Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1460-2011

 

Р Е Ш Е Н И Е № 100

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

гр. В., 27.03.2013г.

 

 В.ският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на четиринадесети февруари, през две хиляди и тринадесета година в състав:

                    

                                            Председател : Тодор Попиванов          

при секретаря П.М., като разгледа докладваното от съдия Попиванов гр. дело № 1460 по описа за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството е във втора фаза на съдебна делба.

 С влязло в сила решение в първата фаза на делбата е допуснато да бъде извършена делба на наследствени недвижими имоти между страните П.К.С., ЕГН **********, със съдебен адрес:***, офис 8, С.Г.Й.,*** и Й.Г.Й.,***, върху придобитите по наследство от общите им наследодатели К.С.Д., починал на 15.09.1979г., бивш жител *** и Р.И.Д., починала на 13.02.1973г., бивш жител ***, върху следните недвижими имоти:

1.Нива с площ 2,689 дка, шеста категория, в местността „Буковско бърдо”, представляваща поземлен имот № 092044 по плана за земеразделяне в землището на с.Б., общ.В., обл.В.;

2.Нива с площ 1,760 дка, тпета категория, в местността „Старите целини”, представляваща поземлен имот № 18003 по плана за земеразделяне в землището на с.В., общ.В., обл.В.;

3.Нива с площ 6,306 дка, четвърта категория, в местността „Сигнатовско бърдо”, представляваща поземлен имот № 021080 по плана за земеразделяне в землището на с.Т., общ.В., обл.В.;

4.Нива с площ 4,672 дка, втора категория, в местността „Кочалия”, представляваща поземлен имот № 009004 по плана за земеразделяне в землището на гр.Д., общ.В., обл.В.;

5.Нива с площ 6,201 дка, трета категория, в местността „Циганище”, представляваща поземлен имот № 034005 по плана за земеразделяне в землището на гр.Д., общ.В., обл.В.;

6. Нива с площ 1,395 дка, трета категория, в местността „Крушака”, представляваща поземлен имот № 035001 по плана за земеразделяне в землището на гр.Д., общ.В., обл.В.;

7. Нива с площ 1,741 дка, четвърта категория, в местността „Блатото”, представляваща поземлен имот № 048032 по плана за земеразделяне в землището на гр.Д., общ.В., обл.В.;

8. Нива с площ 2,979 дка, трета категория, в местността „Кукурузанското”, представляваща поземлен имот № 066007 по плана за земеразделяне в землището на гр.Д., общ.В., обл.В.;

9. Нива с площ 0,999 дка, трета категория, в местността „Под село”, представляваща поземлен имот № 093022 по плана за земеразделяне в землището на гр.Д., общ.В., обл.В.;

10.Нива с площ 4,332 дка, четвърта категория, в местността „Брода/Гредовете”, представляваща поземлен имот № 152022 по плана за земеразделяне в землището на гр.Д., общ.В., обл.В.;

11. Лозе с площ 0,799 дка, втора категория, в местността „Курвин град”, представляваща поземлен имот № 222005 по плана за земеразделяне в землището на гр.Д., общ.В., обл.В.;

12. Лозе с площ 1,250 дка, втора категория, в местността „Тополич”, представляваща поземлен имот № 102015 по плана за земеразделяне в землището на гр.Д., общ.В., обл.В., като частите на съделителите са:

2/4 /две четвърти/ ид.части за съделителя П.К.С., ЕГН **********,

по 1/4 /една четвърт/ ид.части за съделителите С.Г.Й. и Й.Г.Й..

В съдебно заседание съделителите С.Г.Й. и Й.Г.Й., които са с равни права са заявили, че нямат претенции за теглене на жребий помежду си, тъй като са братя.  Моли се също делбата да се извърши по реда на чл.353 от ГПК.

Ищцата, чрез процесуалния си представител моли съдът  да постанови съдебно решение съобразно доказателствата.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, намира за установено следното: по делото е назначена съдебно-техническа експертиза, по която вещото лице М.Н.К. е изготвило заключение за пазарна стойност на имотите, за поделяемостта им и е направило проект за разделяне, съобразно който са оформени дялове за всички съделители, така че всеки от съделителите получава приблизително еднакви по големина и размер земеделски имоти; няма раздробяване на имотите и паричното уравнение, което съделителите ще си дължат е минимално.  

Предвид на така събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът намира, че делбата следва да бъде извършена като процесните имоти бъдат разпределени между съделителите на основание чл. 353 от ГПК, поради преценката, че тегленето на жребий може да се извърши само между двама от съделителите, които имат еднакви по размер делбени права, но които са заявили, че не желаят да теглят жребии помежду си, тъй като са братя. По отношение на тези съделители следва да се разпределят имотите, попадащи в дял ІІ и ІІІ от проекта за разделяне.

Поради изложеното на съделителя П.К.С., ЕГН **********, с права 2/4 ид.части следва да се постави І дял от одобрения проект за разделяне, а на съделителите С.Г.Й. и Й.Г.Й. с права по 1/4 ид.част –  съответно ІІ и ІІІ дял.

При това разделяне делбените имоти се разпределят така, че всички съделители, които са с равни делбени права получат приблизително еднакви по размер имоти и паричното уравнение, което ще си дължат е минимално.

 Реално получаваното при разделянето е както следва:

 

За съделителя П.К.С., ЕГН ********** - Първи Дял = 2/4 ид.части:

            Имот № 009004 от 4,672 дка на стойност 1401,60 лева;

            Имот № 034005 от 6,201 дка на стойност 1550,25 лева;

          Имот № 066007 от 2,979 дка на стойност 744,75 лева;

          Имот № 092044 от 2,689 дка на стойност 430,35 лева;

                                     На обща стойност 4126,95 лева;

За съделителя С.Г.Й. - Втори Дял = 1/4 ид.части:

            Имот № 035001 от 1,395 дка на стойност 348,75 лева;

            Имот № 093022 от 0,999 дка на стойност 249,75 лева;

          Имот № 222005 от 0,799 дка на стойност 239,70 лева;

          Имот № 021080 от 6,306 дка на стойност 1261,20 лева;

                                     На обща стойност 2099,40 лева;

          

 

За съделителя Й.Г.Й. - Трети Дял = 1/4 ид.части:

            Имот № 048032 от 1,741 дка на стойност 348,20 лева;

            Имот № 152022 от 4,332 дка на стойност 866,40 лева;

          Имот № 018003 от 1,760 дка на стойност 440,00 лева;

          Имот № 102015 от 1,270 дка на стойност 381,00 лева;

                                     На обща стойност 2035,60 лева;

 

Общата стойност на делбените имоти е 8261,95 лв., стойността на ½ дял е в размер на 4130,98, а на ¼ дял – 2065,495. Затова, при това разделение, за уравняване на дяловете първи дял получава от втори 4,03 лева, а трети дял получава от втори дял 29,88 лева.

Всяка от страните следва да заплати държавна такса в размер на 4% върху пресъдения й дял.

 

Воден от горните съображения, съдът

 

                                Р   Е   Ш   И :

 

      І. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на П.К.С., ЕГН **********, със съдебен адрес:***, офис 8 и същата става едноличен собственик на следните недвижими имоти:

 

    1. Нива с площ 4,672 дка, втора категория, в местността „Кочалия”, представляваща поземлен имот № 009004 по плана за земеразделяне в землището на гр.Д., общ.В., обл.В.;

            2. Нива с площ 6,201 дка, трета категория, в местността „Циганище”, представляваща поземлен имот № 034005 по плана за земеразделяне в землището на гр.Д., общ.В., обл.В.;

            3. Нива с площ 2,979 дка, трета категория, в местността „Кукурузанското”, представляваща поземлен имот № 066007 по плана за земеразделяне в землището на гр.Д., общ.В., обл.В.;

4. Нива с площ 2,689 дка, шеста категория, в местността „Буковско бърдо”, представляваща поземлен имот № 092044 по плана за земеразделяне в землището на с.Б., общ.В., обл.В., на обща стойност 4126,95 лева.  

 

      ІІ. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на С.Г.Й.,*** и същият става едноличен собственик на следните недвижими имоти:

    1. Нива с площ 1,395 дка, трета категория, в местността „Крушака”, представляваща поземлен имот № 035001 по плана за земеразделяне в землището на гр.Д., общ.В., обл.В.;

    2. Нива с площ 0,999 дка, трета категория, в местността „Под село”, представляваща поземлен имот № 093022 по плана за земеразделяне в землището на гр.Д., общ.В., обл.В.;   

            3. Лозе с площ 0,799 дка, втора категория, в местността „Курвин град”, представляваща поземлен имот № 222005 по плана за земеразделяне в землището на гр.Д., общ.В., обл.В.;

            4. Нива с площ 6,306 дка, четвърта категория, в местността „Сигнатовско бърдо”, представляваща поземлен имот № 021080 по плана за земеразделяне в землището на с.Т., общ.В., обл.В., на обща стойност 2099,40 лева.

 

      ІІІ. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Й.Г.Й.,*** и същият става едноличен собственик на следните недвижими имоти:

    1. Нива с площ 1,741 дка, четвърта категория, в местността „Блатото”, представляваща поземлен имот № 048032 по плана за земеразделяне в землището на гр.Д., общ.В., обл.В.;

    2. Нива с площ 4,332 дка, четвърта категория, в местността „Брода/Гредовете”, представляваща поземлен имот № 152022 по плана за земеразделяне в землището на гр.Д., общ.В., обл.В.;   

             3. Нива с площ 1,760 дка, тпета категория, в местността „Старите целини”, представляваща поземлен имот № 18003 по плана за земеразделяне в землището на с.В., общ.В., обл.В.;

             4. Лозе с площ 1,250 дка, втора категория, в местността „Тополич”, представляваща поземлен имот № 102015 по плана за земеразделяне в землището на гр.Д., общ.В., обл.В., на обща стойност 2035,60 лева.    

ОСЪЖДА съделителя С.Г.Й.,***, да заплати на съделителя П.К.С., ЕГН **********, със съдебен адрес:***, офис 8, парично уравнение в размер на  4.03 /четири лв. и три ст./ лева, а на съделителя Й.Г.Й.,***, парично уравнение в размер на  29.88 /двадесет и девет лв. и осемдесет и осем ст./ лева.

ОСЪЖДА П.К.С., ЕГН **********, със съдебен адрес:***, офис 8, да заплати в полза на РС – В. държавна такса върху паричната стойност на определения й дял в размер на 165,24 /сто шестдесет и пет лв. и двадесет и четири ст./ лева.

ОСЪЖДА С.Г.Й.,***, да заплати в полза на РС – В. държавна такса върху паричната стойност на определения му дял в размер на 82,62 /осемдесет и два лв. и шестдесет и две ст./ лева.

ОСЪЖДА Й.Г.Й.,***, да заплати в полза на РС – В. държавна такса върху паричната стойност на определения му дял в размер на 82,62 /осемдесет и два лв. и шестдесет и две ст./ лева.

 

         Решението подлежи на въззивно обжалване пред В.ски Окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

Версия за печат
Свързани страници