Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 942-2013

Р Е Ш Е Н И Е № 602

В ИМЕТО НА НАРОДА

гр.Видин 18.10.2013 год.

Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на деветнадесети септември две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: Вероника Станкова

при секретаря В.У. и в присъствието на прокурора .................................................................

като разгледа докладваното от съдия Станкова НАХД № 942 по описа за 2013 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.

Делото е образувано по жалба от „М."ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление -***, чрез П.Ш.-юрисконсулт на дружеството против НП № 260/10.05.2013г. на Председател на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, с което на жалбоподателя е наложена „Имуществена санкция" размер на 60 000лв., на основание чл. 326а от ЗЕС.

Жалбоподателят -редовно призован -не се явява, представлява се от надлежно упълномощен процесуален представител. Същият иска от съда да отмени атакуваното НП, като неправилно и незаконосъобразно.

За ответната по жалбата страна - редовно призовани -  представител се явява, като моли за потвърждаване на НП.

Съдът   като   се   запозна   с   доказателствата   по   делото   приема   за установено следното:

Жалбата е допустима - подадена е в срока по чл. 59 от ЗАНН, разгледана по същество се явява частично основателна .

На 15.11.2012г. Б.В.- инспектор е съставил АУАН № Вр-505/15.11.2012г. на жалбоподателя въз основа на извършена проверка и констатации с констативни протоколи №Вр-БВ-040/15.08.2012г. и №Вр-БВ-048/15.11.2012г., като е констатирано, че на 06.07.2012г. в гр.Видин, Р.А.- подал заявление за преносимост в търговски обект на „***" АД за пренасяне на телефонен номер -0885835303 в мрежата на „***" АД, предоставен му от „М." ЕАД .

На 06.07.2012г. приемащият доставчик е изпратил заявление за пренасяне до даряващия доставчик-жалбоподателя-М., което е било получено от същия на 06.07.2012г.

На 12.07.2012г. *** е уведомил *** че отказва преноса, като за основание е посочило код:0006/начислени неустойки или лизингови задължения/.

Въз основа на АУАН на 10.05.2013г. при същата фактическа обстановка Председател на Комисията за регулиране на съобщенията/ КРС/ е съставил НП №260/10.05.2013г., с което на жалбоподателя е наложена „Имуществена санкция" размер на 60 000лв., на основание чл. 326а от ЗЕС.

В съд.заседание разпитаният свидетел-актосъставителя-Б.В. дава подробни показания по констатираните нарушения, като обяснява защо не е било налице основание за отказ.Обяснява, че в конкретния случай изпратения код 0006 касае наличие на неплатени неустойки. Заявява също, че към датата на проверката номера не е бил пренесен, а към датата на съставяне на акта не може да отговори.

Съдът дава вяра на показанията на свидетеля, тъй като изложените от същите данни не противоречат на горе установеното, последователни, логични, непротиворечиви са и са относими към предмета на делото.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че описаните деяния в съставения против жалбоподателя акт съдържат всички обективни на вмененото му деяние и осъществяват от обективна страна такова. Касае се за юридическо лице, чиято отговорност е обективно обусловена.

Съгласно разпоредбата на чл.44, ал.1 от ФС, когато не са налице основанията за отказ, визирани в чл.43, ал.1 и 2-ра от ФС /какъвто е настоящия случай/ доставчиците са длъжни да осъществят преноса.

Що се касае до доводите за приложение на чл. 28 от ЗАНН съдът също не намира същите за основателни. Видно от изложеното в НП е, че жалбоподателят многократно е наказван с влезли в сила НП, които са преминали през съдебен контрол за нарушения от същият вид. При това положение не може да се приеме, че е налице маловажен случай на извършеното деяние.

Настоящият съдебен състав намира, че наложената санкция се явява завишена и несъобразена с чл. 12 от ЗАНН, като се има предвид характера на извършеното нарушение и степента на настъпилите обществено- опасни последици, поради и което наложеното наказание следва да бъде намалено до размер от 30 000лв.

Водим от горното

РЕШИ:

ИЗМЕНЯ НП № 260/10.05.2013г.на Председател на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, с което на жалбоподателя „М."ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление -***, представлявано заедно от А.М. и Х.П.-изпълнителни директори е наложена „Имуществена санкция" в размер на 60 000лв., на основание чл. 326а от ЗЕС, като НАМАЛЯВА размера на същата на 30 000/тридесет хиляди/лева.

Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници