Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по НАХД № 2152-2010

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 77

 

Гр. Видин, 02.02.2011г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

          Видинският районен съд………….… наказателна колегия

на …втори февруари две хиляди и единадесета година в състав:

                                                            Председател: Андрей Дечев

                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…

                                                                             Членове:……...……………

при секретаря Д.Живкова и в присъствието на

прокурора………………………………… като разгледа докладваното от

съдията Дечев…………… НАХД № ……

по описа………… за 2011 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

                                                                                                                          

            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от Н ЙО С, гр. ж.к. ”К Б”, бл., вх. „”, ет. , ап. ,  против Наказателно постановление №  г. на Началника на сектор ПП към ОД на МВР - В, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП – „Глоба” в размер на 250 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от три месеца, за извършено административно нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП .

            Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано. Същият, чрез процесуалния си представител, заема становище в с.з. 

            Ответната страна заема  становище в с. з., да се потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно и обосновано, а жалбата да се отхвърли като неоснователна.           

          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

            На 14.07.2010г. в с. И, обл. В по посока гр. видин жалбоподателят Станков управлявал л.а. „Ф М” с ДК№ , негова собственост, като при ограничение за населено място до 50 км/Ч. СЕ ДВИЖИЛ СЪС 102 КМ/Ч. Скоростта е измерена и заснета с АСКПД „TFR1-M” радар № 559, клип № 159 и превишението е с 52 км/ч. Свид. А. В съставил на Св АУАН №г., бланков №  Серия  за нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП.

           Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства: показанията на свидетеля А. В – актосъставител и административно-наказателната преписка.

            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.

             Съдът счита, че жалбата е неоснователна и ще следва да се отхвърли, а атакуваното НП е законосъобразно и обосновано и ще следва да се потвърди, като затова взе предвид следните съображения: Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от активно легитимирано лице, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна. Атакуваното наказателно постановление е съобразено с изискванията на материалния и процесуалния закон, безспорно и безпротиворечиво е установено извършването на посочените в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление административни нарушения, а именно чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, чието изпълнително деяние се изразява в управляение на ППС със скорост над разрешените, а именно с превишение от 52 км/ч. при разрешена скорост от 50 км/ч. за населено място – с.И.  По делото безспорно са установени авторството и вината на нарушителя, както и изискуемата от закона причинно-следствена връзка,  за което е наложена санкция в допустим от закона размер, като наказанието е съобразено със степента на обществената опасност на нарушението и  нарушителя. Атакуваното наказателно постановление съдържа законоустановените реквизити, описани в чл. 57 от ЗАНН. По реда на чл. 188 от ЗДвП нарушителят Станков е декларирал, че той е управлявал автомобила, не е възрал против АУАН при връчването му, не е депозирал писмени възражения в законоустановения тридневен срок от връчването на акта, като в с.з. не бяха представени никакви доказателства в насока, противна на установеното по-горе от фактическа и правна страна.

         В този смисъл Съдът намира, че  НП е законосъобразно и обосновано и ще следва да бъде потвърдено, а жалбата  е неоснователна и ще следва да се отхвърли.

        Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН ВРС

Р  Е  Ш  И :

             

        ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №  г. на Началника на сектор ПП към ОД на МВР - В, с което на жалбоподателя Н Й С, гр. В, ж.к. ”К Б”, бл. , вх. „”, ет. , ап. ,  е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП – „Глоба” в размер на 250 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от три месеца, за извършено административно нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП .

        Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. В.         

                                                           

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници