Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 4-2012

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 155

 

гр. Видин, 29.02.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            Видинският районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и девети февруари през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: Даниел Цветков

при секретаря Л.А., като разгледа докладваното от съдия Цветков НАХ дело №4 по описа за 2012 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН.

Делото е образувано по подадена в срок жалба от Ю.Т.К. ***, против  Наказателно постановление  № 25-0000426/25.11.2011г. на Началника на ОО „КД ДАИ”-Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание - глоба в размер на 1000 лв. на основание чл.177, ал.3  от ЗДвП, във вр. с извършено нарушение по чл. 139, ал.1, т.2 от ЗДвП, във вр. с чл.5, т.3, б. ”а” от Наредба №11/03.07.2001г. на МРРБ.

В съдебно заседание  жалбоподателят чрез проц. си представител изтъква съображения, че не е налице извършено нарушение наказателното постановление  е издадено в противоречие на процесуалните правила за установяване и санкциониране на административните нарушения и като такова следва бъде отменено.

Представител на ответната страна не се явява и не взема становище по делото.

От събраните по делото доказателства,  взети по отделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното:

На 02.11.2011г. в посока гр.Видин, на главен път Е 79 в близост до ТЕЦ, свид. В.Ц.-*** спрял за проверка  товарен автомобил „МАН” с прикачено към него полуремарке  управляван от жалбоподателя. След проверка на документите Ц. приел, че жалб. К. управлява посоченото МПС с маса надвишаваща допустимата такава за такъв вид МПС, а именно, 43 500кг. която надвишавала допустимите стойности определени Наредба № 11 от 03.07.2001г. на МРРБ, които за такъв вид МПС били 40 000кг. Горното обстоятелство било установено от представената кантарна бележка. С оглед констатираното, Ц. съставил и предявил на жалб. К. АУАН.

         Въз основа на акта било издадено и обжалваното НП с което на последния било наложено посоченото по- горе административно наказание.

       Видно обаче от представените писмени доказателства по делото/ които се потвърждават и от показанията на свид. Цветан Младенов/- копие от квитанция за платена пътна такса от 02.11.2011г., в 09.38ч. фирмата работодател на жалб.- „Виктория Транс” 2007 ЕООД е заплатила  сумата от 73.50лв. във вр. с надвишения товар.

       Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства-показанията на свидетелите А.М.П., В.В.Ц., Цветан Найденов Младенов, като и  административно-наказателната преписка.     

       Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което съдът ги кредитира.

        При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалб. К. не е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение за което е наказан. 

        От приложената към делото квитанция за платена пътна такса от 02.11.2011г. е видно, че е заплатена  сумата от 73.50лв. на ДА „И” във вр. с превишената допустима маса на управляваното от жалб. К. МПС по време на проверката.

         Предвид съображенията изложение до момента, съдът обуславя извода, че жалбоподателят не е осъществил състава на административното нарушение за което е наказан по административен път, следователно това лице не може да бъде административно наказателноотговорно по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗАНН и чл. 6, ал. 1 ЗАНН. Настоящото производство е от административно наказателен характер и същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение (по смисъла на чл. 6 ЗАНН), дали това деяние е извършено от лицето посочено в акта и НП и дали е извършено от него виновно.  Тези предпоставки следва да бъдат установени и доказани от административно наказващия орган като представител на административно наказателното обвинение.  Следва да се подчертае, че отразеното в акта за административно нарушение не се счита за безспорно доказано, със самият факт на неговото съставяне, а именно в тежест на административно наказващия орган е с установените доказателствени средства, да докаже отразеното в акта и че претендираното административно нарушение е извършено именно от  лицето, срещу което е образувана адм. наказателната преписка.. 

             Съдът намира, че в конкретния казус по безспорен начин се  установи, че  жалбоподателят не е извършил описаните в АУАН и НП нарушения, предвид събраните по делото  писмени и гласни доказателства, обсъдени по-горе от съда.

           В тази връзка Съдът счита, че административно- наказващия орган не е изпълнил  задължението си визирано в разпоредбата на чл.  52, ал.4, от ЗАНН като е трябвало да прецени събраните доказателства, а при необходимост да извърши и разследване на спорните доказателства.

             От изложеното до момента, съдът счита, че  НП е издадено в пълно противоречие с процесуалните правила и като такова следва да бъде отменено, поради което  и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Видинският районен съд

 

Р  Е  Ш  И:

           

 ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 25-0000426/25.11.2011г. на Началника на ОО „КД ДАИ”-Видин, с което на жалбоподателя Ю.Т.К. ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 1000 лв. на основание чл.177, ал.3  от ЗДвП, във вр. с извършено нарушение по чл. 139, ал.1, т.2 от ЗДвП, във вр. с чл.5, т.3, б. ”а” от Наредба №11/03.07.2001г. на МРРБ.

        Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен  съд гр. Видин по реда на АПК.

           

        

       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници