Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 919-2013

Р Е Ш Е Н И Е № 603

 

                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                               гр.Видин  18.10.2013год.

 

            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на   деветнадесети септември две хиляди и тринадесета  година в състав:

                                                                       Председател:Вероника Станкова                                                                                   Съдебни заседатели:

                                                                       Членове:

при секретаря В.У. и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Станкова НАХД №919 по описа за 2013 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Административно-наказателното производство е с правно основание по чл.59, ал.1 и сл. от ЗАНН.

            Делото е образувано по жалба, която е подадена  от „***” ООД, ЕИК: ***, представляван от управителя си-В.В.В., против  Наказателно постановление №12-1202253/13.06.2013г. на ДИРЕКТОР на ДИРЕКЦИЯ”   ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”-МОНТАНА, с което  за нарушение на чл.1, ал.2 от КТ, на основание чл. 416, ал.5 от КТ във вр с чл. 414, ал.3 от КТ, на жалбоподателя  е наложена  „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 1 500/хиляда и петстотин / лева.

            С жалбата се твърди, че наказателното постановление е незаконосъобразно, неправилно, поради което се иска неговата отмяна.В жалбата   са развити подробни доводи относно визираните пороци на атакуваното НП.

            В съд. Заседание жалбоподателят –редовно призован  не се явява  , представлява се от редовно упълномощен процесуален  представител, който подържа жалбата и моли за отмяна на НП като неправилно и незаконосъобразно, развива подробни доводи затова.

За Ответната по жалбата страна, редовно призована  се явява юрисконсулт, надлежно упълномощен да представлява АНО, като моли наказателното постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени всяко поотделно и в съвкупност,  посочените основания в жалбата, Съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Жалбата е подадена в срока на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН и е допустима, а разгледана по същество, се явява  основателна.

Гл.инспектор Д”ИТ”-МОНТАНА отдел Видин – А.В. и свидетел по настоящето производство на 22.05.2013г.  е съставила акт за констатиране на административно нарушение № 12-1202253 на жалбоподателя , затова че при извършена  проверка  на място и при проверка на документи  е установено, че жалбоподателят в качеството си на работодател не изпълнил задълженията си да уредят отношенията при  престиране, предоставяне на работна сила с К.В., като трудови правоотношения.

Въз основа на съставения АУАН ДИРЕКТОР на ДИРЕКЦИЯ”   ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”-МОНТАНА  при същата фактическа обстановка е съставил Наказателно постановление №12-1202253/13.06.2013г., с което  за нарушение на чл.1, ал.2 от КТ, на основание чл. 416, ал.5 от КТ във вр с чл. 414, ал.3 от КТ, на жалбоподателя  е наложена  „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 1 500/хиляда и петстотин / лева.

 В съд. Заседание актосъставителя и свидетел по настоящето производство- А.В., подържа констатациите в акта, като   изяснява отразената в АУАН фактическа обстановка.Обяснява, че проверката е извършена по сигнал на лицето- К.В., която работела като инкасатор към фирмата, като нямала трудово правоотношение със същата и съответно не са и внасяни осигуровки.

Съдът дава вяра на показанията на  свидетеля и ги кредитира, тъй като същите са непротиворечиви, последователни и логични, опират се на обективно установени факти при извършената проверка и са относими към предмета на доказване в настоящето производство.

Разпитаният в съд.заседание свидетел- Н.К. –счетоводител в дружеството дава показания в насока, че: всички инкасатори на фирмата се отчитат при нея.За К. казва, че  е инкасирала суми последно м.ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ 2013г. ,след което не я виждала.Заявява също, че К. не й била отчела всички суми. Впоследствие идвал мъжа й, който отчитал частични такива, като следвало да донесе всички документи, които се намирали в жена му. Но така и не внесъл повече суми, нито върнал документите. Поради тази причина на позицията инкасатор било назначено друго лице, считано от 01.04.2013г.

Съдът дава вяра на показанията на  свидетеля и ги кредитира, тъй като същите са непротиворечиви, последователни и логични, подкрепят се и от представените писмени доказателства.

По делото са представени и писмени доказателства- граждански договор , а впоследствие сключен и трудов такъв на лицето П.Л..От същите е видно , че тя е била назначена на позицията, на която е работела К..

От друга страна видно от АУАН и от НП е, че проверката на място е извършена на 05.04.2013г. , т.е. четири дена след като на позицията инкасатор е работела вече П., а не К..Следователно К. е събирала суми, които не са били предназначени за дружеството, а както се оказва  от показанията на свидетелката К., които и не е внесла в касата на същото.На практика е използвала името на дружеството, без вече да е била оторизирана за това.

Видно от горното е, че жалбоподателят не е извършил  от обективна  вмененото му нарушение.Напротив същият  е предложил сключването на граждански договор с К., който тя е отказала да подпише, а впоследствие е направил всички възможно да защити своите интереси и тези на потребителите, назначавайки друго лице по надлежния ред на позицията на К...На практика е налице липса на каквото и да било нарушение от страна на жалбоподателя, а вмененото му такова се явява несъставомерно.

С оглед гореизложеното съдът счита, че наказателното постановление е неправилно  постановено, поради което и на основание чл. 63, ал. 1, предл. 3-то ЗАНН съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

            ОТМЕНЯ „Наказателно постановление №12-1202253/13.06.2013г. на ДИРЕКТОР на ДИРЕКЦИЯ”   ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”-МОНТАНА, с което  за нарушение на чл.1, ал.2 от КТ, на основание чл. 416, ал.5 от КТ във вр с чл. 414, ал.3 от КТ, на жалбоподателя- ***” ООД, ЕИК: ***, представлявано от управителя си-В.В.В., е наложена  „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 1 500/хиляда и петстотин / лева.

Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните по реда на глава дванадесета от АПК.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници