Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 289-2013

Р Е Ш Е Н И Е № 198

гр. Видин 29.04.2013 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд, гражданска колегия в публичното заседание на десети април през две хиляди и тринадесета година  в състав:

                                                         Председател: НИНА НИКОЛОВА    

 

при секретаря М.П. като разгледа докладваното от

съдията Николова  гр. дело № 289  по описа за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

Предявените искове са с правно основание чл.344, ал.1, т.1 и 2 и 3 във вр.с чл.225, ал.1 от КТ.

            Твърди се от ищцата С.Г.Е. *** трудово правоотношение с ответника „С.”АД София, клон гр.Видин , като е изпълнявала длъжността ”счетоводител ”  . Поддържа, че със заповед № 36/14.12.2012г.на У. на ответното дружество е прекратено трудовото и правоотношение с ответника на основание чл.328,ал.1,т.2 от КТ, като е посочено фактическо основание съкращаване в щата, във връзка със структурни промени в клона на ответното дружество, което прекратяване е извършено в нарушение на разпоредбата на чл.333, ал.1,т.3 от КТ и чл.329 КТ.Твърди се, че ищцата страда от заболяване "нестабилна стенокардия, артериална хипертония II степен, хипертонично сърце", с оглед на които ищцата е под закрилата на чл.333 от КТ, и с оглед на които ответникът е следвало да вземе мнението на ТЕЛК и предварителното разрешение на ИТ.Излага се още, че при съкращаването на щата не е извършен подбор, тъй като на работа са останали служители с по –ниска квалификация или без необходимото по длъжностна характеристика образование за заемане на длъжността. Сочи се, че не са обявени критерии за подбор и не е осъществен такъв.

Иска се от Съда да постанови решение, с което да признае уволнението за незаконно и да възстанови ищцата на заеманата преди уволнението длъжност , да изплати обезщетение за оставане без работа поради незаконното уволнение за периода 15.12.2013г.- 10.04.2013г. в размер на 6300 лева, ведно със законната лихва и се претендират и разноските по делото .

            Ответникът е оспорил исковете в основанието им. Същият поддържа, че заповедта е издадена при спазване на материалноправните и процесуални изисквания. Оспорва наличието на заболяване на ищцата, посочено в Наредба № 5/1987г.на МНЗ.Описаното в исковата молба заболяване не попада сред изброените в нормативния акт болести. Ответникът преди уволнението е  изискал предварителна информация от ищцата дали страда от някоя от посочените  болести, и същата е декларирала , че не страда от тези заболявания, поради което и не е искано разрешението на Инспекцията по труда. Мнение от ТЕЛК е взето, като медицинският орган е установил, че ищцата не страда от някоя от болестите по Наредба № 5. Сочи се още от ответника, че подбор е извършен, че изискване за обявяване на критериите за подбор на лицата, подлежащи на съкращение, и на трудовия колектив няма в действащото законодателство. Излага се, че критериите за подбор са установени в самия закон и обявени в чл.329 КТ, както и че назначената от работодателя комисия е извършила подбора, като е предложила за съкращение ищцата, като лице с по-ниска квалификация от останалите на работа, заемащи длъжността счетоводител, които са с по-голям опит, с повече знания и умения, придобити включително в практиката по водене на счетоводство в специфичния стопански отрасъл, какъвто е международния транспорт. Поддържа, че квалификацията като критерий за подбор не включва единствено образованието, а и знания и умения за изпълнение на длъжността.

            Прието е и евентуално направено възражение за прихващане на изплатената сума от 1 616.14 лева на ищцата като обезщетение за неспазен срок на предизвестие по чл.220 КТ от работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение, с дължимото обезщетение по чл.225 КТ.

            От събраните по делото доказателства, Съдът приема за установено следното от фактическа страна:

            Безспорно е по делото, че страните са били в трудово правоотношение, което е прекратено с обжалваната заповед на основание чл.328, ал.1, т.2 КТ, поради съкращаване на една щатна бройка от съществуващите четири щатни бройки на длъжността “счетоводител”, видно от представените поименни щатни разписания в сила от 01.08.2011г. и от 13.12.2012г., утвърдени от У. на ответнника и Заповед № 049/13.12.2012г., с която е видоизменено разписанието за длъжностите за 2012г., считано от 13.12.2012г, с която  4 щатни бройки за счетоводители са намалени на три.

            Не се спори между страните относно наличието на реално съкращение на щата.

            Спори се в производството налице ли е била предварителна на уволнението закрила по чл.333 КТ и проведена ли е законосъобразно процедурата по осъществяване на подбор, който е задължителен, предвид обстоятелството, че се касае за съкращаване на една щатна бройка от съществуващи четири с еднакви трудови функции.

            По отношение на твърдението за нарушение на разпоредбата на чл.333 КТ, съдът намира същото за неосноватилно. Ищцата е подписала декларация от 22.10.2012г. , в която е направена отметка срещу посочената в т.1 от същата исхемична болест на сърцето, и се е задължила да представи в тридневен срок документи, установяващи наличието на болестта. С оглед представен пред работодателя болничен лист № 18822220/29.10.2012г.от МБАЛ "Св.Петка "АД Видин, ответникът е поискал мнението на ТЕЛК относно уволнението на ищцата и евнтуалните последици от уволнението, с писмо от 09.11.2012г. С ЕР 2560/21.11.2012г. ТЕЛК Общи заболявания при МБАЛ "Св.Петка"АД Видин е приела,по повод на поисканата информация от ответника, че болестното състояние на ищцата няма траен характер,поради което е приела, че ищцата не страда от ИБЛ и няма защита по Наредба №5.

По отоншение на законосъобразността на извършения подбор са събрани писмени и гласни доказателства , както и назначеното по делото вещо лице е представило заключение, прието в съдебно заседание.

В заключението си експерта сочи, че съгласно поименното щатно разписание ,действащо преди съкращението/ от 01.08.2011г./ са съществували четири щатни бройки за длъжност  счетоводител , които са заемани от служителите А.В.  със средно специално образование ,специалност „счетоводител-икономист”, която има стаж по специалността в дружеството 27 години, П.Я. –със средно общо образование, която има стаж по специалността в дружеството 26 години, С.Т. – с висше икономическо образование, със новото ЩР от 13.12.2012г., е преназначена на длъжност „главен счетоводител”, а заемалата до този момента тази длъжност – К.Х. ,е преназначена на длъжност ”счетоводител” .Последната е с висше икономическо образование , на работа в ответното предприятие е от 1984г. и и има стаж по специалността 28 г. Ищцата е с висше икономическо образование, постъпила е на робота при ответника през 2002г.на длъжността „счетоводител” и има стаж 10 г.

            Свидетелят К. излага, че изпълнява длъжността инженер –техническа експлоатация в дружеството.Участвал е в комисията по подбор, като сочи,че критериите, по които са преценили, че ищцата следва да се съкрати били първо стаж, практика и кой по-добре е работил.Приела е комисията , че работят по –добре другите две останали на длъжността счетоводители, тъй като едната е с 26г., а другата с 27 г.трудов стаж, взели предвид опита и техните качества като работници в счетоводството.Свидетелят Т. излага, че работи в ответното предприятие като главен счетоводител от м.10.2012г. и е участвала в комисията по подбор. Сочи,че колежките ,които останали на работа имат по-голям стаж и по-голям опит и се справяли по –добре по наблюденията на свидетелката.

Свидетелите К. и Т. - като участници в комисията посочват, че образованието не е единствения и най -важен критерий, който е имала предвид комисията при подбора. Основно от значение са били знанията и уменията и стажа, който предполага по -голям професионален опит. Сочат ,че останалите на работа счетоводители работят по-добре.К. сочи и случай на грешка на ищцата, във връзка с неосчетоводяване на приети от шофьори суми.Свидетелят Х. свидетелства, че е работила в ответното предприятие  от 1984г.като счетоводител от 2002г., била е главен счетоводител  до 22.10.2012г. ,и счетоводител- до 13.03.2013г., когато е прекратено трудовото правоотношение.Сочи,че ищцата единствено е водила валутно счетоводство. Винаги се е справяла с работата, и  много бързо е разбирала и изпълнявала задачите ,поставени от главния счетоводител. Свидетелката посочва, че ищцата би могла да замества всички, когато отсъстват. Относно случая, който описва свидетят К., сочи че грешката не е била на ищцата ,а на отчетниците.

Съдът намира с оглед установеното факти и обстоятелства по делото следното:   С Протокол от 12.12.2012г., е назначена с устна заповед комисия по подбора, която  е направила предложение за намаляване числеността на нешофьорския персонал, като се прекрати трудовото правоотношение с ищцата , като имаща по -слаба квалификация и умения за заеманата от нея длъжност.

            В протокола от 12.12.2012г. същата комисия е извършила подбора, без да е приела обективни критерии и тежестта им при подбора. Такива не се установява да са приети и от останалите събрани в производството писмени и гласни доказателства, по рано от работодателя или оправомощени от него лица.

 Правото и  задължението на работодателя  да извърши подбора, съдържа и предварително определяне на критериите, въз основа на които следва да се извърши подбора, с оглед последващата възможност за съдебен контрол на законосъобразността на подбора, законосъобразното приложение на критериите на чл.329 КТ като предпоставка за законосъобразността на извършеното уволнение и защита на конституционно закрепеното право на труд на работниците и служителите. Безспорно е , че са налице законови критерии, въз основа на които следва да се извърши подбора, но тези критерии, но за да се изпълнят с конкретно съдържание, следва от работодателя / или оправомощен от него орган/ да се приемат показатели, които да се съпоставят, за да се даде обективна оценка работата на всеки служител, и законосъобразността на действията на работодателя в тази посока да може да бъде преценена при последващия съдебен контрол . В Тълкувателно решение №3/2011 от 16.01.2012г.на ВКС по този въпрос е прието, че критериите по чл.329, ал.1 КТ имат обективни признаци и тяхното спазване може дабъде установено с всички доказателствени средства по ГПК. Подборът обхваща конкретни действия, които се свеждат до оценка на работата на всеки участник в него , както и до съпоставянето на приетите показатели за изпълнение на законовите критерии, а в зависимост от извършеното сравнение и приемане на решение по основния въпрос - кои работници и служители имат по -висока квалификация и работят по-добре. Посочено е още, че решението на работодателя относно преценката на показателите за критериите по чл.329, ал.1 КТ може да бъде обективирано в различни негови актове - решение, разпореждане, резолюция, заповед, какъвто акт не бе представен в настоящото производство. Не бе представено в настоящото производство писмено доказателство, от което да е видно кои са участниците в подбора, кои са показателите за подбора, съпоставянето на показателите за всеки от участниците и оценката на всеки от тях. Доколкото в настоящия случай единствения установен обективен показател би могъл да бъде степента на образование, като част от квалификацията, и именно служителят с най-висока степен на образование- висше икономическо и специалност счетоводна отчетност е предложен за съкращение, като са останали служители със средно общо и средно специално образование очевидно е, че пълен превес е даден на показатели, които не са установени, поради което наложително е трябвало, с оглед провеждането на съдебен контрол при обжалване и установяване обективността и законосъобразността на подбора, работодателят да е приел показатели за оценка и тяхната тежест при подбора.

   Квалификацията , като част от трудовите качества на работника и служителя, включва образование, знания, умения съобразно изискванията на длъжността, поради което е неясен изводът в протокола на комисията, че ищцата имам по-слаба квалификация, не се установява какво е имала предвидд комисията. Нивото на изпълнение на работата включва качественото и в срок изпълнение на възложената работа.

При наличие на предпочетени служители с по-ниска образователна степен е следвало да бъде преценено реалното, фактическо наличие на конкретни професионални знания и умения при изпълнение на възложената работа и личности качества, подпомагащи изпълнението, какт и важността на всяко за работодателя, с оглед качеството на работа.

Тази липса на приети показатели не би могла да бъде запълнена от изнесеното от свидетелите на ответника, не само защото показанията им следва да бъдат преценяни с оглед наличието на трудови правоотношения с ответника , но и с оглед факта че същите отново не сочат конкретни показатели и тежестта на съответния показател при преценката на конкретни знания, умения, ниво на изпълнение на работата. Опитът, в смисъл на продължителност на трудов стаж, който се сочи от свидетелите К. и Т. като основен показател за предпочитането на останалите трима служители, сам по себе си не означава че в производството се установи, едновременното и по отношение и на трите останали служители, участващи в подбора и с по-ниска степен и вид образование- средно специално и средно общо, наличие на повече знания, умения, по-качествено и по -бързо изпълнени на работата на длъжността. За ищцата е представена производствена характеристика, от която се установява трудовия стаж на същата, но за останалите на същата длъжност не са представени такива.

С оглед изложеното, Съдът приема, че подборът е осъществен формално и субективно, без реално да бъдат преценени професионалните качества на всички служители на длъжността, щатна бройка от която се съкращава, и в нарушение с разпоредбата на чл.329 КТ, който задължително е следвало да се приложи в конкретния случай.

Предвид горното Съдът приема, че искът с правно основание чл-344, ал.1,т.1 КТ е основателен и следва да бъде уважен.

           Поради акцесорния характер на обективно съединените искове с правно основание чл.344, ал.1, т.2 и т.3 КТ, във вр.с чл.225, ал.1 от КТ Съдът намира същите за основателни, поради което следва да бъдат  уважени. Установи се от регистрация в БТ Видин и трудова книжка на ищцата, че същата не е полагала труд по друго трудово правоотношение през исковия период. От заключението на вещото лице се установява, че за исковия период размерът на обезщетението по чл.225 , ал.1 КТ е 6300 лева. По възражението за прихващане съдът намира същото за основателно, с оглед наличието на установена по основание и размер претенция на ответника към ищеца.

Не се спори между страните , че при основателност на иска за отмяна на уволнението и вземане за обезщетение по чл.225, ал.1 КТ , ищцата няма право и на изплатеното обезщетение оп чл.220, ал.1 КТ.                  

 На ищцата при прекратяване ан трудовото правоотношение е изплатено обезщетение за неспазен срок на предизвестие , видно от заключението на експерта в размер на 1616.14 лева, което следва да бъде прихванато от дължимото на същата обезщетение по чл.225, ал.1 КТ за периода 15.12.2012г.- 10.04.2013г. в размер на 6300 лева.  Изплатените обезщетения следва да бъдат прихванати с дължимата на ищцата сума за обезщетение аз оставане без работа поради незаконното уволнение, или на ищцата следва да бъде присъдена разликата от 4 683.86 лева.

            На основание чл.78, ал.1 ГПК, ответникът следва да заплати и направените разноски в производството – на ищцата 900 разноски по делото, а на ВРС да заплати Д.Т. в размер на 287.36 лева / 50+50 +187.36 лева/  и 80 лева –възнаграждение на вещо лице.

          Воден от горните съображения, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

           

            ПРИЗНАВА, че уволнението на С.Г.Е. *** със Заповед № 36/14.12.2012г.на У. на "С." АД със седалище гр.София, клон Видин , на основание чл.328, ал.1,т.2 КТ – поради съкращаване в щата, е незаконно и ОТМЕНЯ същата  заповед.

ВЪЗСТАНОВЯВА С.Г.Е. на предишната работа на длъжността "счетоводител" .

          ОСЪЖДА "С." АД със седалище гр.София, клон Видин да заплати на С.Г.Е.  сумата от 4683.86 лева, разликата между дължимото обезщетение за оставане без работа поради незаконното уволнение за периода 15.12.2012г. -10.04.2013г. в размер 6300 лева и изплатеното на същата обезщетение по чл.220 КТ в размер на 1616.14 лева , сумата от 900 разноски по делото.

ОСЪЖДА "С." АД със седалище гр.София, клон Видин  да заплати на Държавата по сметка на ВРС Д.Т. в размер на 287. 36 лева и 80 лева –възнаграждение на вещо лице.

            Решението в може да бъде обжалвано пред ВОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ : П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници