Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2305-2011

                                                                        Р Е Ш Е Н И Е

№584

 

гр. Видин, 28.12.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОННИЯТ СЪД-ВИДИН, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 8-ми състав, в публично заседание на двадесет и осми ноември през две хиляди и единадесета година, в състав:

районен СЪДИЯ: ЦВЕТЕЛИНА кържева-ТЕНЕВА

при секретаря М.П. като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2305 по описа за 2011 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето /ЗЗДт/.

Образувано е по молба с вх. № 10785 от 09.11.2011 г. на Агенция за социално подпомагане Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Видин с правна квалификация чл. 26 ЗЗДт за настаняване на детето К. З. К., роден на *** г. в специализирана институция ДМСГД – гр. Видин.

В молбата до съда А”СП” - Д”СП” - гр. Видин поддържа, че по данни на З.К. В., ЕГН **********, същата е майка на детето К. З. К., роден на *** *** Северио (неправилно посочен вместо гр. Сан Северо), Република Италия (РИ). Сочат, че майката твърди, че от 2009 г. живее и работи в Република Италия в областта на селското стопанство, като през месец септември 2011 г. се завърнала в Република България (РБ) с новородения си син. Същата първоначално заявила, че по време на път от Италия към България е изгубила удостоверението за раждане на детето и личната си карта. По-късно споделила пред социалните служби, че детето няма съставен акт за раждане в РИ. По думи на З. В. в Италия се запознала с мъж на име Л., когото посочва като баща на детето. Споделила, че същият задържал личната й карта, принудил я да проституира, като взимал всички пари, които тя изкарвала. Година след запознанството й с Л., З. В. забременяла от него. Той поискал тя да роди детето за да го продадат. По нейни данни това й е втора бременност. При първата детето е починало на тримесечна възраст. З. В. родила второто си дете – К. в болница в гр. Сан Северо, но не му бил съставен документ за раждане, тъй като същата нямала документ за самоличност. Изплашена да не изгуби и второто си дете тя решила да избяга като заплатила за да бъде преведена през границата. З. В. е заявила желанието си пред социални работници да остави сина си за отглеждане в ДМСГД-Видин.

Със Заповед N: 183/10.10.2011 г. на Директора на ДСП-Видин е предприета спешна мярка за закрила спрямо детето К., като същото е настанено в специализирана институция ДМСГД-Видин.

Молят съда, да постанови решение, с което да настани К. З. К., роден на *** г. в специализирана институция ДМСГД – гр. Видин до отпадане или промяна в обстоятелствата за това.

Заинтересованата страна – З.К. В., не взима становище по молбата.

Съдът, след като обсъди направените доводи и доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

С административна заповед N: 183/10.10.2011 г. на Директора на ДСП-Видин е предприета спешна мярка за закрила спрямо детето К., като същото е настанено в специализирана институция ДМСГД-Видин /л. 4 от делото/.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Съгласно чл. 26, ал. 1 ЗЗДт, съдът по искане на органите или лицата по чл. 26, ал. 2 ЗЗДт може да вземе решение за налагане на мярка за настаняване на дете (чл. 2 ЗЗДт) извън семейството му при наличие на някоя от изчерпателно изброените (numerus clausus) в чл. 25, ал. 1 ЗЗДт хипотези, а именно: 1) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени; 2) чиито родители, настойници или попечители без основателна причина трайно не полагат грижи за детето; 3) чиито родители, настойници или попечители се намират в трайна невъзможност да го отглеждат; 4) което е жертва на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; 5) в случаите по чл. 11 от Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата.

В конкретния случай, въпреки дадените указания от съда, молителят не е ангажирал никакви доказателства по делото, от които да се установи по един безспорен начин, кои са родителите на детето К. (неговият произход). По делото не е представено удостоверение за раждане на същото поради което, настоящият съдебен състав, не може да приеме за установено твърдението на Д“СП“-Видин, че З.К. В. е майка на детето. Същото не е установено по надлежния (съдебен) ред, поради което съдът е и в невъзможност да спази процедурата по настаняване на детето в специализирана институция.

Произнасянето в обратна насока би означавало, нарушаване на всички законови разпоредби, касаещи установяване произхода на едно лице. В случая следва да премине процедура по установяване факта на раждането на детето (чл. 542 ГПК) и след установяване на същия и издаване акт за раждането му от компетентния орган, Д“СП“-Видин може да поиска настаняването му по съдебен ред.

Ето защо съдът счита, че искането на Д”СП”-гр. Видин е неоснователно и като такова следва да бъде оставено без уважение.

 Така мотивиран, съдът 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Видин за настаняване на детето К. З. К., роден на *** г.  в специализирана институция ДМСГД – гр. Видин, като неоснователна.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Видин в седмодневен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници