В указания от съда срок заявителят е предявил настоящите искове

Вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза е дало заключение, което съдът възприема като обективно и компетентно, тъй като съответства на събраните по делото доказателства. В дневника за покупки на ответното дружество за месец декември на 2011г. фактура № 0000004169 / 01.11.2011г. е отразена под № 1 в дневника на получени доставки с данъчна основа 14 555,34лв. и ДДС с право на пълен данъчен кредит от 2 911,07лв., като общата стойност на доставката с ДДС е 17 466,41лв. Не са представени данни в счетоводството на ответника за погасяване на задължението по същата фактура, което е в размер на 17 466,41лв. В дневника за покупки на ответното дружество за месец ноември на 2011г. фактура № 0000004171 / 141.11.2011г. е отразена под № 14 в дневника на получени доставки с данъчна основа 3 243,75лв. и ДДС с право на пълен данъчен кредит от 648,75лв., като общата стойност на доставката с ДДС е 3 892,50лв. Не са представени данни в счетоводството на ответника за погасяване на задълженията по същите фактури.

            Останалите събрани по делото доказателства съдът намира, че не са необходими към правния спор, поради което не следва да се обсъждат.

          При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна :

          Предявените искове са допустими. Против издадената заповед за изпълнение е подадено, в срока за това, възражение от ответната страна, като за ищеца възниква правен интерес от предявяване на искове за установяване на вземанията си по заповедното производство.

          По същество исковете са основателни. Между страните са били сключени договори за продажба на стоки. Предмети на договорите са продажба на млечни продукти, от страна на ищеца, като продавач, на ответника, като купувач, срещу заплащане на уговорена продажна цена в съответните срокове. Ответникът не доказа плащане на продажната цена по договорите. Същата е дължима съответно от 01.11.2011г. и от 14.11.2011г. и оттогава ответникът е изпаднал в забава и дължи обезщетение за забава на ищеца.

          Ответникът не доказа оспорването на данъчна фактура № 0000004169 / 01.11.2011г.  

          С оглед изхода на делото ответната страна следва да заплати на ищцовата страна сумата в общ размер на 656,37лв. за държавна такса по настоящето дело, възнаграждение за адвокат и възнаграждение за вещо лице. Не следва да се присъжда сумата от 476,37лв. разноски за държавна такса по заповедното производство, тъй като същата е присъдена с атакуваната заповед за изпълнение.

          Направените от ответника разноски остават в негова тежест.

          Воден от горното Съдът,

                                                              Р Е Ш И :

 

          Признава за установено по отношение на „О.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. В., ул.”М. В.” №**, че „М.П.-Х.” ЕООД, ЕИК : ***** със седалище и адрес на управление гр. П., ул.”Ч.Я.№** *, има вземане спрямо „О.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. В., ул.”М. В.” №**, за сумата в размер на 21 358,91лв. – главница, представляваща неизплатено парично задължение по договор за покупка на стоки по фактура № 4169 / 01.11.2011г. за 17 466,41лв. и фактура № 4171 / 14.11.2011г. за 3 892,50лв., за сумата от 2 023,09лв.  – лихва за забава върху главницата от 17 466,41лв. от 02.11.2011г. до 15.12.2012г., за сумата от 436,50лв. – лихва за забава върху главницата от 3 892,50лв. от 15.11.2011г. до 15.12.2012г., ведно със законната лихва  за забава върху главницата считана от 18.12.2012г. до изплащане на вземането, които суми са включени в Заповед № 2347 - РЗ за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 19.12.2012г. по гр. д. № 2904 / 2012г. на Районен съд гр. В..

          Признава, че оспорването на истинността – вярност на съдържание и автентичност на данъчна фактура № 0000004169 / 01.11.2011г.  с доставчик „М.П.-Х.” ЕООД, ЕИК : ***** със седалище и адрес на управление гр. П., ул.”Ч.Я.№** * и получател „О.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. В., ул.”М. В.” №**, не е доказано.

          Осъжда „О.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. В., ул.”М. В.” №**, да заплати на „М.П.-Х.” ЕООД, ЕИК : ***** със седалище и адрес на управление гр. П., ул.”Ч.Я.№** *,  сумата от 656,37лв. разноски по делото, като искането в останалата част отхвърля като неоснователно.

          Отхвърля искането на „О.” ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. В., ул.”М. В.” №**, за присъждане разноски по производството, като неоснователно.

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. В. в двуседмичен срок считан от връчването му на страните.                         

 

 

                                                                           

                                                                                 Районен съдия : / П /

Вярно с оригинала

Секретар:

Версия за печат
Свързани страници