Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 961-2013

Р Е Ш Е Н И Е №608

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр.Видин  18.10.2013 год.

 

            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на  деветнадесети септември две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                       Председател: Вероника Станкова                                     

при секретаря В.У. и в присъствието на прокурора ................................                           като разгледа докладваното от съдия Станкова АНД № 961 по описа за 2013 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.

              Образувано е по жалбата на Д.С.Т.,*** против Наказателно постановление№ 25-0000014/01.02.2013г.. на Началник ОО”КД-ДАИ”- гр.Видин, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.58,ал.1,т.4 от НАРЕДБА №11/31.10.2002г. на МТ, на основание чл.93,ал.2 от ЗАвПр му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 500 лева.

              Иска се от Съда да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление № 25-0000014/01.02.2013г. на Началник ОО”КД-ДАИ”- гр.Видин.

Жалбоподателят – редовно призован не се явява.Не се представлява.

            За административно – наказващия орган – редовно призовани –представител не се явява.

                        Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:

Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.

Разгледана по същество се явява основателна.

На 08.01.2012г. свидетелят А.П.–инспектор е съставил АУАН № 153003 на жалбоподателя, за това че извършва международен превоз на товари без да притежава  карта за квалификация на водача .

На 01.02.2013г.Началник ОО”КД-ДАИ”- гр.Видин е съставил Наказателно постановление№ 25-0000014/01.02.2013г., с което на жалбоподателя за нарушение на чл.58,ал.1,т.4 от НАРЕДБА №11/31.10.2002г. на МТ, на основание чл.93,ал.2 от ЗАвПр му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 500 лева.

 Разпитаните в съд. заседание свидетели по установяване на нарушението и по съставяне на акта, актосъставителя –П. и свидетеля по акта-К.Г. подържат констатациите по акта и дават подробни обяснения по съставянето на акта.Свидетелят П. дава обяснения в насока, че водача е заявил, че ще представи карта в тридневен срок.

Съдът дава вяра на свидетелите,тъй като изложените от същите показания са последователни, логични, непротиворечиви са и са относими към предмета на делото.

Видно от представеното с жалбата заверено копие на  удостоверение за професионална компетентност  за извършване на превоз на товари е, че същото е  под №1-009728/18.02.2012г, както и че жалбоподателят е преминал обучение от 11.02.2012 г. до 18.02.2012г., т.е близо месец и половина след като е било констатирано нарушението. Към момента на проверката, както и към момента на съставяне на НП същият не е притежавал нужното удостоверение.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че описаните деяния в съставения против жалбоподателя акт съдържат всички обективни и субективни признаци на инкриминираното деяние и осъществяват, както от субективна, така и от обективна страна такова. Ето защо, съдът намира, че Т. е извършил цитираните деяния.

По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателно постановление №25-0000014/01.02.2013г. на Началник ОО”КД-ДАИ”- гр.Видин следва да бъде потвърдено.

                  Водим от горното Съдът,

 

                                     Р             Е            Ш            И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление№ 25-0000014/01.02.2013г.. на Началник ОО”КД-ДАИ”- гр.Видин, с което на жалбоподателя- Д.С.Т.,***  за нарушение на чл.58,ал.1,т.4 от НАРЕДБА №11/31.10.2002г. на МТ, на основание чл.93,ал.2 от ЗАвПр му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 500 лева.

 

 Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.        

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници