Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1536-2011

Р Е Ш Е Н И Е № 656

гр. Видин 26.09.2012г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Видинският районен съд, наказателна колегия в публичното

заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ

                                              

при секретаря Л.А., като разгледа докладваното от съдията Цветков НАХ дело № 1536 по описа за 2012г. и за да се произнесе взе предвид следното :

                              

            Производството е по чл.59 и сл.от ЗАНН по жалба, подадена от Г. Б. Г. в качеството и на .. „Г.-Г. Г.”-В., .................. против Наказателно постановление №11902/2011г. на Директора на ТД на НАП-Велико Търново, с което му е наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 500лв. на основание чл. 185, ал.1 от ЗДДС.

         Процесуалния представител на жалбоподателя твърди в с.з., че НП е незаконосъобразно и необосновано и моли съда да го отмени изцяло. Поддържа становище, че е налице маловажен случай.

        Процесуалният представител на ответната страна заяви в с.з., че НП е законосъобразно и обосновано и моли съда да го потвърди, като остави жалбата без уважение.

        От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

        На 23.02.2011г. в гр.Видин, в търговски обект- кафе- аперитив, стопанисван от жалб., свид. Н.Т. извършила контролна покупка на 2 бр. чай, при което не и била издадена касова бележка. Т.  приела, че е налице извършено административно нарушение и съставил АУАН, който бил връчен на жалбоподателя срещу подпис. Въз основа на акта, било издадено и атакуваното НП с което на жалбоподателя било наложено посоченото по- горе административно наказание.

Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства-показанията на свидетелите Т. и Николова, както и АНП.

             Между така изброените по- горе и приложени към делото доказателства няма противоречия,  кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което съдът ги кредитира.

           При така установената фактическа обстановка съдът намира, че издаденото НП е незаконосъобразно, а жалбата основателна.

          Съображенията за това са следните:

          От събраните по делото доказателства съдът приема, че е налице формално осъществяване на признаците на административно-наказателния състав визиран в чл. 25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. От друга страна обаче съдът счита, че АНО неправилно не е съобразил поведението си с разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Съдът намира от правна страна, че законодателят, имайки предвид по-ниската степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на административно нарушение от съответния вид, с посочената по- горе разпоредба е регламентирал налагането на административно наказание при условията на маловажност и при наличие на основанията за това. В случая е безспорно, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна административно нарушение посочено по- горе, но в конкретният казус обаче съдът намира, че за деянието си жалбоподателят не следва да носи адм.наказателна отговорност, въпреки че последният е осъществил формално фактическият състав на визираното по- горе адм. нарушение. Настоящият съдебен състав приема, че извършеното деяние, макар и формално да осъществява признаците на предвиденото в закона адм. нарушение е малозначително и неговата обществена опасност е явно незначителна. Предмет на нарушението са 2 бр. чай на стойност 0.80лв.  и то продадени в момент, когато в заведението е имало доста клиенти, предвид тръгването след минути на влака от ЖП-гара Видин

        Съдът приема, че с оглед незначителната стойност на продадените топли напитки, а така също и при липсата на данни за други подобни нарушения извършени от жалбоподателя, се налага извода, че не са засегнати съществено обществените отношения.

        И не последно място съдът намира наложеното наказание за прекомерно тежко и несъотносимо към извършеното административно нарушение. В този смисъл съдът счита, че деянието е малозначително и поради неговата явно незначителна обществена опасност не може да се обуславя ангажирането на имуществената адм.наказателна отговорност на дееца.

         В резултат на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно и необосновано, поради което следва да бъде отменено, а жалбата следва да бъде уважена като правилна и обоснована.

        Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Видинският районен съд

 

Р  Е  Ш  И :

           

        ОТМЕНЯ  наказателно постановление № 11902/2011г. на Директора на ТД на НАП-Велико Търново, с което на Г.Б.Г. в качеството и на ..................., е наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 500лв. на основание чл. 185, ал.1 от ЗДДС.

         Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин по реда на АПК.                         

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници