Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1987-2011

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                  гр.Видин , 28.12.2011г.

 

                                   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският районен съд,   гражданска колегия, 3 – ти състав  в публичното

заседание на четиринадесети декември две хиляди и единадесета година в състав :

 

                                                            Председател : Милена Стоянова

 

при секретаря               П.Й.                     и в присъствието на

прокурора                       като разгледа докладваното от    съдия   Стоянова 

по гр.дело №.1987  по описа за 2011 год. и за да се произнесе,

 взе предвид следното :

Делото е образувано по искова молба от Ю.Т.Я. ***, чрез адв. Ан. М. ***, с която е предявен иск с правно основание чл.128 от КТ.

 Твърди се от ищцата, че работи при ответното дружество на длъжност “клиничен лаборант”. Сочи се, че със Заповед № РД-03-30/29.07.2011г. ответникът е увеличил основното й трудово възнаграждение на сумата от 400.00 лева.  Поддържа се, че за времето от 01.11.2010г. до 01.09.2011г., ответното дружество  й е заплатило само част от трудовото възнаграждение.

Иска се от Съда да постанови решение, с което ответникът да бъде осъден да й заплати сумата от 2150.73 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода 01.11.2010г. до 01.09.2011г., ведно със законната лихва, считано от падежа на всяко едно вземане до окончателното изплащане.  Претендират се и разноските по делото.

Ответникът в срока за отговор е оспорил исковете по основание и размер, но не е навел доводи за това. Оспорил е истинността на представените от ищцата Заповед № РД-03-30/29.07.2011г. и удостоверение за неплатени трудови възнаграждения.

            По делото са събрани писмени доказателства , назначена и изслушана е съдебно-счетоводна експертиза.

 С оглед данните по делото , Съдът  намира за установено следното:

Не се спори от страните, че са в трудово правоотношение като ищцата заема длъжността „клиничен лаборант” при ответника. Със Заповед № РД-03-30/29.07.2011г., управителя на ответното дружество е увеличил размерът на основното трудово възнаграждение на ищцата на 400.00 лева, считано от 01.08.2011г. От удостоверение № РД-15-376/07.10.2011г., издадено от  ответника, се установява, че за процесния период ищцата не е получила трудово възнаграждение в общ размер от 2150.73 лева.

Вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза, която Съдът възприема като обективно и компетентно изготвена и не е оспорена, е посочило, че след завеждане на иска в съда, на 29.11.2011г. на ищцата е изплатен по банков път дължимия остатък от трудово възнаграждение за м. ноември 2010г. в размер на 217.63 лева. Ответникът не е изплатил дължимите се трудови възнаграждения за периода от м.12.2010г. до м. 09.2011г. на обща стойност 1 933.10 лева. В с.з. вещото лице е пояснило, че увеличението на размера на трудовото възнаграждение на ищцата е взето предвид и е начислено от ответника във ведомостта за заплата за м. август 2011г.

При така установената фактическа обстановка Съдът намира предявения иск с правно основание чл.128 от  КТ за основателен и доказан.

Съгласно чл.124 от КТ задължението на работодателя по трудовото правоотношение е да заплаща  възнаграждение на работника или служителя за извършената работа, а според чл.128 от КТ той е длъжен да прави това в установените срокове. Същото се дължи и на основание чл.242 от КТ , според който положеният труд по трудово правоотношение е възмезден. Безспорно се установи наличието на трудово правоотношение между ищеца и ответника. Фактът на неизплащане на трудовото възнаграждение за процесния период се оспорва от ответника, но същия не  ангажира доказателства, че е изплатил дължимите суми на ищцата в установените срокове. Направеното оспорване относно истинността на заповедта за увеличение на размера на трудовото възнаграждение на ищцата се опроверга от заключението на съдебно-счетоводната експертиза. След посещение в счетоводството на ответника, вещото лице е констатирало, че увеличения размер на трудовото възнаграждение на ищцата е начислен във ведомостите за заплата за м. август 2011г. Приетата по делото експертиза опроверга и възражението на ответника за неистинност на представеното удостоверение за неплатени трудови възнаграждения за процесния период. От събраните по делото доказателства се установи, че ответникът е извършил частично плащане на трудовите възнаграждения за процесния период, но е останал да  дължи суми за заплата на обща стойност 1933.10 лева.

  При това положение, ответникът ще следва да бъде осъден да заплати сумата 1933.10 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение на ищцата за периода от 01.12.2010г. до 01.09.2011г., ведно със законната лихва, считано от падежа на всяко едно вземане до окончателното плащане, като иска до пълния претендиран размер до сумата от 2150.73 лева ще следва да се отхвърли като неоснователен поради извършено плащане.

  На осн. чл. 78 от ГПК във вр. с чл.359 от КТ , ответникът следва да понесе и направените по делото разноски в размер на 60.00 лева - възнаграждение на вещо лице, държавна такса в размер на 77.33 лева и адвокатско възнаграждение в размер на  400.00 лева.

   Водим от горното , Съдът

 

                                                     Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА „ДКЦ № 1”ЕООД с ЕИК 105506230 със седалище и адрес на управление: гр.Видин, ул. „Хан Аспарух” № 29  да заплати на Ю.Т.Я. *** с ЕГН ********** сумата от 1933.10 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение  за периода от 01.12.2010г. до 01.09.2011г., ведно със законната лихва, считано от падежа на всяко едно вземане до окончателното плащане, като иска до пълния претендиран размер до сумата от 2150.73 лева - отхвърля поради плащане.

ОСЪЖДА „ДКЦ № 1”ЕООД с ЕИК 105506230 със седалище и адрес на управление: гр.Видин, ул. „Хан Аспарух” № 29  да заплати на Ю.Т.Я. *** с ЕГН ********** сумата от 400.00 лева – разноски за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА „ДКЦ № 1”ЕООД с ЕИК 105506230 със седалище и адрес на управление: гр.Видин, ул. „Хан Аспарух” № 29  да заплати на Държавата по сметка на ВСС сумата от 77.33 лева държавна такса и сумата от  60.00 лева възнаграждение за вещо лице.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК по отношение на присъденото трудово възнаграждение и обезщетение.

  Решението подлежи на въззивно обжалване пред Видински окръжен съд  в двуседмичен срок, който тече от датата на обявяването му – 28.12.2011г.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници