Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 859-2012

              Р Е Ш Е Н И Е  № 415

         гр.В., 21.09.2012г.

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

В.ският районен съд, гражданска колегия, 3 – ти състав  в публично заседание на дванадесети септември през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                   Председател: М. С.

                                                                 

при секретаря П. Й. като разгледа докладваното от   съдията С. гр.дело № 859 по описа  за 2012год.  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано по искова молба от „А.„ АД – М., представлявано от управителя инж. Д. Г. И., чрез адв. В. Б.  против  ЕТ „К. – В. Б.” – В., представляван от В. Б. Г.,  с която е предявен установителен иск по чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 79 от ЗЗД.

Твърди се от ищеца, че с ответника са се намирали в облигационни отношения по силата на договор за превоз на инертни материали от 01.07.2008г. Посочва се, че ответникът не е изпълнил поетото задължение да заплаща договорената цена на услугата по банков път или касово след фактурирането и представяне на заверени товарителници за периода от 31.11.2008г. до 30.04.2009г.

Иска от съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника вземането на ищеца  в размер на 8098.55 лева, ведно със законната лихва, считано от 21.02.2012г. до  окончателното плащане.

Ответникът не е подал отговор на исковата молба, не е ангажирал доказателства и не е направил искане за събиране на такива. В с.з., чрез процесуален представител е оспорил иска по размер.        

С протоколно определение от 12.09.2012г. по искане на ищеца, е допуснато намаление в размера на исковата претенция като същата се счита предявена за сумата от 7055.70 лева.

По делото са събрани писмени доказателства, назначена и изслушана е съдебно – счетоводна експретиза и допълнителна такава.

 С оглед данните по делото съдът намира следното от фактическа и правна страна:

Не се спори от страните, че са се намирали в облигационни отношения по силата на договор за превоз от 01.07.2008г. с предмет – превоз на инертни материали. Не се оспорва, че ищецът е изправна страна по договора, като е извършил транспортна услуга на ответника, което се установява както от представените по делото пет броя фактури с № 1474/ 31.10.2008г., № 1513/19.11.2008г., № 1528/28.11.2008г., № 1722/27.02.2009г., № 1787/31.03.2009г., така и от представените товарителници. Не се оспорва, че ответникът не е заплатил исковата сума, а и доказателства за плащането й  не са представени.

Вещото лице по назначената съдебно –счетоводна експертиза,  е посочило, че исковата сума съществува в счетоводството и на двете страни като при ищеца фигурира като вземане, а при ответника – като задължение.

 От приложеното ч.гр.д. № 336/2012г. по описа на ВРС е видно, че в полза на ищеца е издадена  Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК срещу длъжника. Ответникът е възразил срещу заповедта за изпълнение в срока по чл. 414 от ГПК.

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът намира иска за основателен и доказан. Безспорно се установи, че страните са се намирали в облигационни отношения по договор за превоз от 01.07.2008г., по силата на който ищцовото дружество в качеството си на изпълнител е извършил транспортни услуги на ответника в качеството му на възложител. Ответникът не е изпълнил задължението си да плати договорената цена на услугата, което  се установи и от назначената и изслушана по делото съдебно – счетоводна експертиза. Вещото лице е посочило, че ответникът дължи на ищеца сумата от 7055.70 лева.

С оглед на горното, съдът намира, че ще следва да признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца  сумата от 7055.70 лева по договор за  превоз от 01.07.2008г., ведно със законната лихва, считано от 21.02.2012г. до окончателното изплащане на задължението.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78 от ГПК ответникът ще следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноски в настоящото производство  в размер на  141.12 лева за платена д.т. , разноски за вещо лице в размер на 81.00 лева и разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 650.00 лева.

Воден от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на ЕТ „К. – В. Б.” – В. с ЕИК 105017314 със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. П. 120, представляван от В. Б. Г., че дължи на  „А.” АД с ЕИК 111001357 със седалище и адрес на управление: гр. М., бул. Т. м. № 145, представлявано от Д. Г. И. сумата от 7055.70 лева по договор за превоз от 01.07.2008г., ведно със законната лихва, считано от 21.02.2012г. до окончателното изплащане на задължението.

ОСЪЖДА ЕТ „К. – В. Б.” – В. с ЕИК 105017314 със седалище и адрес на управление: гр. В., бул. П. 120, представляван от В. Б. Г. да заплати на  „А.” АД с ЕИК 111001357 със седалище и адрес на управление: гр. М., бул. Т. м. № 145, представлявано от Д. Г. И. разноски по настоящото производство в общ размер на  872.12 лева.

            Решението подлежи на обжалване пред ВОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                         

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: М.С.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

Версия за печат
Свързани страници