Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 493-2013

Р Е Ш Е Н И Е № 244

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

гр. В., 29.05.2013г.

 

         В.ският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание, на двадесет и девети април, през две хиляди и тринадесета година в състав:

                   

                                       Председател : Тодор Попиванов   

при секретаря П.М., като разгледа докладваното от съдия Попиванов гр. дело № 493 по описа за 2013 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е брачен иск, с правно основание чл. 49, ал.1 от СК от Л.В.Г. ***, с постоянен адрес: ул.”Б. Б.” № ** и съдебен адрес: ул.”Ц. Ал. ІІ” № *, офис **, ЕГН **********, против Д.Н.Г. ***,  ЕГН **********.

Воден от горните съображения, съдът

 

  Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА с развод гражданският брак между Л.В.Г. ***9, ЕГН ********** и Д.Н.Г. ***, ЕГН **********, сключен на 10.10.1998г. с акт за граждански брак № 333/10.10.1998г., изд. от общ.В., обл.В., без да се произнася по въпроса за вината.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, като:  

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака на страните малолетно дете М. Л. В., ЕГН ********** на майката Д.Н.Г., ЕГН **********. За осъществяване на лични контакти с детето бащата Л.В.Г.,  ЕГН ********** ще има право да го вижда и взема при себе си всяка събота и неделя с преспиване за времето от 9.00 в събота до 19.00 ч. в неделя, след което да го връща на майката, както и един месец през лятото във време, несъвпадащо с годишния отпуск на майката, както и по всяко друго време, по взаимна уговорка между родителите, след което да й го връща по местоживеенето й.

ОСЪЖДА Л.В.Г. ***9,  ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка на детето М. Л. В., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Д.Н.Г., ЕГН **********, в размер на по 200 /двеста/ лева месечно, считано от 01.05.2013 г. до настъпване на основания за изменението, прекратяването или отпадането й.

ПРЕДОСТАВЯ семейното жилище, находящо се в гр.В., обл.В., ул.”Б. Б.” №**, за ползване на съпругата Д.Н.Г., ЕГН **********.

След прекратяване на брака съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг.

След прекратяване на брака жената ще носи брачното си фамилно име Г..

Страните не са придобивали по време на брака си общи влогове.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на жената Д.Н.Г. ***,  ЕГН ********** и същата става едноличен собственик на 5/6 ид.ч. от 1/2 ид.ч. от 3/4 ид.ч., равняващи се на 15/48 ид.ч. от дворното място и 5/6 ид.ч. от 1/2 ид.ч., равняващи се на 5/12 ид.ч. от сградите от поземлен имот 452 в к-с “Хр. Б.“ по действащия към 2006 г. план на гр.В., с административен адрес ул.“Б. Б.“ №**, целият с площ от 440,09 кв.м. при съседи П. И. Б., Д. Н. Ф., н-ци на Н. Ц. Ц. и улица, заедно с двете стаи с южно изложение от масивна жилищна сграда, построена в дворното място, антрето и стълбището до югозападната стая, таванският етаж на същата жилищна сграда, състоящ се от две тавански стаи, три килера, коридор и самостоятелно стълбище за тавана, 1/2 ид.ч. от коридора, стълбището и другите общи части на сградата, както и заедно с паянтовата постройка в същото дворно място, състояща се от стая, кухня и килер с данъчна оценка в размер на 3543,10 лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на жената Д.Н.Г. ***,  ЕГН ********** и същата става едноличен собственик на лек автомобил марка „С.“ модел „ZX“ с ДК № ВН **** ВМ с рама № VF7N2C50002C55003 и двигател № 10CU5W4004518 с пазарна стойност в размер на 545 лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на жената Д.Н.Г. ***,  ЕГН ********** и същата става едноличен собственик на туристическо ремарке с ДК № ВН **** ЕР с рама № 3862898 с пазарна стойност в размер на 160 лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на мъжа Л.В.Г. ***9,  ЕГН ********** и същият става едноличен собственик на лек автомобил марка „М.“ модел „С220СDI“ с ДК № ВН **** ВC с рама № WDB2032041F213767 и двигател № 61196230482560 с пазарна стойност в размер на 1060 лева.

ОСЪЖДА Д.Н.Г. ***, ЕГН **********, да заплати държавна такса върху пресъдения дял от семейното жилище в размер на 70,86 лева /седемдесет лева и осемдесет и шест стотинки/, държавна такса върху пресъдения дял от лек автомобил „С.“ в размер на 10,90 лева /десет лева и деветдесет стотинки/ и държавна такса върху пресъдения дял от туристическо ремарке в размер на 3,20 лева /три лева и двадесет стотинки/ в полза на Държавата, по сметка на ВСС.

ОСЪЖДА Л.В.Г. ***9,  ЕГН **********, да заплати държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 144,00 лева /сто четиридесет и четири лева/, държавна такса върху пресъдения дял в размер на 21,20 лева /двадесет и един лев и двадесет стотинки/ и окончателна държавна такса в размер на 40 лева /четиридесет лева/ в полза на Държавата, по сметка на ВСС.

 

Решението в частта му, в която бракът между страните е прекратен с развод може да бъде обжалвано пред ВОС в двуседмичен срок от съобщението.

 

                                                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Версия за печат
Свързани страници