Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 38-2013

Р Е Ш Е Н И Е № 176

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр. В., 25.04.2013г.

 

       В.ският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на двадесет и пети март две хиляди и тринадесета година, в състав:

              

      Председател : Тодор Попиванов                

при секретаря П.М., като разгледа докладваното от съдия Попиванов гр.Дело № 38 по описа за 2013 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано по жалба на „А. 7” ООД, със седалище и адрес: гр.С, р-н. Т., ж.к.”С.”, ул.”Т.” №**, офис *, представлявано от Д. К., „А. Е. 2009” ООД, със седалище и адрес: гр.С., р-н. Т., ж.к.”С.”, бл.***, вх.*, ап.**, представлявано от Н. К. и „А. 7” ООД, със седалище и адрес: гр.С., р-н. Т., ул.”К. г.” №***, вх.*, ап.*, представлявано от Н. К.,  против Протокол от 20.07.2012 г. от проведен търг за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ на територията на област В. за стопанската 2012/2013г., обявен със заповед РД 04-339/13.06.2012г. на Директора на ОД „З.” – В..

Жалбата е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, при спазване изискванията на закона, поради което същата е процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество.

Поддържа се в жалбата, че за обжалвания търг е изготвен протокол от тръжна комисия, назначена със заповед № РД 04-344/19.07.2012г. на Директора на ОД „З.” гр.В., и че същият е неправилен, незаконосъобразен и постановен в нарушение на материалноправните разпоредби. Посочва се, че обжалването е в частта относно класирането на кандидатите за 29 бр. земеделски земи – ниви, находящи се в землища с.В., Г. О., с.Г., с.Г., с.П. и гр.В.. Твърди се в жалбата, че процесните имоти са били предмет на търга, като същевременно относно същите жалбоподателите имат в сила сключени договори за наем с правно основание чл.47ч от ППЗСПЗЗ с Директора на ОС „З.” – гр.В., които са със срок – до влизане в сила на съдебното решение по адм. Дело № 118/2010г. по описа на АС – В.. Поддържа се, че процесът е висящ пред ВАС- С., поради което срокът на сключените договори не е изтекъл, както и че, в случай че ВАС отхвърли жалбата на жалбоподателя, който обжалва протокола от проведена тръжна процедура за отдаването под наем/аренда на земи от ДПФ за област В., то тогава Директорът на ОС „З.” ще следва да сключи с жалбоподателя договор за аренда за срок от 10 стопански години, тъй като жалбоподателят е класиран на първо място в тръжната процедура с тези условия, за същите имоти, и защото обжалваният протокол ще влезе в законна сила. Сочи се, че въпреки висящия съдебен процес и наличието на валидно сключени договори Директорът на ОС „З.” – гр.В. ги е включил в тръжната процедура по отдаване под наем/аренда чрез търг или конкурс. В следствие на това нарушение на материалноправните разпоредби назначената тръжна комисия е издала обжалваният протокол.

Иска се от жалбоподателите съдът да постанови решение, с което да отмени протокол от 20.07.2012г. от проведен търг за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ на територията на Област В. за стопанската 2012 – 2013г., обявен със Заповед № РД 04-339/13.06.2012г. на Директора на ОС „З.” – гр.В., в частта относно класирането на кандидатите за процесните 29 бр. земеделски земи. Иска се също съдът да прекрати тръжната процедура по отношение на тези имоти. Претендира се пресъждане на разноските по производството.

По делото са конституирани на основание чл. 154 от АПК за участие в производството като заинтересованите страни:

1.Ю. А.С.,***;

2.”Д.А.2012” ЕООД;

3.Л. Й. Й.;

4.Н.И.Д.,***, вх.*;

5.З.Е.К.,***   

6.”М. А. 85” ЕООД – гр.М., ж.к.”Ал.С.”, бл**, вх.*, ет.*, ап.**;

В съдебно заседание жалбоподателят „А. 7” ООД поддържа жалбата чрез процесуалния си представител. Останалите жалбоподатели, редовно призовани, не са взели становище по жалбата.

  Ответникът по жалбата ОД „З.” – гр.В. оспорва жалбата, представя писмени доказателства: писмо, изх.№ РД – 15 – 588/27.02.2012г., ведно с известие за доставяне; писмо, изх.№ РД – 15 – 590/27.02.2012г., ведно с известие за доставяне и писмо № РД – 15 – 589/27.02.2012г. ведно с известие за доставяне.

  Заинтересованата страна З.Е.К. се явява лично в съдебно заседание, заявява че оспорва жалбата. Не сочи доказателства от своя страна.

Останалите заинтересовани страни, редовно призовани, не се явяват в съдебно заседание и не се представляват. Не са взели становище по жалбата и не са ангажирали доказателства.

 

   По делото са събрани и приети следните писмени доказателства: административна преписка на Директора на ОД „З” – В., състояща се от: Протокол от 20.07.2012 г. от проведен търг за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ на територията на област В. за стопанската 2012/2013г.; заповед РД 04-339/13.06.2012г. на Директора на ОД „З.” – В.; удостоверения за актуално състояние на жалбоподателите; Анекси към договор за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ от 18.11.2010г.; от 29.07.2010г.; протокол опис за имотите от ДПФ, които се предоставят на „А. 7” ООД като наемател по договор от 29.07.2010г.; Анекс от 18.11.2010г. към договор от 29.07.2009г.; договор от 29.07.2010г. ведно с протокол опис; Анекс от 18.11.2010г.; договор от 30.07.2010г. ведно с протокол опис; писмо, изх.№ РД – 15 – 588/27.02.2012г., изд. от ОД „З.” В. ведно с известие за доставяне; писмо, изх.№ РД – 15 – 590/27.02.2012г., изд. от ОД „З.” В., ведно с известие за доставяне и писмо № РД – 15 – 589/27.02.2012г., изд. от ОД „З.” В., ведно с известие за доставяне.

       

Не се спори между страните и се установява от представените по делото писмени доказателства, че процесните земеделски земи от ДПФ са отдадени под наем с писмени договори на жалбоподателите „А. 7” ООД, „А. 7” ООД и „А. Е. 2009” ООД, като с анекси към договорите срокът им е продължен до произнасянето и влизането в законна сила на съдебен акт, по жалба вх.№ 853/29.04.2010г. от „С. 7” ООД, ЕИК ********* – гр.В.. Анексите са сключени на основание чл.47ч от ППЗСПЗЗ, тъй като търгът за отдаване под наем на процесните земеделски земи от ДПФ е обжалван по съдебен ред, по жалбата на „С. 7” ООД, ЕИК ********* – гр.В., за което е образувано адм. Дело № 8950 по описа на ВАС за 2010г. Не се спори също между страните и се установява от становищата им, дадени в съдебно заседание, че производството по горе – цитираната жалба и административно производство е приключило с влязло в сила съдебно решение, с което съдът е отменил обжалваната тръжна процедура и протокола по отношение на жалбоподателите, като е постановил извършването на нов търг. Предвид изложеното срокът на договорите за отдаване под наем е изтекъл с влизане в сила на съдебния акт, с който е отменен търгът. Обжалването на новата тръжна процедура и протокол от 20.07.2012г. от проведен търг за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ на територията на област Видин за стопанската 2012/2013г., обявен със заповед РД 04-339/13.06.2012г. на Директора на О Д „З.” – В., на това основание не може да обуслови отмяна на новия търг. Напротив – съдът е постановил провеждането на този търг след отмяна на протокола по предходния.

 От друга страна, от представените 3 бр. писма от ОД „З.” – гр.В., по едно до всеки един от жалбоподателите, е видно, че наемодателя - Министъра на земеделието и храните, чрез пълномощника си – Директорът на ОД „З.” – гр.В., е уведомил жалбоподателите, че поради неизпълнение на задължението на наемателите за заплащане на наемната цена, на основание чл.87 от ЗЗД и т.32.4 от договорите, ги прекратява считано от датата на получаване на писмата. Видно от известията за доставяне, писмата са редовно връчени на 29.02.2012г. При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че наемодателят законосъобразно е реализирал правото си да развали едностранно договорите за отдаване под наем на земеделски земи с жалбоподателите, тъй като наемодателят има качеството на изправна страна по договора, а наемателите не са изпълнили договора поради причина, за която отговарят – да заплатят наемната цена. Доказателства в тази насока не се събраха. Не е налице и оспорване от страна на жалбоподателите, че са заплатили в срок дължимия се наем – обстоятелство, което ако е налице, е в тяхна тежест да го установят. Правото на наемодателя да развали наемното правоотношение е закрепено като клауза в самия договор /т.32.4/ – да се прекрати от изправната страна при неизпълнение на договорените отношения от другата.

      Предвид изложеното, неоснователни са доводите на жалбоподателите, че оспорения търг е проведен при действието на договори за наем, защото договорите са прекратени на дата 29.02.2012г., а обжалвания протокол от търг е с дата 20.07.2012г. С прекратяването на договора процесните земеделски земи са станали „свободни”, поради което законосъобразно са включени в нова процедура по отдаване под наем. Жалбата следва да бъде оставена без уважение.

     Разноски на страните не следва да се пресъждат, тъй като такива не са претендирани.       

Воден от горното, Съдът

 

                                     Р    Е    Ш    И  :

 

     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „А. 7” ООД, със седалище и адрес: гр.С., р-н. Т., ж.к.”С.”, ул.”Т.” №**, офис *, представлявано от Д. К., „А. Е.2009” ООД, със седалище и адрес: гр.С., р-н. Т., ж.к.”С.”, бл.***, вх.*, ап.**, представлявано от Н. К. и „А. 7” ООД, със седалище и адрес: гр.С., р-н. Т., ул.”К. г.” №***, вх.*, ап.*, представлявано от Н. К.,  против Протокол от 20.07.2012 г. от проведен търг за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ на територията на област В. за стопанската 2012/2013г., обявен със заповед РД 04-339/13.06.2012г. на Директора на ОД. „З.” – В..

Решението може да обжалва пред АС - гр.В. в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.

 

 

 

                                                      Районен съдия:/п/

Версия за печат
Свързани страници