Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2011-2011

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                  гр.Видин , 28.12.2011г.

 

                                   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският районен съд,   гражданска колегия, 3 – ти състав  в публичното

заседание на четиринадесети декември две хиляди и единадесета година в състав :

 

                                                            Председател : Милена Стоянова

 

при секретаря               П.Й.                     и в присъствието на

прокурора                       като разгледа докладваното от    съдия   Стоянова 

по гр.дело №.2011  по описа за 2011 год. и за да се произнесе,

 взе предвид следното :

 Делото е образувано по искова молба от В.И.П. ***, чрез адв. Ан. М. ***, с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.128 и чл. 221, ал. 1 от КТ.

 Твърди се от ищцата, че е работела при ответното дружество на длъжност “санитар”. Сочи се, че трудовото правоотношение с ответника е прекратено със Заповед № 17/27.09.2011г.   на основание чл. 327, т. 2 от КТ. Поддържа се, че към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, ответното дружество не й е заплатило трудовото възнаграждение за периода 01.08.2010г. до 27.09.2011г. включително, обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224, ал. 1 от КТ, както и обезщетение по чл. 221, ал. 1 от КТ.

Иска се от Съда да постанови решение, с което ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 1583.71 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода 01.08.2010г. до 27.09.2011г. и сумата от 204.76 лева, представляваща обезщетение по чл. 221 от КТ, ведно със законната лихва, считано от падежа на всяко едно вземане до окончателното изплащане.  Претендират се и разноските по делото.

Ответникът в срока за отговор е оспорил исковете по основание и размер, но не е навел доводи за това.

            По делото са събрани писмени доказателства , назначена и изслушана е съдебно-счетоводна експертиза.

 С оглед данните по делото , Съдът  намира за установено следното:

Страните са били в трудово правоотношение като ищцата е заемалан длъжността „санитар” при ответника за неопределено време, което е видно от трудов договор № 15/20.11.2006г. Със Заповед № 100/10.08.2010г., трудовото правоотношение с ищцата е прекратено на основание чл. 327, т. 2 от КТ, считано от 27.09.2011г. От удостоверение № РД-377/07.10.2011г., издадено от  ответника, за процесния период ищцата не е получила трудови възнаграждения и обезщетение по чл. 221, ал. 1 от КТ в общ размер от 1788.47 лева.

Вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза, която Съдът възприема като обективно и компетентно изготвена и не е оспорена, е посочило, че след завеждане на иска в съда, на ищцата е изплатено дължимото трудово възнаграждение за м.август и м.септември 2010г. Ответникът не е изплатил дължимите се трудови възнаграждения за периода от м.10.2010г. до м. 09.2011г. на обща стойност 1 465.99 лева, както и обезщетение по чл. 221, ал. 1 от КТ, което възлиза на сумата от 204.76 лева.

При така установената фактическа обстановка Съдът намира предявените искове с правно основание чл.128 и чл. 221, ал. 1 от  КТ за основателни и доказани.

Съгласно чл.124 от КТ задължението на работодателя по трудовото правоотношение е да заплаща  възнаграждение на работника или служителя за извършената работа, а според чл.128 от КТ той е длъжен да прави това в установените срокове. Същото се дължи и на основание чл.242 от КТ , според който положеният труд по трудово правоотношение е възмезден. Безспорно се установи наличието на трудово правоотношение между ищеца и ответника, което е прекратено на основание чл. 327, т. 2 от КТ - по инициатива на работника. Фактът на неизплащане на трудовото възнаграждение за процесния период се оспорва от ответника, но същия не е ангажирал доказателства, че е изплатил дължимите суми на ищцата в установените срокове. В тежест на ответника е да докаже, че е  изправна страна и е платил исковите суми на ищцата. От събраните по делото доказателства се установи, че ответникът е извършил частично плащане на трудовите възнаграждения за процесния период, но е останал да  дължи суми за заплата. На основание чл.221, ал.1 от КТ  ответникът дължи и обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.327,т.2 КТ в размер на брутното трудово възнаграждение, което възлиза на сумата от 204.76 лева.

  При това положение, ответникът ще следва да бъде осъден да заплати сумата 1465.99 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение на ищцата за периода от 01.10.2010г. до 27.09.2011г., ведно със законната лихва, считано от падежа на всяко едно вземане до окончателното плащане, като иска до пълния претендиран размер ще следва да се отхвърли като неоснователен поради плащане,  както и сумата от 204.76 лева, представляваща обезщетение по чл. 221, ал. 1 от КТ, ведно със законната лихва, считано от 28.09.2011г. до окончателното плащане.

  На осн. чл. 78 от ГПК във вр. с чл.359 от КТ , ответникът следва да понесе и направените по делото разноски в размер на 60.00 лева - възнаграждение на вещо лице, държавна такса в размер на 108.64 лева и адвокатско възнаграждение в размер на 400.00 лева.

   Водим от горното , Съдът

 

                                                     Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА „ДКЦ № 1”ЕООД с ЕИК 105506230 със седалище и адрес на управление: гр.Видин, ул. „Хан Аспарух” № 29  да заплати на В.И.П. *** с ЕГН **********  сумата от 1465.99 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение  за периода от 01.10.2010г. до 27.09.2011г., ведно със законната лихва, считано от падежа на всяко едно вземане до окончателното плащане, като иска до пълния претендиран размер до сумата от 1583.71 лева за м.08 и м.09.2010г. - отхвърля поради плащане.

ОСЪЖДА „ДКЦ № 1”ЕООД с ЕИК 105506230 със седалище и адрес на управление: гр.Видин, ул. „Хан Аспарух” № 29  да заплати на В.И.П. *** с ЕГН **********  сумата от 204.76 лева, представляваща обезщетение по чл. 221 от КТ, ведно със законната лихва, считано от 28.09.2011г. до окончателното плащане.

ОСЪЖДА „ДКЦ № 1”ЕООД с ЕИК 105506230 със седалище и адрес на управление: гр.Видин, ул. „Хан Аспарух” № 29  да заплати на В.И.П. *** с ЕГН **********  сумата от 400.00 лева – разноски за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА „ДКЦ № 1”ЕООД с ЕИК 105506230 със седалище и адрес на управление: гр.Видин, ул. „Хан Аспарух” № 29  да заплати на Държавата по сметка на ВСС сумата от 108.64 лева държавна такса и сумата от  60.00 лева възнаграждение за вещо лице.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК по отношение на присъденото трудово възнаграждение и обезщетение.

  Решението подлежи на въззивно обжалване пред Видински окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници